Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 4 - 2007


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Szalom, bądź spokojny
Test zaufania dla kobiety z Szunem.

Naaman, trędowaty
Dzięki swojej wierze, trędowaty pogański generał został wyleczony z choroby; inni trędowaci w Izraelu pozostali chorzy.

Eliasz i Elizeusz
Pod wieloma względami Eliasz przedstawia naszego Pana, zaś Elizeusz wyobraża Kościół Wieku Ewangelii.

Wstęp do historii Elizeusza
Elizeusz sprowadza ogień, symbol sądu Bożego nad odstępczym chrześcijaństwem.

Elizeusz i oślepiona armia
Okoliczność, że wroga armia została oślepiona a nie zniszczona, kryje dla nas ważne lekcje.

Elizeusz, prorok Boży (Część I)
Pierwsze pięć cudów Elizeusza obrazuje przywrócenie błogosławieństw dla Izraela.

Elizeusz, prorok Boży (Część II)
Kolenych pięć cudów Elizeusza pokazuje błogosławienie pogan.

Elizeusz, prorok Boży (Część III)
Ostatnie cztery cuda Elizeusza pokazują sąd Boży, który wprowadza nas w nowy wiek.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Elizeusz

Na początku

Przedmiotem niniejszego wydania The Herald jest historia Elizeusza, proroka Bożego który zastąpił Eliasza otrzymując "dwie części" jego ducha (2 Król. 2:9). Gdy apostoł Paweł wymienia wiernych Starego Testamentu, te dwie osoby wymienione są raczej z uczynków niż z imienia (Hebr. 11:35). Jednakże ich sława jest znana wszystkim, którzy radują się świadectwem Starego Testamentu.

Jest wiele przyczyn, dla których doświadczenia Elizeusza mogą stanowić dla nas przedmiot zainteresowania. Artykuł otwierający, "Shalom - bądź spokojny" jest opisem historii niewiasty, której syn zmarł, a następnie został przywrócony do życia przez Elizeusza oraz opisem radości po jego odzyskaniu. Artykuł ten pokazuje poziom na którym odbieramy większość ziemskich prób. Pokazuje bardzo osobiste uczucia i przeżycia do których może się odnieść każdy z Bożych świętych, takie jak służebność względem innych, błogosławieństwo, strata, doświadczenia, błagania, determinację oraz zwycięstwo. "Trędowaty Naaman" opisuje rozległość Bożego planu błogosławienia nawet świata pogan, czyli podniesienie z grzechu i śmierci wszystkich ludzi chętnych do obmycia się w sposób przewidziany przez Boga.

"Eliasz i Elizeusz razem" to rozważania nad bogactwem Słowa Bożego, poprzez odkrywanie kolejnego poziomu znaczeniowego obrazów zawartych w życiorysach obu tych proroków. Artykuł ten został uzupełniony krótkim komentarzem "Z drugiej strony", który przypomina bardziej znajomy pogląd w tej kwestii (por. również uwagi wstępne do trzech ostatnich artykułów niniejszego wydania).

Po krótkim artykule "Wstęp do historii Elizeusza" przedstawione zostały rozmyślania zatytułowane "Elizeusz i oślepiona armia", w których zawarte zostały piękne lekcje wiary i zaufania, które mają swoje zastosowanie również do Nowego Stworzenia.

Cykl zamyka seria trzech artykułów "Elizeusz, prorok Boga", w których znajdują się interpretacje proroczego znaczenia czternastu epizodów jakie miały miejsce w czasie życia Elizeusza. Artykuły te proponują pewną logikę i porządek owych wydarzeń. Doświadczenia Elizeusza w piękny sposób przedstawiają błogosławieństwa Boże jakie wkrótce zostaną przez Niego objawione światu w czasie Tysiąclecia.

Mamy nadzieję, że ten przegląd wydarzeń z życia jednego z najwspanialszych proroków Starego Testamentu pomoże nam docenić nasze własne doświadczenia, wzmocni naszą wiarę i objawi niektóre z drogocennych nauk zapisanych przez Pana ku naszemu pouczeniu.


powrót do góry wersja do druku