Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYMIERZA - Czas pośredniczenia Nowego Przymierza.

Jak długi będzie czas pośredniczenia Nowego Przymierza ku Bogu, a jak długi ku ludzkości? Proszę, Bracie Russell, nie odsyłaj mnie do Wykładów Pisma Świętego.

Powiem, drodzy przyjaciele, że pośrednictwo Nowego Przymierza ku Bogu, wymaga całego wieku Ewangelii. Pan nasz Jezus zaczął tę pracę w Swoim posłannictwie; ono było włączone w to, co On uczynił. Poświęcił się na to, aby umrzeć, a celem tej śmierci było aby zapieczętować Nowe Przymierze pomiędzy Bogiem i Izraelem oraz ludzkością. Pośrednictwo Nowego Przymierza ku Bogu, czyli dokonywanie spraw zadawalających Boga co do Nowego Przymierza, zajęło cały wiek Ewangelii. Przede wszystkim Jezus oddał Swe własne życie, a gdy opuszczał świat i akurat kiedy kończył sprawę, przedstawił obrazowo Swoją krew. Swą ofiarę przez kielich pamiątkowy i rzekł do swoich uczni: "Pijcie z tego wszyscy, to jest krew Nowego Przymierza, przelana za wielu na odpuszczenie grzechów." To jest zaproszenie dla was i dla mnie i dla wszystkich, którzy są Jego uczniami, aby stali się uczestnikami w cierpieniach Chrystusowych i to jest tym samym co powiedział dwom uczniom, kiedy prosili: "Panie, daj abyśmy siedzieli, jeden po prawicy Twojej, drugi po lewicy w Królestwie." Jezus rzekł im: "Czy możecie pić kielich jaki Ja będę pił?" Czy jesteście chętni pić? Taki był warunek. Jeżeli będą pić z kielicha, zasiądą na tronie, jeżeli nie będą pić z kielicha, nie będą mogli zasiąść na tronie. Sprawa ta odbywa się dotąd, jeżeli wy i ja staniemy się uczestnikami Chrystusa w poświęceniu, Chrystus przyjmuje nas, usprawiedliwia, daje nam potrzebną zasługę, a my czynimy zupełne poświęcenie się Jemu i wszystko w swej mocy zgodnie z tym poświęceniem. Jezus powiada, że prze prowadzi tę sprawę i staniemy się członkami tego chwalebnego ciała a nasze ofiary On policzy za Swoje i będą one częścią Jego ofiary. Tak więc czytamy, że dopełniamy ostatków ucisków Chrystusowych. To odbywa się już przez dziewiętnaście stuleci i jeszcze nie zostało dopełnione. Gdy te cierpienia Chrystusowe dopełnią się i ta ofiara zostanie dokończona, wtedy ta krew Nowego Przymierza będzie gotowa do zapieczętowania Nowego Przymierza, ażeby ono mogło działać. W jaki sposób krew ta będzie pieczętować? Będzie pieczętować ku Bogu. Wszystko co się dotychczas odbywało, było jedynie przygotowywaniem do tego pieczętowania. A po tym, skoro tylko ostatni członek Kościoła ukończy swój bieg i dzieło ofiar skończy się, wówczas dopiero będzie ona zastosowana. Kto ją zastosuje? Nie wy, nie ja, ani żaden inny, tylko Sam Pan Jezus. Czy to będzie Jego własna krew? Tak. W jaki sposób? Ponieważ wy jesteście członkami Jego ciała. Czy nie jest ona tedy Jego własną krwią? "Bezemnie nic uczynić nie możecie."

Przypuśćmy, że ręka moja będzie mówić o tym co ona zrobi. Odpowiem jej - Ręko, nie masz z tym nic do czynienia. To głowa czyni wszystko. Pan dał nam pozwolenie, czyli przywileje, wejść i być członkami tego ciała, ale On zawsze jest Głową nad tym ciałem, czyli Kościołem. Tak więc kiedy na końcu tego wieku zastosuje On krew Swoją na rzecz ludzkości i w ten sposób zadośćuczyni wymaganiom sprawiedliwości za świat, będzie to Jego własna krew, ponieważ On przyjął was i mnie jako Swoich członków. Dlatego wszelka ofiara, jaką czynicie, jest częścią Jego ofiary, oraz wszelka ofiara jaką ja czynię, jest Jego ofiarą, ponieważ Jego duch w nas mieszka.

Skoro tylko ciało Chrystusowe zostanie skompletowane i ofiara będzie dokończona, krew Nowego Przymierza zostanie zastosowana, przedłożona Bogu w miejscu Najświętszym, przy końcu tego wieku i wówczas zgodnie z figurą dokonane zostanie pojednanie za grzechy świata - wszystkie grzechy Adamowe zostaną wymazane i natychmiast Chrystus obejmie władzę nad światem, jako wielki Król Chwały, aby światu błogosławić. Wtedy ludzie znajdą się na próbie. Nie mogliby być wystawieni na próbę, dopóki ich grzechy nie byłyby przebaczone, ale skoro tylko grzechy zostaną z nich zdjęte, natychmiast będą oni na próbie. Widzicie więc, jak silny mamy dowód, że Nowe Przymierze jeszcze nie weszło w życie. Ono jest dla świata i czytamy: "Oto dni idą, mówi Pan, że uczynię z domem Izraelskim i z domem Judzkim przymierze nowe; nie takie jakiem uczynił z ojcami ich w on dzień, kiedy ująłem ich za rękę abym ich wywiódł z ziemi egipskiej; albowiem oni przymierze Moje wzruszyli... mówi Pan."

"A to jest przymierze, które postanowię z domem Izraelskim po tych dniach (po jakich dniach? Dniach Ewangelii), mówi Pan: Dam zakon Mój do wnętrzności ich a na sercu ich napiszę go i będę Bogiem ich a oni będą ludem Moim. I nie będzie żaden uczył bliźniego swego i żaden brata swego, mówiąc: Poznaj Pana, albowiem wszyscy Mnie poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich. Bo miłościw będę nieprawościom ich, a grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej." (Żydów 8:8,12).

Chwała Bogu za to chwalebne Przymierze dla Izraela i przez Izraela, dla całego świata. Tak tedy mamy dwie części. Weźmie całe Tysiąclecie na wykonanie tego. Zajęło 1900 lat wieku Ewangelii na dokonanie cierpień Chrystusowych i pokropienie Przymierza, aby mogło ono działać i aby zapieczętować Przymierze krwią. Potem ta druga strona, w kierunku ludzkim, zajmie całe tysiąc lat, aby pokropić ludzi prawdą i pobłogosławić ich. Tak więc to Nowe Przymierze na przygotowanie do ratyfikacji zajmuje 1900 lat wieku Ewangelii, a wykonanie całego dzieła wymaga tysiąc lat. O tym jest powiedziane w Wykładach Pisma Św.

KPiO 1908; ang: 187