Na Straży 2008/5/11, str. 169
Poprzedni artykuł
Wstecz

Choć nie zawsze było łatwo

Refleksja na 50-lecie

Pięćdziesiąt lat temu w październiku 1958 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma „Na Straży”. Brat Stanisław Kaleta, którego powołano na Redaktora, tak pisał we wstępie do pierwszego numeru:

Upłynęło blisko 19 lat od chwili, gdy miesięcznik „Straż” przestał docierać do rąk czytelników w Polsce. Wybuch II wojny światowej przerwał serdeczny kontakt, jaki istniał pomiędzy wydawcami „Straży” a czytelnikami. Wielu z nas pamięta chwile, z jaką radością witano w zgromadzeniach każdy nowy numer „Straży”.

Żaden z nas nie przypuszczał, że od chwili otrzymania ostatniego numeru zaistnieje tak długa przerwa – aż dziewiętnastu lat. Nie będąc w stanie sprowadzać pisma „Straż” z zagranicy, z powodu braku zezwolenia na powyższe, członkowie Zarządu międzyzborowego zwrócili się do władz z prośbą o zezwolenie na wydawanie pisemka w kraju pod tytułem „Na Straży”.

Zezwolenie otrzymaliśmy w kwietniu b.r. na wydawanie dwumiesięcznika. Po otrzymaniu zezwolenia, w czerwcu b. r. został powołany i wybrany zespół redakcyjny.

Czasopismo „Na Straży” miało wypełnić lukę, jaka powstała po miesięczniku „Straż”, który wydawali bracia ze Stanów Zjednoczonych. Jego dostarczanie zostało przerwane przez II wojną światową, a potem komunistyczne władze nie pozwalały sprowadzać tego rodzaju czasopism do Polski.

Celem czasopisma „Na Straży” miało być:

1. Utrzymanie wspólnej serdecznej więzi pomiędzy czytelnikami.

2. Podnoszenie poziomu moralnego wśród czytelników. Dopomaganie w wyrabianiu chrześcijańskich cnót, czyli praca nad przekształcaniem charakteru, abyśmy w miarę rozwoju w Prawdzie, wzbogacili nasz charakter pięknymi owocami ducha św., bez których żaden nie ogląda Pana. „Ale owoc Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, prawość, dobroć, wierność, łagodność (skromność), wstrzemięźliwość, (czystość)” – Gal. 5:22.

3. Wskazywanie prawd Bożych zawartych w Piśmie Św., tj. tłumaczenie doktryn, które są niezbędne do rozbudzania prawdziwej wiary i nadziei chrześcijanina. „Gdy te rzeczy zaczną się sprawdzać, nabierzcie ducha i podnieście głowy wasze. Zbliża się wasze zbawienie” – Łuk. 21:28...

Życzeniem i intencją Redakcji jest i będzie, aby wydawane pismo mogło zadowolić wszystkie stateczne serca, mające pragnienie uszlachetnienia swego charakteru na wzór naszego Pana.

Czy czasopismo wypełniało tę rolę, odpowiedź pozostawiam każdemu czytelnikowi do indywidualnej oceny.

Ale i dzisiaj jako Redakcja możemy podpisać się pod słowami, które br. Stanisław Kaleta napisał w pierwszym numerze:

Może się zdarzyć, że pomimo najlepszych intencji Redakcji znajdzie czytelnik coś nietaktownego w pisemku, za co Wydawcy przepraszają i proszą o wyrozumiałość, przypominając, że może to być błąd umysłu, a nie serca.
Wartość ogrodu nie mierzy się ilością spotkanych chwastów, ale ilością owoców.
Prosimy o łagodne traktowanie artykułów, a jeżeli artykuły mają spotkać się z krytyką, to nie z taką, która jest obca duchowi św. i sercu.
Dla dzieci w miarę możności będziemy umieszczać pożyteczne wiersze – poezje.
Z modlitwą o błogosławieństwo – Wydawcy.
Redakcja uprzejmie prosi i zachęca do nadsyłania pięknych i pożytecznych artykułów.

Praca Redakcji w początkowym okresie nie była łatwa. Należało pokonać wiele piętrzących się trudności, o których w dzisiejszym czasie w ogóle nie myślimy. Pierwszą z nich była zgoda na wydawanie czasopisma, którą należało okresowo odnawiać. Następnie należało zdobyć przydział na papier potrzebny do wydrukowania każdego numeru. I wreszcie na samym końcu należało uzyskać zgodę cenzury i znaleźć drukarnię gotową drukować treści religijne. Czasami te zabiegi wymagały wielu wysiłków i wydeptywania ścieżek w kolejnych urzędach i nie zawsze kończyły się powodzeniem.

Pomimo tych trudności czasopismo ukazuje się nieprzerwanie przez 50 lat w nakładach jak w zamieszczonej tabeli.

Wydawnictwo swoją działalność rozszerzyło również o publikacje książkowe, których wykaz zamieszczamy poniżej. Niektóre z nich, takie jak konkordancje biblijne, były pierwszymi tego rodzaju publikacjami w języku polskim. Dlatego też chętnie były i są nadal nabywane przez szeroki krąg czytelników z wielu wyznań chrześcijańskich, które są zainteresowane studiowaniem i badaniem Biblii.

Warto również wspomnieć, że dawniej praca redakcyjna ograniczała się do przygotowania materiałów i przepisania ich na maszynie. Składem zajmował się zecer w drukarni, tam też odbywała się korekta.

Nasza Redakcja w drugiej połowie lat osiemdziesiątych należała do pierwszych w Polsce, które zaczęły używać składu komputerowego. Materiały w formie elektronicznej budziły wtedy zdziwienie nawet w dużych drukarniach. Jednak użycie składu komputerowego i przygotowanie kompletnych materiałów na foliach pozwoliło znacznie obniżyć koszty wydawania.

Warto przypomnieć że cena „Na Straży” wynosi dzisiaj 5 zł i jest „taka sama” jak w latach 1963 do 1976.

Ważniejsze publikacje Wydawnictwa „Na Straży” od 1958 roku

• 1965 „Konkordancja Biblijna” wyd. II
• 1973 „Pieśni Brzasku Tysiąclecia” wyd. VI
• 1980 „Komentarz Biblijny”
• 1981 „Pieśni Brzasku Tysiąclecia” wyd. VII
• 1982 „Konkordancja Biblijna” wyd. III
• 1984 „Królestwo Boże we drzwiach”
• 1985 „Odrzucony Odkupiciel”
• 1986 „Pascha, czyli Wielkanoc Nowego Stworzenia”
• 1987 „Historia Józefa, syna Jakuba”
• 1987 „Kto będzie zbawiony”
• 1988 „Kalendarz chrześcijanina”
• 1988 „Dla tej przyczyny” (broszura)
• 1989 „Bogacz i Łazarz”
• 1990 „Upadek Babilonu”
• 1991 „Komentarze do Apokalipsy” (R. Rorata) – tom I
• 1991 „Wyżyny Bet-Awenu”
• 1992 „Cienie Przybytku Lepszych ofiar”
• 1993 „Komentarze do Apokalipsy” (R. Rorata) – tom II
• 1993 „Zbliżcie się do Boga”
• 1994 „Boski Plan Wieków”
• 1994 „Bóg, Jego Syn i Duch Święty”
• 1995 „Manna Niebiańska”
• 1995 „Izrael wśród narodów świata”
• 1996 „Nadszedł czas”
• 1996 „Konkordancja Wyrazów Greckich Nowego Testamentu” wyd. I
• 1996 „Przyjdź Królestwo Twoje”
• 1997 „Walka Armagieddonu”
• 1998 „Pieśni Brzasku Tysiąclecia” (z nutami – wyd. I)
• 1998 „Zmartwychwstanie nadzieją świata”
• 1999 „Co to jest restytucja?”
• 2000 „Uwielbiajmy Pana” (śpiewniczek młodzieżowy)
• 2002 „Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem”
• 2002 „Jesteście listem Chrystusowym”
• 2002 „Poznaj Boga”
• 2002 „Gdzie są umarli”
• 2003 „Komentarze do Apokalipsy” (R. Rorata) – wyd. II (jednotomowe)
• 2003 „Pieśni Brzasku Tysiąclecia” – wyd. IX
• 2003 „Pieśni wieczorne”
• 2004 „Konkordancja wyrazów hebrajskich ST”
• 2005 „Fotodrama stworzenia”
• 2005 „Komentarz do Ewangelii Św. Mateusza”
• 2005 „Przybytek na puszczy” (broszura dla młodzieży)
• 2007 „Konkordancja Wyrazów Greckich Nowego Testamentu” wyd. II
• 2008 „Pieśni Brzasku Tysiąclecia” – wyd. X
• 2008 „Cienie Przybytku Lepszych Ofiar”
• 2008 „Siedem cech Biblii jako księgi”

Na początku lat dziewięćdziesiątych (1990 r.) zaczęto wydawać czasopismo „Wędrówka za Panem” skierowane do młodzieży.

Później (2004 r.) podjęto pracę nad wydawaniem polskiej edycji czasopisma „HERALD”. Obecnie prowadzimy jako wydawnictwo również dystrybucję pisemka „Poranek” wydawanego w USA. Dzięki pomocy wydawnictwa „Na Straży” można obecnie korzystać nie z jednego jak 50 lat temu, ale aż z czterech czasopism. Ale na tym nie koniec.

Wraz z jubileuszowym numerem otrzymujecie, Kochani Czytelnicy, pierwszy numer wznowionego po wieloletniej przerwie czasopisma „STRAŻ”. Czasopismo to będzie ukazywać się jako kwartalnik. Szczegóły odnośnie jego prenumeraty wewnątrz pierwszego numeru. Myślimy, że będzie ono pełniło tak jak to kiedyś ważną rolę w budowaniu naszej duchowości i braterskiej społeczności.

Przy okazji Jubileuszu warto również wspomnieć o tych, którzy przez lata tworzyli kształt wydawnictwa i swoją pracą sprawiali, że do waszych rąk trafiały kolejne numery czasopism i kolejne pozycje książkowe.

Publikujemy krótkie wspomnienia o nieżyjących już Redaktorach Naczelnych wydawnictwa „Na Straży”, z których każdy wnosił coś nowego do funkcjonowania wydawnictwa, treści i kształtu wydawanej literatury.

Nazwisko, Imię

W Redakcji

W sum

Red. Nacz.

W sum

Kaleta, Stanisław

58-61
66-80
84-88
93-95

23 lata

58-62

4 lata

Grudzień, Henryk

58-64

6 lat

62-64

2 lata

Dąbek, Juliusz

64-77

13 lat

64-77

13 lat

Ziemiński, Adam

64-84

20 lat

77-84

7 lat

Jończy, Władysław

68-78

10 lat

 

 

Suchanek, Czesław

68-82

14 lat

 

 

Grudzień, Stefan

78-88

10 lat

86-88

2 lata

Kopak, Dymitr

78-80
84-91
97-99

9 lat

 

 

Krawczyk, Daniel

80-84

4 lata

 

 

Kozak, Adam

80-86
88-91

9 lat

 

 

Jakubowski, Mieczysław

82-84
86-03

19 lat

 

 

Zajda, Aleksander

84-95
99-05

17 lat

 

 

Pietrzyk, Edward

84-86
88-91

5 lat

84-86

2 lata

Kamiński, Henryk

84-03

19 lat

 

 

Szatyński, Łukasz

86-93
95-97

9 lat

 

 

Kaleta, Daniel

86-87
91-94

4 lata

 

 

Grudzień, Dariusz

86-88

2 lata

 

 

Purwin, Henryk

86-88

2 lata

 

 

Sygnowski, Józef

86-95

9 lat

 

 

Kłusak, Józef

86-88

2 lata

 

 

Rorata, Roman

86-00

14 lat

89-99

10 lat

Schab, Henryk

88-91

3 lata

 

 

Szatyński, Władysław

88-91

3 lata

 

 

Kołacz, Zdzisław

88-91

3 lata

 

 

Olejarz, Franciszek

88-91

3 lata

 

 

Targosz, Michał

91-97

6 lat

 

 

Szarkowicz, Eugeniusz

91-95

4 lata

 

 

Krajcer, Piotr

91-08

17 lat

99-08

8 lat

Nawrocki, Krzysztof

93-08

15 lat

 

 

Iwaniak, Daniel

93-99
03-08

11 lat

 

 

Olszewski, Andrzej

95-97

2 lata

 

 

Mrzygłód, Piotr

95-97
03-05

4 lata

 

 

Kubic, Piotr

95-08

13 lat

 

 

Knop, Jan

95-99
01-03
05-08

9 lat

 

 

Lipka, Aleksander

95-01
03-08

11 lat

 

 

Szymański, Waldemar

97-08

11 lat

 

 

Kopak, Jan

97-05

8 lat

 

 

Sroka, Stanisław

99-05
07-08

7 lat

 

 

Zajda, Ireneusz

01-03

2 lata

 

 

Sochacki, Michał

03-07

2 lata

 

 

Pietrzyk, Przemysław

05-08

3 lata

 

 

Pietrzyk, Sławomir

07-08

1 rok

 

 

Redaktorzy naczelni

Kaleta, Stanisław

58-62

Grudzień, Henryk

62-64

Dąbek, Juliusz

64-77

Ziemiński, Adam

77-84

Pietrzyk, Edward

84-86

Grudzień, Stefan

86-88

Rorata, Roman

89-99

Krajcer, Piotr

99-08

Członkostwo wg liczby lat w Redakcji

Kaleta, Stanisław (23 lata); Ziemiński, Adam (20 lat); Jakubowski, Mieczysław (19 lat); Kamiński, Henryk (19 lat); Krajcer, Piotr (17 lat); Zajda, Aleksander (17 lat); Nawrocki, Krzysztof (15 lat); Rorata, Roman (14 lat); Suchanek, Czesław (14 lat); Dąbek, Juliusz (13 lat); Kubic, Piotr (13 lat); Iwaniak, Daniel (11 lat); Lipka, Aleksander (11 lat); Szymański, Waldemar (11 lat); Grudzień, Stefan (10 lat); Jończy, Władysław (10 lat); Knop, Jan (9 lat); Kopak, Dymitr (9 lat); Kozak, Adam (9 lat); Sygnowski, Józef (9 lat); Szatyński, Łukasz (9 lat); Kopak, Jan (8 lat); Sroka, Stanisław (7 lat); Grudzień, Henryk (6 lat); Targosz, Michał (6 lat); Pietrzyk, Edward (5 lat); Kaleta, Daniel (4 lata); Krawczyk, Daniel (4 lata); Mrzygłód, Piotr (4 lata); Szarkowicz, Eugeniusz (4 lata); Kołacz, Zdzisław (3 lata); Olejarz, Franciszek (3 lata); Pietrzyk, Przemysław (3 lata); Schab, Henryk (3 lata); Szatyński, Władysław (3 lata); Grudzień, Dariusz (2 lata); Kłusak, Józef (2 lata); Olszewski, Andrzej (2 lata); Purwin, Henryk (2 lata); Sochacki, Michał (2 lata); Zajda, Ireneusz (2 lata); Pietrzyk, Sławomir (1 rok)

Piotr Krajcer


Następny artykuł
Wstecz   Do góry