Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 4 - 2012


Spis treści

 Zdrowe zwyczaje

Na początku...

O Jezusie do nie-Chrzescijan
Jezus jest nadzieją na życie dla każdego

Z serca o okupie
Nasza duchowość powinna wzmacniać przesłanie

O ofierze okupu
Ofiara za Adama i za wszystkich

O śmierci i piekle
Piekło będzie wrzucone do jeziora ognistego

O naturze Boga
Jezus dwa razy otrzymał nową naturę

Naukowcy i inżynierowie
Nauka wyłoniła się z kultury chrześcijańskiej

Nauka a tradycja
Uwagi o nauce

O powrocie Chrystusa
Czym Chrześcijanie mają się zajmować w czasie żniwa

Arytmetyka „Dni ostatnich”
Dziś w proroctwach

O Izraelu
Izrael rośnie w siłę, a kościoły zanikają

O wszystkich narodach
Skoro Jezus umarł za wszystkich, to wszyscy powinni z tego skorzystać

Zmieniający się świat
Dziś w proroctwach


powrót wersja do druku

 

 Nauka a tradycja

Wnioski z nauki

Nauka a tradycja

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię — 1 Mojż. 1:1.

Początek wszechświata: w 1 Mojż. 1:1 mamy wskazane, że Bóg stworzył niebo i ziemię. Następnie, opis sześciu dni stworzenia roz­poczyna się od słów: „I rzekł Bóg …”. Tym samym, wiek wszechświata może być datowany, zgodnie z dostępnymi dowodami, nawet na 13,75 miliarda lat.

Jeżeli pozbawiona życia ziemia uległa zestaleniu 4,5 miliarda lat temu, pozostaje do określenia długość kolejnych „dni” stworzenia oraz to, czy siódmy „dzień” dobiegł końca.

Początek życia: Chociaż sama Biblia nie wy­klucza możliwości pozaludzkiej ewolucji, odkrycia naukowe poddają ją w poważną wątpliwość:

  • Dlaczego nie ma oczywistych form przej­ściowych między poszczególnymi gatunkami? Dlaczego formy życia występują w zapisie geo­logicznym nagle i obficie?
  • Dlaczego teoria ewolucji musiała być dwukrot­nie zmieniana, z wersji „zmian” przez „mutacje” do „przerywanej równowagi”, w wyniku czego wygląda obecnie bardziej jak teoria specjalnej kreacji?
  • Kilka złożonych biologiczne podsystemów nie mogło ewoluować krok po kroku, ponieważ niekompletny podsystem nie jest efektywny w przyrodzie (zasada nieredukowalnej złożo­ności).
  • Czy ewolucja nie narusza drugiej zasady ter­modynamiki? To dobrze sprawdzone prawo mówi, że losowość zwiększa się, a nie maleje. Jeśli ewolucja musi opierać się na założeniach sprzecznych ze sprawdzalnymi prawami, to czy nadal powinna być określana jako „nauka”?

Pochodzenie ludzi: Analiza obecnej stopy wzro­stu światowej populacji (mierzonej od ok. 1650 roku) umożliwia ekstrapolację od siedmiu miliardów do za­ledwie dwóch osób na przestrzeni nie więcej niż 6000 lat. Gdyby podobne założenia zastosować do okresu dawniejszego o zaledwie 1000 lat, wówczas na ziemi mieszkałoby obecnie ponad 200 miliardów ludzi!

Historia lingwistyki dowodzi, że wszystkie języki świata (ponad 6000) pochodzą z jednego języka. Jeżeli zapis 1 Mojż. 10 dowodzi, że w czasach Mojżesza (tj. ok. 3600 lat temu) funkcjonowało około 70 języków, to wynika z tego, że ok. 7200 lat temu funkcjonował prawdopodobnie jeden język.

Badania stopnia mutacji DNA prowadzą do wniosku, że ostatni, wspólny męski przodek wszyst­kich dzisiejszych ludzi żył w okresie między 3000 a 30000 lat temu. Z kolei ostatni żeński przodek wszystkich dzisiejszych ludzi żył w okresie między 6000 a 7000 lat temu (± 2000).

Szansa na samorzutne rozwinięcie się funk­cjonującego białka w pierwotnym środowisku nie są większe niż 1 do 10164. Szansa, że w ten sposób rozwinęło się co najmniej 250 takich białek, koniecz­nych do zbudowania prostej, żyjącej komórki, wynosi jeden do (10164)250 = 1041,000. Z kolei całkowita liczba reakcji, jaka miała szansę zaistnieć w całej historii wszechświata wynosi zaledwie 10140 (Stephen C. Meyer, Signature in the Cell, 2009).

Stwierdzenia takie jak: „Nie potrzebujemy liczb, aby wykazać ewolucję” oznaczają, że przynajmniej niektórzy ewolucjoniści zdają sobie sprawę z tego, że jak zaczną mówić o liczbach, to ich argumenty nie ostaną się.

DNA zawiera dziesiątki milionów bitów istot­nych cech i informacji (a prawdopodobnie są ich nawet miliardy). Prawo naturalne nie jest w stanie wytworzyć takich określonych informacji, a przypa­dek mógłby wyprodukować mniej niż 500 bitów in­formacji w ciągu całej historii wszechświata. Jedynym znanym źródłem konkretnych informacji jest inte­ligentny projekt (Meyer, op.cit. Wszystkie działania: 10141 = 2468 <2500, co stanowi 500 bitów).

— James Parkinson —
powrót do góry wersja do druku