Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Odnośnie Nowego Przymierza i oliwnego drzewa.

Jeżeli cieleśni Izraelici mają być na nowo wszczepieni w dobre drzewo oliwne, z którego zostali wyłamani, czy to dowodzi, że Nowe Przymierze było kompletne w Jezusie? Jeżeli nie, to jak mogą być wszczepieni w cos takiego, co nie miało egzystencji, aż zaślepienie ich będzie usunięte?

To oliwne drzewo egzystowało długo przedtem, nim Jezus przyszedł na świat. Dlatego to drzewo oliwne nie było urządzeniem Nowego Przymierza, lecz przedstawiało Boską łaskę dla Izraela, jako nasienia Abrahamowego. Boska obietnica była korzeniem tego drzewa, i uczyniona była Abrahamowi: "W nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi." Tym nasieniem Abrahama był święty naród, i jeśli byliby we właściwym stanie serca i myśli, aby przyjąć Pana i Jego prawdę, On by ich przyjął i tedy staliby się duchowym Izraelem i mogliby pozostać w tym oliwnym drzewie. Jak już to przedtem pokazaliśmy, oni już się w nim, znajdowali. Korzeń tej całej sprawy był w uczynionym Przymierzu z Abrahamem. Wynikiem tego było wyrośnięcie narodu Żydowskiego i Bóg przyobiecał, że ten naród, święty lud stanie się przez Jego moc błogosławieństwem całego świata. Apostoł wyjaśnia, że wiele z nich zostało wyłamanych dla ich niedowiarstwa; lecz nie zostali na zawsze odrzuceni, tylko do czasu, aż miała wejść zupełność z pogan. Niektórzy z nich pozostali, jak nam mówi Jan apostoł w swojej Ewangelii: "Którzy go kolwiek przyjęli, dał im tę moc (wolność) aby się stali synami Bożymi." Oni pozostawali w oliwnym drze wie i byli cielesnymi dziećmi Abrahama.

Przez wejście w Chrystusa,, zostali przeniesieni i stali się członkami duchowego Izraela. My wszyscy byliśmy urodzeni poganami, lecz zostaliśmy wszczepieni w to same duchowe nasienie, tak, że teraz stanowimy pozafiguralnego dachowego Izraela, których członków pokazuje nam Biblia w Objawieniu, 7 rozdziale, w liczbie 144000, czyli po dwanaście tysięcy z każdego z dwunastu pokoleń. Nie możemy wiedzieć, ilu z tych którzy przy jęli naszego Pana w czasie Jego głoszenia poselstwa przez trzy i pół roku należeli do każdego z tych pokoleń. Pamiętamy, że apostoł Paweł, opisuje siebie jako należącego do pokolenia Beniamina, lecz prawdopodobnie największa część z nich należała do pokolenia Judy. Lecz nie robi różnicy, gdzie oni należą, liczba 144000 musi być zupełną i poganie muszą przyjść na miejsca opróżnione, aby tę liczbę skompletować. Jeżeli Żydzi nie będą trwali w niedowiarstwie, Bóg jest w stanie ich znów na powrót wszczepić, lecz muszą wstępować w ten sam sposób, co poganie, ponieważ innej drogi oprócz Chrystusa nie ma. Ci, którzy na ten czas byli w tym drzewie, we właściwym czasie zostali przeniesieni do Chrystusa i przed czasem nim Izrael został odrzucony, oni już byli Chrystusowi, i pozostali tak; lecz ci, co zostali wyłamani, czyli odrzuceni, muszą być wszczepieni w ten sam sposób jak poganie. Innymi słowy, żydzi teraz nie mają więcej przywileju i pierwszeństwa nad poganami, gdyż zostali wyłamani; lecz przed ich wyłamaniem oni mieli pierwszeństwo.

KPiO 1910; ang: 172