powrót

 Untitled Document

Sny i wizje

Na początku

"(...) Wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia" - Joel. 3:1.

Proroctwo Joela mówiące o tym, że w przyszłości zarówno starcy jak i młodzieńcy będą mieć widzenia i sny, nie jest niczym zaskakującym. Od początku zarejestrowanej historii, poprzez cały Nowy Testament, Bóg korzystał z tego sposobu porozumiewania się z człowiekiem. Można przypuszczać, że opis 1 Księgi Mojżeszowej mówiący o stworzeniu naszej planety został ludziom przekazany przez Boga w podobny sposób, na podobieństwo wizji, jakie stały się udziałem Jana Objawiciela na wyspie Patmos.

Niniejsze wydanie czasopisma otwiera omówienie snu, który był inspiracją dla wielu artystów. W artykule "Drabina Jakuba" znajdziemy opis samej historii oraz przekonamy się, że Jakub zrozumiał wagę tego snu i nigdy o nim nie zapomniał.

"Sny Józefa" to opis dwóch snów, które przepowiadały los Józefa i jego braci. Następnie, zapoznamy się z myślami zawartymi w artykule "Podczaszy i Piekarz", który wspomina dwóch więźniów, których sny zinterpretował Józef. Wydarzenie to doprowadziło go potem przed oblicze faraona, gdzie wyjaśnił jego sny (1 Moj. 41:1-44).

"Sprawdzian wiary Jakuba" to szczegółowa analiza zapisu 28 rozdziału 1 Księgi Mojżeszowej. Jest to również przypomnienie niektórych szczegółów ucieczki Jakuba do Paddam-Aram.

Prorok Daniel sam miał prorocze sny i interpretował sny innych. "Sen Nebukadnesara" opisuje cztery wielkie imperia światowe, widziane z ludzkiej (Dan. 2) oraz z Bożej perspektywy (Dan. 7)

Pod koniec swego życia Jezus powiedział, że niektórzy nie umrą aż zobaczą jego królestwo w chwale. Proroctwo to wypełniło się gdy Piotr, Jakub i Jan zobaczyli wizję królestwa. Szczegóły tego wydarzenia opisane są w artykule "Przemienienie". "Wizja wprowadzająca nowy wiek" to przypomnienie sposobu, w jaki wizja apostola Piotra o prześcieradle pełnym nieczystych zwierząt zbiegła się z widzeniem Korneliusza, który został pouczony aby posłać po św. Piotra.

Niniejsze wydanie zakończymy rozważaniami "Głos z Macedonii", które opisują kluczowe doświadczenie apostoła Pawła w jego drugiej podróży misyjnej. Gotowość św. Pawła do zmiany swych planów w chwili, gdy zdał sobie sprawę z Bożych oczekiwań względem niego, jest dla nas wszystkich wielkim przykładem.

Mamy nadzieję, że wszystkie te przykłady snów i wizji będą zbudowaniem wiary dla czytelników.

 powrót The Herald 4 - 2009