Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POŚREDNIK - Kto?

Proszę wyjaśnić 1 Tym. 2:5-6. - Kto jest pośrednikiem?

Przypuszczam, drodzy przyjaciele, że nie spodziewacie się, abym tekst ten tłumaczył szczegółowo, ponieważ na roztrząsanie tego jednego tekstu, zajęłoby nam resztę pozostającego nam czasu. Sprawa ta bardzo dokładnie jest opisana w piątym tomie Wykładów Pisma świętego. Przeto musimy streścić odpowiedź, aby uwzględnić odpowiednio i inne pytania. - "Jest jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał Samego Siebie." To wskazuje na Jezusa, jako na jednostkę, a w owym czasie kiedy On oddał się, był On jedynym. Nie było wówczas członków Jego ciała. Oddał Samego Siebie na Okup za wszystkich. To dzieło okupu jest podstawą wszystkiego. To pierwsze dzieło Jezus wykonał sam jeden i ani wy, ani ja, nie mieliśmy nic do czynienia ze złożeniem tej ceny okupu, ponieważ było to złożeniem życia doskonałego człowieka w zamian za doskonałego człowieka. Zaś wy i ja wszyscy jesteśmy dziećmi pierwszego człowieka i razem z nim potępieni jesteśmy z jego przyczyny i jako tacy nie możemy złożyć ceny okupu za brata naszego.

Jezus jeszcze nie został pośrednikiem. Nie stanie się pośrednikiem aż dopiero gdy Nowe Przymierze zostanie wprowadzone w życie. Jednak w innym znaczeniu jest pośrednikiem, tak, jak po Jego narodzeniu w Betlejem nazwany był nowo narodzonym królem, chociaż nie objął królestwa jako dziecię i nie miał prawa zostać królem aż dopóki nie doszedł do dojrzałości i poświęcił się, aby potem wypełnić to poświęcenie przy Swej śmierci. A jednak proroczo mówione było o Nim, jako o królu dziecięciu, a tak samo jako o pośredniku. Ma On być pośrednikiem Nowego Przymierza. Zanim jeszcze Jezus przyszedł, Bóg powiedział, że uczyni On Nowe Przymierze: Jeremiasz 31:31. "Oto przychodzą dni, kiedy uczynię Przymierze Nowe z domem Izraela i z domem Judzkim - dam im serce nowe i odejmę od nich serce kamienne." Wszystko to odnosi się do Nowego Przymierza a zaczyna się od domu Izraela i od domu Judy, a rozszerzy się na wszystkie rodzaje ziemskie. W obecnym czasie dom Izraela i dom Judy nie są w łasce u Boga.

O specjalnym Nowym Przymierzu wspominał Bóg: "Zgromadźcie Mi Świętych Moich - mówi Pan - którzy uczynili ze mną przymierze przy ofierze." To przymierze ofiary jest tym, które obecnie się liczy. Jezus był pierwszym z tych świętych, który poświęcił się i oddał Swe życie w posłuszeństwie woli Ojca. Otworzył drogę, abyśmy mogli złożyć ciała nasze ofiarą przyjemną Bogu. To jest właśnie dzieło obecnego czasu, a całe to grono stanie się członkami Wielkiego Pośrednika - jednego Pośrednika. Ciało nie jest jeszcze kompletne. Tyko Jezus przeszedł poza zasłonę. On był głową. Bóg wzbudził od umarłych najpierw Jezusa i wzbudza nas przez Jezusa. W ten sposób cały Kościół Chrystusowy bywa wzbudzony. "Proroka wzbudzi Pan Bóg wasz z braci waszych, jakom ja jest. Tego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek mówić wam będzie. I stanie się, że każda dusza, która nie słuchałaby tego proroka, wygładzona zostanie z pomiędzy ludzi." Tego Wielkiego Proroka widzimy, iż w Tysiącleciu będzie Wielkim Pośrednikiem Nowego Przymierza pomiędzy Bogiem i ludzkością. Jezus był wzbudzony pierwszym. W czasie kiedy Apostoł mówił te słowa, Jezus tylko był Tym jednym. Teraz członkowie Jego Ciała są wzbudzani i przyłączani do Głowy. Mamy nadzieję być członkami Chrystusa w chwale; wówczas Pośrednik będzie kompletny i zacznie się dzieło pośredniczenia.

KPiO 1916; ang: 468