Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 4 - 2012


Spis treści

 Zdrowe zwyczaje

Na początku...

O Jezusie do nie-Chrzescijan
Jezus jest nadzieją na życie dla każdego

Z serca o okupie
Nasza duchowość powinna wzmacniać przesłanie

O ofierze okupu
Ofiara za Adama i za wszystkich

O śmierci i piekle
Piekło będzie wrzucone do jeziora ognistego

O naturze Boga
Jezus dwa razy otrzymał nową naturę

Naukowcy i inżynierowie
Nauka wyłoniła się z kultury chrześcijańskiej

Nauka a tradycja
Uwagi o nauce

O powrocie Chrystusa
Czym Chrześcijanie mają się zajmować w czasie żniwa

Arytmetyka „Dni ostatnich”
Dziś w proroctwach

O Izraelu
Izrael rośnie w siłę, a kościoły zanikają

O wszystkich narodach
Skoro Jezus umarł za wszystkich, to wszyscy powinni z tego skorzystać

Zmieniający się świat
Dziś w proroctwach


powrót wersja do druku

 

 Zmieniający się świat

Dziś w proroctwach

Zmieniający się świat

Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie — Dan. 12:4.

Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej; niepewność i przemijanie są normą. W ostatnich kilku dekadach prawda ta jest najbardziej widoczna w kwe­stiach społecznych i gospodarczych.

Ekonomista Josef Schumpeter opisuje dzisiejszy świat wyrażeniem „twórcze znisz­czenie”. W nowych pomysłach i produktach tkwi niszczycielska siła, która generuje wzrost kosztem niweczenia poprzedniej wiedzy. Współczesna era została opisana jako jeden z najbardziej intensywnych okresów twórczej destrukcji na przestrzeni wielu dziesięcioleci. Żyjemy w świecie przejścia z ery przemysłowej do „wieku wiedzy". To niezwykły dowód na to, że proroctwo Daniela o czasach końca jest szczególnie właściwe dla naszego wieku, kiedy to tradycyjne granice społeczne i państwowe stają się mniej istotne. Ludzkość powoli tworzy globalną społeczność. Produkty i pomysły są szybko udostępniane, ponieważ szybki rozwój komunikacji i technologii informacyjnych pozwala osobom na utrzymywanie bezpośrednich kontaktów. Wiedza zwiększa swój zasięg, treść i rozprzestrzenia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Rozważmy kilka zmian jakie zaszły w ostatnim dziesięcioleciu, przekraczając pewne trady­cyjnie ustalone granice:

  • Firma, która obecnie dominuje na rynku muzycznym, nie jest de facto firmą muzyczną, ale komputerową;
  • W 2011 roku firma, która od dziesięcioleci dominowała w sektorze przemysłu filmowego i fotograficznego zaprzestała swej podstawowej działalności, a wkrótce potem złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Dzisiaj, przemysł fotografii cyfrowej należy do branży telefonicznej i komputerowej;
  • Dystrybucja muzyki przeszła ewolucję, począwszy od płyt winylowych do kaset magneto­fonowych i płyt CD, aż w XXI wieku standardem stała się technologia peer-to-peer, realizowana za pośrednictwem Internetu. Rozwój tej technologii zmienił sposób, w jaki ludzie tworzą, rozpo­wszechniają i doświadczają muzyki;
  • Świat książek i wydawnictw został rozbity w 2007 roku przez uruchomienie produkcji e-czytników. Autorzy mają teraz wiele opcji dla tworzenia i publikacji własnych materiałów, a już wkrótce będą mieli możliwość do samodzielnego publikowania swych utworów;
  • Przepełnione drogi, rosnące ceny paliwa, ograniczone i drogie parkingi, a także niepokój o zmiany klimatu – wszystko to spowodowało powstanie nowych typów usług komunikacyjnych świadczonych w czasie rzeczywistym. Konieczność osiadania własnego samochodu ustępuje miejsca usługom takim jak RelayRides, Spride i Getaround, które pozwalają ludziom korzystać z cudzych samochodów, które nie są aktualnie wykorzystywane przez ich właścicieli. Wygodna mobilność będzie nadal popularnym trendem w zatłoczonych środowiskach miejskich;
  • Jeden na pięciu pracowników na całym świecie, w szczególności na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i Azji, pracuje zdalnie lub z domu przez przynajmniej 10 procent czasu dziennie (dane za ostatnimi badaniami Ipsos / Reuters);

W dniu 26 kwietnia 2012 roku, amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton otworzyła Światowe Forum Ekonomiczne z wnioskiem o utworzenie „wspólnych wartości" w globalnej go­spodarce. Był to impuls dla przedsiębiorstw i społeczeństw aby skupić się na tworzeniu wartości, z których wszyscy mogą korzystać. W rezultacie, wiele społeczeństw już korzysta ze zintensyfiko­wanych działań na rzecz poprawy życia w mniej rozwiniętych krajach:

  • holenderska firma Unilever rozpoczęła inicjatywę polegającą na zatrudnieniu 300.000 kobiet z niedostępnych wiosek na terenie Indii do sprzedaży mydła i innych produktów higie­nicznych. Mycie rąk mydłem jest najważniejszym sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania się biegunki, najczęstszej przyczyny śmierci dzieci w krajach rozwijających się.
  • W slumsach Bangladeszu, śmieci pozostawia się na ulicach, aby tam gniły. W ramach partnerstwa pomiędzy lokalnymi przedsiębiorstwami, a firmami holenderskimi, Bangladesz może obsłużyć 3,6 miliona osób oraz utylizować 700 ton śmieci dziennie. Firma zatrudnia ponad tysiąc kobiet, zmniejsza ryzyko utraty zdrowia, poddaje recyklingowi śmieci i zwiększa plony drobnych rolników poprzez sprzedaż nawozów.

Wzrost wiedzy

Po siedemdziesięciu latach niewoli babilońskiej, modlitwy Daniela dotyczące końca wy­gnania Żydów, w końcu spotkały się z odpowiedzią. Ich ostateczne wybawienie miało się spełnić dzięki anielskiemu „księciu” i imieniu Michał. „W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota” (Dan. 12:1). Kilka wersetów dalej, Daniel opisał więcej szczegółów dotyczących „czasów końca” oraz okoliczności tego wybawienia.

Proroctwo Daniela 12:4 od ponad stu lat cytowane jest jako dowód na to, że wzrost po­znania i poziomu wynalazków, jaki jest cechą charakterystyczną naszych czasów, jest znakiem tego, że żyjemy w epoce kiedy Bóg przygotowuje ludzkość na wielkie błogosławieństwa króle­stwa Chrystusowego („uczta z tłustych potraw”, Izaj. 25:6). Dla większości ludzi, łatwy dostęp do wygodnego życia sprawił, że wiele dobrodziejstw spowszedniało i niewielu potrafi docenić ich znaczenie. Bóg polecił Danielowi: „zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecz­nego!” ponieważ „słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego” (Dan. 12:4,9). Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wzrost poznania może dotyczyć przede wszystkim wiedzy powszechnej. Eksplozja informacyjna jest zjawiskiem jakie wyróżnia się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci i jest znakiem wypełniania się tego „proroctwa czasowego”.

Jednakże te wersety mogą zawierać w sobie głębsze znaczenie dla tych, którzy szukają Pana. Prorok Amos pisze: „Oto idą dni — mówi Wszechmogący Pan — że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza, i tułać się z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz nie znajd” (Amos 8:11-12). Zastanawiające jest zestawienie tego tekstu z proroctwem Daniela.

Według Wikipedii, począwszy od lat siedemdziesiątych osiemnastego wieku, Biblia została przetłumaczona na ponad 450 języków, a jej fragmenty zostały przetłumaczone na ponad 2000 języków. Zgodnie z ocenami językoznawców, na świecie funkcjonuje obecnie 6909 języków i narzeczy — jeden język na każde 862,000 ludzi. Z drugiej jednak strony, 94% tych języków jest wykorzystywanych przez zaledwie 6% światowej populacji. Oznacza to, że setki języków funk­cjonuje wśród kilkuset osobowych społeczności. K. David Harrison, językoznawca z Swarthmore College, przewiduje, że 90% języków wyginie do roku 2050.

Oczywiste jest, że większość ludzi na świecie, którzy mogą czytać, ma dostęp do tekstu pisanego. Ci, którzy nie mogą czytać, mają dostęp do słowa mówionego za pośrednictwem roz­maitych technologii. Ta powszechna dostępność słowa pisanego doprowadziła do lepszego zro­zumienia prawdy biblijnej. Przykładowo, Leroy Froom zauważa w artykule „Warunkowa wiara naszych ojców”, że doktryna o duszy nieśmiertelnej zaczęła być porzucana przez wiele osób począwszy od roku 1878, kiedy to arcybiskup Canterbury założył Stowarzyszenie Warunkowej Nieśmiertelności.

Słowa proroctwa Daniela to niezwykle trafny portret naszych czasów. Żyjemy w wieku bez­precedensowego rozwoju wiedzy, rozwoju transportu na skale nieznaną nigdy w historii świata i globalizacji wymiany myśli, poglądów i twórczości. Ludzkie osiągnięcia są wielkie, ale człowie­kowi nie udało się znaleźć radości polegającej na wolności od grzechu, smutku i śmierci.

Dla tych, którzy starają się szukać wskazówek w Słowie Bożym, dostępność Biblii i postęp w komunikacji umożliwia bezprecedensową wydajność w nauczaniu Słowa Bożego. Biblia po­maga w życiu, a zdolność do zrozumienia głębokich rzeczy Bożych wskazuje na to, że stoimy u progu dawno obiecanego mesjańskiego królestwa.

Wyrażenie „czasy końca" nie oznacza końca czasu, ani zniszczenia Ziemi, ale koniec panowania grzechu i śmierci. Boska interwencja w sprawy ludzi wkrótce ustanowi królestwo Chrystusa i zakończy wojny, wyzysk, głód, choroby i śmierć. Ta wizja powinna być prawdziwym powodem naszej radości!

powrót do góry wersja do druku