Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 1 - 2012


Spis treści

 Nowe początki

Na początku...

Nowe początki
Wielkie początki w Planie Bożym.

Zaczynanie na nowo
Zestawienia nowych początków.

Zważcie, jak się wam powodzi!
Rady Aggeusza dla Izraela są pomocne również i dla nas.

Oto człowiek!
Odkupienie, nowy początek dla ludzkości.

Żniwo
Dawna praca, obecne możliwości, przyszłe perspektywy.

Lekcje z życia Józefa
Trafne uwagi dotyczące kompletowania Kościoła.

Królestwo Boże
Piękna nauka, która nadaje sens Bożemu Planowi.

Religia w czasach ostatecznych
Dziś w proroctwach.


powrót wersja do druku

 

 Nowe Początki

Nowe Początki

Na początku

Nowy rok przypomina nieco nowy dzień, niosący ze sobą możliwość lepszego niż dotąd życia dla Chrystusa; z tą tylko różnicą, że w tym przypadku skupiamy się na perspektywie jednego roku, a być może jeszcze dalszej. Nowy początek to możliwość odłożenia do archiwum historii dawnych upadków i rozpoczęcia wszystkiego od nowa, z nowym pragnieniem polep­szenia swego duchowego życia.

Boży Plan zawiera wiele różnych Nowych Początków, następujących jeden za drugim, aż do wspaniałych przyszłych wieków, kiedy to dobro i świętość nie będą już plamione ciemnością. Mrok pomaga światu dostrzegać potrzebę zwycięstwa do­bra nad złem. Gdy jednak ta funkcja dobiegnie końca i zaniknie w czasie Tysiąclecia, wówczas wartość Boga, Jego miłości, zasad i dobroci będzie tak jasna, jak blask słońca o poranku.

Pierwszy artykuł, „Nowe początki”, wprowadza nas w temat wielu etapów w Planie Wieków, zwra­cając uwagę na jego liczne, interesujące szczegóły. Drugi, „Znowu początek”, ma podobny charakter, lecz jest krótszy i skupia się na kilku wybranych aspektach tego tematu. „Zważcie, jak się wam powo­dzi” dotyczy szczególnego początku, jaki miał miej­sce w historii Izraela, kiedy to naród ten powrócił z niewoli Babilońskiej i przystąpił do odbudowy Świątyni. W opisie tym jest ukryta dla nas lekcja, abyśmy nie pozwolili naszym ziemskim obowiąz­kom stłumić naszej duchowej gorliwości.

Narodziny Chrystusa przyniosły całemu świa­tu wielki, Nowy Początek, wraz z nadzieją i światłem. Mimo to, w tamtych czasach wartość nauczania Jezusa i koszt Jego ofiary był zupełnie niedoceniany. O tym opowiada fascynujący artykuł „Oto czło­wiek!”.

Druga obecność Chrystusa rozpoczęła żniwo, ostatni okres Wieku ewangelii trwającego ponad dwa tysiące lat. „Żniwo” to artykuł omawiający po­czątki, stan obecny jak i najbliższą przyszłość tego dzieła.

„Nauka z życia Józefa” to życzliwe napomnie­nia osoby z dużym doświadczeniem życiowym. Autor wskazuje, że powinniśmy cierpliwie dążyć do „celu, do nagrody w górze” (Filip. 3:14), wykonu­jąc swą pracę już teraz, przed błogosławieństwami Królestwa.

Ostatni artykuł omawia wspaniały Nowy początek, o jaki wszyscy się żarliwie modlimy: „Królestwo Boże”. Wyraża on nadzieję która wyróż­nia naszą perspektywę błogosławienia „wszystkich rodzajów ziemi” od wielu innych, skromniejszych poglądów na Bożą hojność.

Oby niniejsze wydanie pomogło każdemu z Czytelników docenić pełnię Bożej łaski, zaznaczo­nej tak wieloma Nowymi Początkami, aż do spełnie­nia w życiu wiecznym dla miliardów ludzi.

powrót do góry wersja do druku