Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Strona główna - Szukaj

powrót wersja do druku

Na Straży

Numer 5 - 2001


Spis treściSprzedanie pierworodztwa
Poprzestawajmy na tym co mamy
Faryzeizm
Przyjdźcie do wód
Błogosławiony sługa
Myśli i zdania
Historia chrześcijaństwa (cz.1)
Reformacja (cz.2)

Czytelnicy piszą

Echa z konwencji 2001

Tarnów 24 czerwca
Kostki Duże 30 czerwca i 1 lipca
Lublin 8 lipca
Budziarze 14-15 lipca
Kraków 21-22 lipca - Generalna
Ciemnoszyje 28-29 lipca
Białogard 3-5 sierpnia
Chełm 19 sierpnia
Lwów 18-19 sierpnia

powrót wersja do druku

 

 Echa z konwencji Kostki Duże 30 czerwca i 1 lipca 2001

Po raz kolejny (co dwa lata) z łaski Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, mieliśmy duchową przystań w domostwie Braterstwa Dziewięckich. Przybyło tu z różnych stron Polski około 450 osób, by słuchać słów żywota. Sprzyjała nam nawet natura - dni naszego pobytu tutaj były ciepłe i słoneczne. Bezdeszczowa ciepła noc pozwoliła większości braterstwa odpocząć w namiotach, autach, mieszkaniach lub na strychu, na sianie. Konwencyjne hasło: "Słowa Pańskie są czyste jako srebro wypławione" (BGd, Ps. 12:7) zachęcało do pilnego słuchania wyroków Bożych. Nabożeństwo rozpoczął Brat Gospodarz przywitaniem gości i powołaniem (zgodnie z wolą braterstwa) przewodniczącego - br. Z. Kołacza, który następnie, nawiązując do słów z Psalmu 97:12, powołał do usługi br. S. Srokę. Pierwszym tematem duchowych rozważań były proroctwa, obrazy i podobieństwa mówiące o naszym Panu Jezusie Chrystusie jako Baranku, Pasterzu, Bramie, Chlebie, Słowie, Świetle, Studni - Źródle wody. Jako drugi usłużył br. A. Lipka na temat: "Kto jest moim doradcą?" (Iz. 8:19), "Izali się nie ma dowiadywać lud u Boga swego?" (BGd). "Trzecie niebo" - to temat wykładu br. T. Wójciaka. Treść rozważań obejmowała: osobowość apostoła św. Pawła, pierwsze niebo i pierwszy świat (2 Piotra 2:5; 3:6), II dyspensacja (podział na trzy wieki - Patriarchów, Żydowski, Ewangelii), Trzecie niebo - Tysiąclecie. Br. I. Miksa podzielił się z nami rozważaniami opartymi na słowach ap. św. Pawła z Listu do Galcjan 6:9 - "Nie zniechęcajmy się, nie ustawajmy w czynieniu dobrze". Brat wyróżnił trzy rodzaje zniechęcenia: - względem Pana Boga, - względem ludzi i współbraci, - względem nas samych. Jako przyczyny zniechęcenia brat podał pychę, bezmyślność i brak roztropności. Na zakończenie dnia do podzielenia się Słowem Bożym został poproszony br. J. Wilczek. Za podstawę tych rozważań posłużyła historia Nadaba i Abiju, a wykład nosił tytuł: "Obcy ogień". Treść obejmowała: poświęcenie Aarona i jego czterech synów, nadużycie dwu kapłanów, kara dla Nadaba i Abiju, ilustracja i przestroga dla tych, którzy swego powołania i wybrania nie uczynią pewnym, sprzeniewierzą się Panu Bogu zaniedbując Bożą służbę. W drugim dniu konwencji przewodniczenie objął br. E. Szarkowicz. Na temat błogosławieństw Pięćdziesiątnicy mówił br. F. Olejarz. Brat podkreślił znaczenie jedności i wskazał na siedem jej podstaw (Efez. 4:3-6). Pięćdziesiątnica wskazuje na odpocznienie (Hebr. 4:1-3); rozpoczyna zdobywanie "Ziemi Świętej" przez cierpliwość, wiarę oraz stałe spoglądanie na Wodza i Dokończyciela wiary naszej - Jezusa Chrystusa. Z kolei rozważaniem na temat rozdzielenia dwóch braci - Kaina i Abla (1 Mojż. 4:1) podzielił się br. J. Sygnowski. Oto przyczyny rozdzielenia: - wpływ dwóch różnych mocy duchowych, - czynienie woli Bożej i usposobienie serca, - ofiara, - ambicja i pewność siebie, - wiara (Hebr. 11:4) oraz pełnia szacunku i czci dla Boga (1 Jana 3:12), - brak wyciągania lekcji u Kaina. Abel jest obrazem na Pana Jezusa. Kain reprezentuje naród izraelski wołający: "Ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Krew jego na nas i na nasze dziatki". Brat wspomniał również o rozłączeniu Abrahama z Lotem, Eliasza z Elizeuszem i o oddzieleniu dwóch kozłów. Wykładem o pojednaniu usłużył br. W. Bywalec. Podstawę rozważań stanowiły słowa ap. św. Pawła z 2 Listu do Koryntian 5:19 - &qu ot;Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał nie poczytując im ich upadków" (NP). Na zakończenie lekcją z Ew. św. Łukasza 23:13-21 - "A myśmy się spodziewali..." podzielił się br. H. Plewniok. Brat wskazał na analogię tego wydarzenia z końcem Wieku Ewangelii. Droga Kościoła i obecnego porządku rzeczy kończy się - w.29. - "ma się ku wieczorowi". "Panie, zostań z nami". Wdzięczni jesteśmy Bogu Ojcu i Jezusowi Chrystusowi oraz miłemu braterstwu, którzy zgotowali nam tę błogą duchową oazę, gdzie mogliśmy zaczerpnąć nowych sił w wędrówce na Górę Syon. Z upoważnienia organizatorów -

br. J. Sygnowski

powrót do góry wersja do druku