powrót The Herald 2 - 2005

Pamiątka

Na początku

Od ponad dwóch tysięcy lat naśladowcy Jezusa upamiętniają jego śmierć. Czynią to jedząc chleb i pijąc wino, upamiętniające tamto wydarzenie (1 Kor. 11:24,25). Uroczystość, która początkowo była bez wątpienia dorocznym wydarzeniem, podobnie jak żydowska Pascha, z biegiem czasu przyjęła postać "komunii", która miała miejsce znacznie częściej, w którymkolwiek dniu tygodnia.

Od wielu lat, coroczny drugi numer czasopisma The Herald omawia wybrany aspekt Pamiątki. Tym razem będziemy zastanawiać się nad podstawowym zrozumieniem tego, o co prosił nasz Pan. Rozpoczniemy artykułem "Nasza Pamiątka Paschalna". Artykuł porównuje oba te święta i pokazuje, dlaczego nadal właściwym jest obchodzenie jej czternastego dnia hebrajskiego miesiąca Nisan. Kolejnym artykułem jest wnikliwe studium 11 rozdziału 1 Listu do Koryntian. Apostoł Paweł opisuje tam podstawowe błędy w zrozumieniu Pamiątki i podaje zalecenia, jak powinna być obchodzona. "Kielich naszego Pana" to rozważania na temat tego, czym z punktu widzenia Jezusa wypełniony był jego kielich. Artykuł "Dlaczego Dwa Symbole"? to porównanie i próba ukazania różnic między chlebem, a kielichem. Oba te symbole wskazują na Jezusa, ale każdy czyni to z innej perspektywy. "Picie Kielicha" porusza problem, jaki rodzaj napoju winien być używany podczas Pamiątki i czy ma to jakiekolwiek znaczenie.

Chociaż większość uczestników Pamiątki kończy to święto odśpiewaniem pieśni i rozejściem się bez modlitwy (Mat. 26: 30), to jednak nasz Pan tej samej nocy wygłosił najbardziej inspirującą modlitwę. "Arcykapłańska modlitwa Jezusa" to artykuł w którym zawarte są rozważania na temat tej modlitwy, zapisanej w 17 rozdziale Ewangelii Św. Jana. "Prasa Oliwna" to z jednej strony znaczenie słowa "Getsemane", a z drugiej porównanie charakterystyki ogrodu w którym ujęty został nasz Pan z ogrodem Eden. Niniejsze wydanie zamkniemy artykułem

"Data Pamiątki" - analizą sposobu obliczania terminu jej obchodzenia. Częścią tego artykułu jest tabela zawierająca daty kolejnych rocznic Pamiątki w najbliższych trzydziestu latach.

Ufamy, że to wydanie będzie stanowiło zachętę dla wszystkich czyniących wolę Pana w rocznicę tego święta. Wkrótce zapewne nadejdzie też dzień, w którym o ile okażemy się wierni, będziemy pić "nowy" kielich razem z Nim, w jego Królestwie (Mat. 26:29).


 powrót The Herald 2 - 2005