Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 3 - 2009


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Skompletowanie Kościoła
Jezus jest jak Oblubieniec, który zabiera swą Oblubienicę do nowego domu.

Odrodzenie Izraela
Okres 1845 lat niełaski dla Izraela zakończył się w roku 1878.

Uderzenie narodów
Chodzi nie tylko o narody; Smok, Bestia i Fałszywy Prorok również zostaną zniszczeni.

Trzej Aniołowie
Chrześcijaństwo zostało osądzone, wierni je opuszczają.

Pozostali przy życiu
Wzbudzenie świętych; studium.

Ogólne zmartwychwstanie
Zmartwychwstaną wszyscy, dobrzy i źli.

Starożytni święci w Tysiącleciu
Wierni z czasów Starego Testamentu będą widzialnymi przedstawicielami Królestwa.

Gościniec świątobliwości
Prorok Izajasz opisuje drogę, na której wszyscy będą mogli osiągność doskonałość.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Dzieła drugiej obecności

Na początku

Powrót Chrystusa jest wydarzeniem, na które czeka cały Chrześcijański świat. Jednakże niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że powrót ten jest dwuetapowy, a pierwszy z nich już się rozpoczął. Ta pierwsza faza opisana została w Piśmie Świętym za pomocą greckiego słowa "parousia", które oznacza "obecność". Drugim etapem jest objawienie się Chrystusa wobec całego świata poprzez dzieło sądu, prowadzące do Armagedonu. Ta druga faza opisana jest w Piśmie Świętym za pomocą greckiego słowa "apokalupsis", które oznacza "objawienie". Wielu Chrześcijan mówiąc o powrocie Chrystusa ma na myśli ten właśnie drugi etap, który rozpocznie się przy końcu obecnego "żniwa", czyli okresu zamykającego Wiek Ewangelii (Mat. 13:39). Jednakże wszyscy ci, którzy zwracali baczną uwagę na wypełniające się proroctwa i znaki czasu, dawno zwrócili uwagę, że Chrystus powrócił aby nadzorować dzieło okresu przejścia do obiecanego królestwa Chrystusowego. Dzieło to rozpoczęło się i trwa od czasu powrotu naszego Pana w roku 1874 (por. Dan. 12:12).

Artykuły w niniejszym numerze analizują szereg równego rodzaju dzieł, jakie Bóg zamierzył do realizacji w wyniku powrotu Chrystusa. Niektóre z nich trwają w chwili obecnej. Inne czekają, aż ustanowione zostanie na ziemi Tysiącletnie Królestwo Chrystusowe. Pierwszy z artykułów omawia problematykę skompletowania Kościoła na podstawie kilku nowotestamentalnych przypowieści, mówiących o zgromadzeniu świętych. Zawiera on również szereg obserwacji dotyczących organizacji zborów Badaczy Pisma Świętego dawniej i dziś. Drugi artykuł dotyczy odrodzenia Izraela, które jest ważnym i widocznym dziełem przygotowującym Królestwo Chrystusowe.

Jednym z zadań w czasie obecności Chrystusa jest przeprowadzenie sądu. W artykułach "Uderzenie narodów" oraz "Trzej Aniołowie" omówiony został sąd narodów i nominalnego Chrześcijaństwa. Zmartwychwstanie umarłych jest szczególnym dziełem drugiej obecności. Problematyka ta omówiona została w artykułach "Pozostali przy życiu" oraz "Ogólne zmartwychwstanie". Rozważania "Starożytni święci w Tysiącletnim Królestwie" dotyczą tych, którzy będą służyli ludzkości jako widzialni przedstawiciele Królestwa Chrystusowego. W końcu zaś, "Gościniec świątobliwości" omawia wspaniałe proroctwo Izajasza rozdział 35.

Ci, którzy zostali obdarzeni łaską zrozumienia planów i celów naszego niebieskiego Ojca, mogą docenić cudowność dzieła, jakie jest obecnie realizowane, zdając sobie sprawę, że prowadzą one do błogosławionego królestwa o które wszyscy się modlimy (Mat. 6:10).

powrót do góry wersja do druku