Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Nadszedł Czas
 1. Czasy i chwile
 2. Chronologia Biblijna
 3. Pierwsze Przyjście
 4. Czasy Pogan
 5. Sposób Wtórego Przyjścia
 6. Wielki Jubileusz Ziemi
 7. Równoległe Dyspensacje
 8. Eliasz Miałść Przyjść Pierwej
 9. Człowiek Grzechu
 10. Nadszedł Czas

Biblioteka
 

SPIS TREŚCI

 • Strona Tytułowa
 • Spis Treści
 • Przedmowa Wydawców
 • Przedmowa Autora
 • Przekłady Biblii
 • WYKŁAD I - SPECJALNE CZASY I CHWILE WYZNACZONE PRZEZ BOGA.
 • CZASY I CHWILE ZOSTAŁY WYZNACZONE PRZEZ BOGA - DLACZEGO NIE SĄ OKREŚLONE PROŚCIEJ - OBJAWIONE WE WŁAŚCIWYM CZASIE - SZCZERE PRAGNIENIE POZNANIA CZASÓW I CHWIL ZASŁUGUJE NA POCHWAŁĘ - POMYŁKI ADWENTYSTÓW - PRAWDZIWY CEL PROROCTW DOTYCZĄCYCH CZASU - OBECNY STAN RZECZY - CEL NASTĘPNYCH ROZDZIAŁÓW.
 • WYKŁAD II - CHRONOLOGIA BIBLIJNA
 • CHRONOLOGIA JEST KONIECZNA W ZROZUMIENIU PROROCTW - NIEZBĘDNE INFORMACJE ZAWARTE W BIBLII - OD STWORZENIA ADAMA DO R. 1873 N.E. MINĘŁO SZEŚĆ TYSIĘCY LAT - PODZIAŁ LINII CHRONOLOGII BIBLIJNEJ NA GŁÓWNE OKRESY - JEJ SZCZEGÓŁOWA ANALIZA - OKRES OD STWORZENIA DO WYSCHNIĘCIA WÓD POTOPU - DO PRZYMIERZA ABRAHAMOWEGO - DO DANIA ZAKONU - DO PODZIAŁU CHANAANU POMIĘDZY PLEMIONAMI IZRAELA - OKRES SĘDZIÓW - OKRES KRÓLÓW - OKRES SPUSTOSZENIA - OKRES DO R. 1873 N.E. - RÓŻNICA MIĘDZY PODANĄ CHRONOLOGIĄ A CHRONOLOGIĄ BISKUPA USHERA ZAZNACZONĄ W POWSZECHNYM PRZEKŁADZIE BIBLII ANGIELSKIEJ - PRAWDZIWA DATA NARODZENIA NASZEGO PANA.
 • WYKŁAD III - WYPEŁNIENIE PROROCTW CZASOWYCH W CZASIE PIERWSZEGO PRZYJŚCIA CHRYSTUSA Dan. 9:23-27
 • SIEDEMDZIESIĄT TYGODNI Z PROROCTWA DANIELA - PRZEPOWIEDZIANE NA ÓW OKRES WYDARZENIA - WSKAZANIE NA CZAS PRZYJŚCIA MESJASZA I USTALENIE ZASADY TEGO WSKAZANIA - KLUCZ DO INNYCH PROROCTW CZASOWYCH - WSKAZANIE NA CZAS UKRZYŻOWANIA MESJASZA - SZCZEGÓLNA ŁASKA DLA IZRAELA JAKO NARODU ZOSTAŁA UKRÓCONA DLA SPRAWIEDLIWOŚCI, ALE BYŁA UTRZYMYWANA DLA JEDNOSTEK - POMAZANIE ŚWIĘTEGO ŚWIĘTYCH - UCISK ZESŁANY NA TEGO, KTÓRY MA BYĆ SPUSTOSZONY.
 • WYKŁAD IV - CZASY POGAN
 • CO TO SĄ CZASY POGAN - ICH POCZĄTEK, DŁUGOŚĆ I KONIEC W ROKU 1914 - WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE - WYDARZENIA PÓŹNIEJSZE - CZAS LITERALNY I SYMBOLICZNY - OBRAZ GODNY UWAGI - TERAŹNIEJSZE ZNAKI - KRÓLESTWO BOŻE MA OBALIĆ POGAŃSKĄ WŁADZĘ - DLATEGO USTANOWIONE PRZED JEJ ZAKOŃCZENIEM - PRZED ROKIEM 1914 - DLACZEGO SPRZECIWIAJĄ MU SIĘ KRÓLESTWA POGAŃSKIE - JAK I DLACZEGO WSZYSCY JE W KOŃCU Z RADOŚCIĄ ZAAKCEPTUJĄ - "NIECH PRZYJDZIE PRAGNIENIE WSZYSTKICH NARODÓW".
 • WYKŁAD V - SPOSÓB POWROTU I UKAZANIA SIĘ NASZEGO PANA
 • ZGODNOŚĆ SPOSOBU WTÓREGO PRZYJŚCIA NASZEGO PANA Z INNYMI SZCZEGÓŁAMI BOSKIEGO PLANU - JAK I KIEDY KOŚCIÓŁ UJRZY PANA - JAK I KIEDY CHWAŁA PAŃSKA BĘDZIE TAK OBJAWIONA, ŻE UJRZY JĄ WSZELKIE CIAŁO POSPOŁU - STWIERDZENIA POZORNIE SPRZECZNE OKAZUJĄ SIĘ ZGODNE - PRZYCHODZI "JAKO ZŁODZIEJ" - BEZ WIDOCZNYCH ZNAKÓW - A JEDNAK "Z OKRZYKIEM" - Z "GŁOSEM" - Z "TRĄBĄ BOŻĄ" - OBJAWI SIĘ "W OGNIU PŁOMIENISTYM, ODDAWAJĄC POMSTĘ" - A JEDNAK "TAK PRZYJDZIE, JAKOŚCIE GO WIDZIELI IDĄCEGO DO NIEBA" - WAŻNOŚĆ PROROCZEGO CZASU W TYM KONTEKŚCIE - ZGODNOŚĆ OBECNYCH ZNAKÓW.
 • WYKŁAD VI - WIELKI JUBILEUSZ ZIEMI
 • "CZASY NAPRAWIENIA WSZYSTKICH RZECZY" PRZEPOWIEDZIANE PRZEZ MOJŻESZA - WSKAZANIE DATY ICH POCZĄTKU - NIE MOGĄ SIĘ ONE ZACZĄĆ PRZED PRZYJŚCIEM WIELKIEGO ODKUPICIELA - DOWODY Z ZAKONU - POTWIERDZENIE W ŚWIADECTWIE PROROKÓW - LOGICZNE WNIOSKI Z TYCH ŚWIADECTW, ROZPATRYWANYCH ODDZIELNIE I ŁĄCZNIE - ZGODNOŚĆ OBECNYCH WSKAZÓWEK.
 • WYKŁAD VII - RÓWNOLEGŁE DYSPENSACJE
 • WIEK ŻYDOWSKI OBRAZEM WIEKU EWANGELII - ZNAMIENNA RÓWNOLEGŁOŚĆ TYCH EPOK - MIMO WSZYSTKO SĄ ONE RÓŻNE - WYŻSZOŚĆ EPOKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, CZYLI POZAFIGURY - KONTRAST POMIĘDZY IZRAELEM CIELESNYM A DUCHOWYM - ANALIZA WAŻNIEJSZYCH RÓWNOLEGŁOŚCI - PODKREŚLENIE WAGI RÓWNOLEGŁOŚCI CZASOWYCH - OKRES ŁASKI DLA CIELESNEGO IZRAELA - CZAS ODJĘCIA ŁASKI OD IZRAELA - PROROCTWO WSKAZUJĄCE, ŻE OKRES NIEŁASKI RÓWNY JEST OKRESOWI ŁASKI - APOSTOLSKIE ŚWIADECTWO, ŻE OKRES NIEŁASKI JEST CZASEM WYSOKIEGO POWOŁANIA DLA DUCHOWEGO IZRAELA - DŁUGOŚĆ WIEKU EWANGELII WYKAZANA JASNO, CHOĆ NIE WPROST - NIEZAPRZECZALNA, OSTATECZNA I ZADOWALAJĄCA ZGODNOŚĆ TYCH RÓWNOLEGŁOŚCI Z CHRONOLOGIĄ BIBLIJNĄ, ZE ŚWIADECTWEM JUBILEUSZU, Z CZASAMI POGAN I INNYMI PROROCTWAMI.
 • WYKŁAD VIII - ELIASZ MIAŁ PRZYJŚĆ PIERWEJ
 • W JAKI SPOSÓB TO ISTOTNE PROROCTWO ODNOSI SIĘ DO WTÓREGO PRZYJŚCIA - CZĘŚCIOWE I OBRAZOWE WYPEŁNIENIE W DZIAŁALNOŚCI JANA CHRZCICIELA - WYPEŁNIENIE RZECZYWISTE - WIZJA NA ŚWIĘTEJ GÓRZE - ZNAMIENNE PODOBIEŃSTWO POSTACI ELIASZA DO JEGO OBRAZOWEGO I RZECZYWISTEGO WYPEŁNIENIA - NADSZEDŁ CZAS - SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ - NASTĘPCA ELIASZA, ELIZEUSZ.
 • WYKŁAD IX - CZŁOWIEK GRZECHU - ANTYCHRYST
 • ANTYCHRYST MUSI SIĘ ROZWINĄĆ, BYĆ OBJAWIONY I UKARANY PRZED DNIEM PAŃSKIM - ROZWAŻANIE PRZECIWSTAWNEGO POGLĄDU NA TEN TEMAT - OPIS PROROCZY - NARODZINY ANTYCHRYSTA - JEGO SZYBKI ROZWÓJ - ZGODNOŚĆ RZECZYWISTOŚCI HISTORYCZNEJ Z OPISEM BIBLIJNYM - JEGO KRÓLESTWO JEST FALSYFIKATEM - JEGO ZNAMIENNE USTA I GŁOWA - NADĘTE SŁOWA WIELKIEGO BLUŹNIERSTWA - BLUŹNIERCZE NAUKI - WYNISZCZANIE ŚWIĘTYCH NAJWYŻSZEGO - TYSIĄCLETNIE PANOWANIE - UDERZENIE ANTYCHRYSTA MIECZEM DUCHA - JEGO OSTATNIA POTYCZKA I ZNISZCZENIE.
 • WYKŁAD X - NADSZEDŁ CZAS
 • NIE MA ŻADNYCH PRZESZKÓD - USTANAWIANIE KRÓLESTWA CHRYSTUSOWEGO, OBECNIE TRWAJĄCE DZIEŁO - POTWIERDZENIE W ŚWIADECTWACH PROROKÓW - MĄDRZY TEGO ŚWIATA WIELE WIDZĄ - CZUWAJĄCY ŚWIĘCI WIDZĄ WYRAŹNIEJ - DLA WSZYSTKICH JEST WAŻNE, ABY MIELI OCZY OTWARTE I ABY PATRZYLI WE WŁAŚCIWYM KIERUNKU.
 • Skorowidz Cytatów Biblijnych