powrót

 Untitled Document

Plan Wieków

Na początku

Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga (...) - Przyp. 29:18.

W 1877 roku, Nelson H. Barbour wydał "Trzy Światy i Żniwo tego Świata". C. T. Russell został wymieniony jako współwydawca. Ulotka ta zawierała wykres, pokazujący Plan Boży w podziale na okresy, z wykorzystaniem wzoru półokręgów, jakkolwiek bez linii poziomych, piramid, czy fragmentów piramid. Wykres miał służyć jako wizualna pomoc w próbie zrozumienia pojęcia świata który był, świata obecnego oraz świata jaki ma być, według opisu z 2 Piotra 3.

Dziewięć lat później, C. T. Russell wydał Boski Plan Wieków, zawierający składany wykres, bardzo podobny do tego, który znajduje się na 34 stronie tego czasopisma. W książce tej autor wyjaśnił w jaki sposób należy ów wykres rozumieć. Sam plan stał się popularny pomiędzy Badaczami Pisma Świętego i pomocny przy okazji tłumaczenia Planu Bożego innym; do dzisiaj jest w tym celu wykorzystywany.

W tym wydaniu przyjrzymy się głównym okresom zaznaczonym przez półokręgi. Z uwagi na objętość samego magazynu, brak jest miejsca na analizę linii poziomych i większości szczegółów, jakkolwiek każdy z elementów wykresu został opisany na ostatniej stronie wraz z odpowiednimi odwołaniami do zapisów Pisma Świętego.

Pierwszy z artykułów dotyczy świata, który był. Omawiany okres rozpoczyna się wygnaniem Adama i Ewy z Raju, a kończy potopem, który miał miejsce za czasów Noego. W Piśmie Świętym nie znajdziemy wielu informacji na temat tamtych czasów.

Kolejne trzy artykuły dotyczą wieków: Patriarchów, Żydowskiego i Ewangelii, trzech głównych okresów składających się na dzisiejszy świat. Następnie przedstawiona zostanie analiza Wieku Tysiąclecia (Mesjanistycznego), pierwszego okresu świata, który ma być. W tym czasie ustanowione zostanie Królestwo Chrystusowe i na cały świat spłyną jego błogosławieństwa.

Przejścia z Wieku Żydowskiego do Wieku Ewangelii, a następnie z Wieku Ewangelii do Wieku Mesjanistycznego zostały określone jako czasy żniwa, którym poświęcony został kolejny artykuł.

Wydanie zakończy badanie, werset po wersecie, proroctwa Hab. 2, skąd pochodzi tekst zamieszczony na wykresie: "Zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać."

Mamy nadzieję, że zarówno ci, którzy widzą wykres po raz pierwszy, jak i ci, którzy z nim dorastali, z przyjemnością spędzą czas nad rozważaniem jednego z najpopularniejszych wizualnych narzędzi wprowadzonych do ruchu Badaczy Pisma Świętego.


 powrót The Herald 6 - 2007