Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Artykuł
Drukuj Cały Numer
"Chrystus w Was nadzieja ona chwały "
1945 Numer 3.
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

"Tajemnicę onę, która była zakryta od wieków i od rodzajów, ale teraz objawiona jest świętym jego - która jest Chrystus w was, nadzieja ona chwały." - Kol. 2:26-27.

Powyższe świadectwo z pewnymi nieznacznymi odmianami spotykamy w wielu miejscach Nowego Testamentu. O poświęconych dziatkach Bożych jest mianowane, że oni są "w Chrystusie Jezusie", którego Bóg dał za Głowę Kościołowi, który jest ciałem Jego. Jesteśmy "ochrzczeni w Chrystusa." Apostoł wyjaśnia, że było to tajemnicą ukrytą od wieków, lecz teraz zostało nam objawione, że Bóg był w Chrystusa, jednając świat ze samym Sobą. - 2 Kor. 5:19; Kol. 1:26.

Chrystus ten składa się z wielu członków. (1 Kor. 12:12) Grecki wyraz Chrystus jest równoznaczny z Żydowskim wyrazem Mesjasz. Tak w jednym jak i w drugim języku, słowo to oznacza Pomazaniec. W dawnych czasach kapłani byli pomazywani olejkami, jak również i królowie Izraelscy. Ceremonia ta zdaje się figurować pomazanie pozafiguralnych królów i kapłanów. Zatem onym Mesjaszem jest Ten Król i Kapłan, którego Bóg przejrzał przed założeniem świata - ku poniżeniu jednych, a wywyższeniu wszystkich, którzy okażą się posłuszni Jego zarządzeniom.

Obecny wiek Ewangelii jest czasem, w którym ten Mesjasz się przygotowuje. Naprzód Jezus jako Głowa tego Mesjasza, następnie Apostołowie i inne członki tego Ciała w ciągu całego tego wieku. Wiek ewangeliczny skończy się, gdy pełna liczba "wybranych" będzie znalezioną i wypróbowaną. Wtenczas ciało będzie skompletowane a Mesjasz, czyli Chrystus będzie uzupełnionym.

Ta część planu Bożego jest zakryta przed cielesnym człowiekiem, który nic z tego nie widzi. Tylko tacy, którzy czczą Boga odpowiednio i znajdują się w bliskiej społeczności z Nim, z Jego zarządzeniem, mogą te rzeczy widzieć. Były one zakryte przed Żydami, którzy nie widzieli, że Jezus był Głową onego Mesjańskiego ciała, i że miało ono być duchowym a nie cielesnym i że tych, którzy mieli je stanowić, Bóg miał wybrać z pomiędzy wszystkich narodów.

"Wy macie pomazanie od onego świętego i wiecie wszystko."

W świetle tych licznych świadectw Pisma Świętego odnośnie tego przedmiotu, możemy widzieć, w jaki sposób Chrystus jest reprezentowany w nas. W jakiej mierze posiadamy Ducha Świętego w takiej też otrzymujemy to pomazanie. Apostoł Jan mówi nam: "To pomazanie, któreście wy wzięli od Niego zostaje w was"; "Wy macie pomazanie od onego świętego i wiecie wszystko", (1 Jan. 2:27, 20) Te rzeczy są objawione dzieciom Bożym, lecz światu nie są objawione. My wiemy, że mamy zmysł Chrystusowy, który stoi w przeciwieństwie do samolubstwa. To możemy lepiej rozpoznać w drugich niż w sobie. Jak każde dobre nasienie wydaje ze siebie dobry owoc, tak i my, jeżeli trwać będziemy w onym biblijnym winnym krzewie będziemy przynosić owoc tegoż tj. pokorę, cierpliwość, braterską uprzejmość wytrwałość, miłość itd.

Chrystus w was jest nadzieją onej chwały w tym znaczeniu, że temu Chrystusowi, temu Pomazańcowi Bóg obiecał chwałę, cześć i nieśmiertelność, Boską naturę. Tylko ci, co posiadają to pomazanie mogą właściwie posiadać tego Ducha Chrystusowego i mieć tę nadzieję; bo co teraz mamy jest tylko zadatkiem naszego przyszłego dziedzictwa i przedsmakiem tego, co ma nastąpić w przyszłości. Pomazanie to jest także powołaniem do noszenia upokorzeń i hańby w obecnym czasie. "Mówić będą wszystko złe przeciwko wam", którzy to pomazanie macie. "Świat nie zna nas jak i Onego nie zna". (Jan 15:19; 1 Jan 3:1.) To, co teraz mamy, jest gorzkim przedsmakiem, lecz wraz z tym połączona jest radość, której świat nam dać nie może.

W.T.4841