Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Boski Plan Wieków
 1. Z Poranku wesele
 2. Inteligentny Stwórca
 3. Boskie Objawienie
 4. Epoki i Wieki
 5. Ukryta Tajemnica
 6. Powrót Naszego Pana
 7. Dozwolenie Zła
 8. Dzień Sądu
 9. Okup i Restytucja
 10. Różnica Natur
 11. Trzy Drogi
 12. Plan Wieków
 13. Królestwa Tego Świata
 14. Królestwo Boże
 15. Dzień Jahwe
 16. Myśli Końcowe
Wykres Boskiego Planu Wieków - 180kb
Biblioteka
 

Wykłady Pisma Świętego

 • Strona Tytułowa
 • Spis Treści
 • Przedmowa Wydawców
 • Przedmowa Autora
 • WYKŁAD I - NOC GRZECHU NA ZIEMI ZAKOŃCZY SIĘ PORANKIEM RADOŚCI
 • NOC PŁACZU I PORANEK RADOŚCI - DWIE METODY POSZUKIWANIA PRAWDY - METODA ZASTOSOWANA W NINIEJSZYM DZIELE - ZASIĘG JEGO TEMATYKI - RÓŻNICA MIĘDZY PEŁNYM CZCI STUDIOWANIEM PISMA ŚWIĘTEGO A NIEBEZPIECZNYM ZWYCZAJEM SPEKULOWANIA - CEL PROROCTW - TERAŹNIEJSZY RELIGIJNY STAN ŚWIATA ROZPATRYWANY Z DWÓCH PUNKTÓW WIDZENIA - CIEMNOŚCI EGIPSKIE - TĘCZA OBIETNICY - ŚCIEŻKA SPRAWIEDLIWEGO PROWADZI NAPRZÓD - PRZYCZYNA WIELKIEGO ODSTĘPSTWA - REFORMACJA - TA SAMA PRZYCZYNA ZNOWU STOI NA DRODZE PRAWDZIWEGO POSTĘPU - DOSKONAŁOŚĆ POZNANIA NIE JEST KWESTIĄ PRZESZŁOŚCI, LECZ PRZYSZŁOŚCI.
 • WYKŁAD II - USTALENIE ISTNIENIA NAJWYŻSZEGO INTELIGENTNEGO STWÓRCY
 • ZBADANIE POZABIBLIJNYCH DOWODÓW W ŚWIETLE ROZUMU - TEORIA NIE WYTRZYMUJĄCA KRYTYKI - ROZSĄDNA TEORIA - JAWNOŚĆ CHARAKTERU BOGA - LOGICZNE WNIOSKI
 • WYKŁAD III - BIBLIA JAKO BOSKIE OBJAWIENIE ROZPATRYWANA W ŚWIETLE ROZUMU
 • TWIERDZENIA BIBLII I ZEWNĘTRZNE DOWODY JEJ WIARYGODNOŚCI - STAROŻYTNY CHARAKTER BIBLII I JEJ TRWAŁOŚĆ - JEJ WPŁYW MORALNY - MOTYWY PISARZY BIBLII - OGÓLNY CHARAKTER PISM - KSIĘGI MOJŻESZOWE - PRAWA MOJŻESZOWE - SPECYFICZNE CECHY RZĄDU WPROWADZONEGO PRZEZ MOJŻESZA - NIE BYŁ TO SYSTEM KLERYKALNY - WSKAZÓWKI DLA WŁADCÓW ŚWIECKICH - BOGACI I BIEDNI RÓWNI WOBEC ZAKONU - ZABEZPIECZENIE PRZED MANIPULOWANIEM SPRAWAMI LUDU - KAPŁANI NIE BYLI UPRZYWILEJOWANĄ KLASĄ - ICH ŹRÓDŁA UTRZYMANIA - ZABEZPIECZENIE PRZED CIEMIĘŻENIEM CUDZOZIEMCÓW, WDÓW, SIEROT I SŁUG - PROROCY BIBLII - CZY JEST JAKIŚ ZWIĄZEK MIĘDZY ZAKONEM I PROROKAMI A PISARZAMI NOWEGO TESTAMENTU? - CUDA NIE SĄ BEZSENSOWNE - LOGICZNE WNIOSKI
 • WYKŁAD IV - EPOKI I WIEKI W ROZWOJU BOSKIEGO PLANU
 • DOKŁADNOŚĆ I USYSTEMATYZOWANY CHARAKTER BOŻEGO PLANU - TRZY WIELKIE EPOKI W HISTORII ŚWIATA - ICH CECHY CHARAKTERYSTYCZNE - "ZIEMIA TRWA NA WIEKI" - ŚWIAT PRZYSZŁY - NOWE NIEBIOSA I NOWA ZIEMIA - PODZIAŁ TYCH WIELKICH EPOK - WAŻNE ZARYSY BOSKIEGO PLANU OBJAWIONE W TEN SPOSÓB - DOSTRZEŻENIE PORZĄDKU POZWALA UJRZEĆ HARMONIĘ - DOBRE "ROZBIERANIE" SŁOWA PRAWDY
 • WYKŁAD V - "TAJEMNICA ZAKRYTA OD WIEKÓW I OD POKOLEŃ, A TERAZ OBJAWIONA ŚWIĘTYM JEGO" - Kol. 1:26 (NB)
 • NIEWYRAŹNE ŚWIATŁO PIERWSZEJ OBIETNICY - OBIETNICA DANA ABRAHAMOWI - ODKŁADANA NADZIEJA - TAJEMNICA ZACZYNA SIĘ WYJAŚNIAĆ OD DNIA PIĘĆDZIESIĄTNICY - CO JEST OWĄ TAJEMNICĄ? - DLACZEGO TAK DŁUGO NIĄ POZOSTAWAŁO? - DOTĄD STANOWI TAJEMNICĘ DLA ŚWIATA - WE WŁAŚCIWYM CZASIE ZOSTANIE UJAWNIONA WSZYSTKIM - KIEDY TAJEMNICA SIĘ SKOŃCZY?
 • WYKŁAD VI - POWRÓT NASZEGO PANA, CEL JEGO POWROTU - RESTYTUCJA WSZYSTKICH RZECZY
 • POWTÓRNE, OSOBISTE PRZYJŚCIE NASZEGO PANA PRZED ROZPOCZĘCIEM SIĘ TYSIĄCLECIA - JEGO ZWIĄZEK Z PIERWSZYM PRZYJŚCIEM - WYBRANIE KOŚCIOŁA I NAWRÓCENIE ŚWIATA - WYBÓR I WOLNA ŁASKA - WIĘŹNIOWIE NADZIEI - PROROCZE ŚWIADECTWA ODNOSZĄCE SIĘ DO RESTYTUCJI - POWRÓT NASZEGO PANA OCZYWISTĄ NADZIEJĄ DLA ŚWIATA I KOŚCIOŁA
 • WYKŁAD VII - DOZWOLENIE ZŁA I JEGO ZWIĄZEK Z BOSKIM PLANEM
 • DLACZEGO ZŁO BYŁO DOZWOLONE? DOBRO I ZŁO JAKO ZASADY - WRAŻLIWOŚĆ MORALNA - BÓG ZEZWOLIŁ NA ZŁO I SPRAWI, ŻE WYJDZIE ONO NA DOBRE - BÓG NIE JEST AUTOREM GRZECHU - PRÓBA ADAMA NIE BYŁA FARSĄ - JEGO POKUSA BYŁA CIĘŻKA - ADAM ZGRZESZYŁ ŚWIADOMIE - KARA ZA GRZECH NIE JEST NIESPRAWIEDLIWA ANI ZBYT SUROWA - W POTĘPIENIU WSZYSTKICH W ADAMIE OBJAWIŁA SIĘ MĄDROŚĆ, MIŁOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ - POWSZECHNOŚĆ BOSKIEGO PRAWA
 • WYKŁAD VIII - DZIEŃ SĄDU
 • POWSZECHNY POGLĄD NA DZIEŃ SĄDU - CZY ZGADZA SIĘ ON Z PISMEM ŚWIĘTYM? - USTALENIE ZNACZENIA SŁÓW "SĄD" I "DZIEŃ" - PISMO ŚWIĘTE MÓWI O KILKU DNIACH SĄDU - PIERWSZY DZIEŃ SĄDU I JEGO REZULTATY - WYZNACZENIE INNEGO DNIA SĄDU - SĘDZIA - CHARAKTER PRZYSZŁEGO SĄDU - PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE MIĘDZY PIERWSZYM I DRUGIM SĄDEM - OBECNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚWIATA - DWA SĄDY, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W MIĘDZYCZASIE I ICH CELE - WYRAŹNE RÓŻNICE W OCENIE PRZYSZŁEGO SĄDU - JAK PROROCY I APOSTOŁOWIE ZAPATRYWALI SIĘ NA PRZYSZŁY SĄD?
 • WYKŁAD IX - OKUP I RESTYTUCJA
 • RESTYTUCJA ZAGWARANTOWANA PRZEZ OKUP - NIE ŻYCIE WIECZNE, ALE PRÓBA JEGO OSIĄGNIĘCIA JEST ZAPEWNIONA PRZEZ OKUP - WARUNKI TEJ PRÓBY I JEJ KORZYSTNE STRONY - NIEZBĘDNOŚĆ OFIARY CHRYSTUSA - W JAKI SPOSÓB LUDZKOŚĆ MOGŁA ZOSTAĆ ODKUPIONA PRZEZ ŚMIERĆ JEDNEGO CZŁOWIEKA? - WIARA I UCZYNKI BĘDĄ W DALSZYM CIĄGU KONIECZNE - ZAPŁATA ZA DOBROWOLNY GRZECH JEST PEWNA - CZY BĘDZIE DOSYĆ MIEJSCA NA ZIEMI DLA WZBUDZONYCH MILIONÓW LUDZI? - RESTYTUCJA A EWOLUCJA
 • WYKŁAD X - NATURY LUDZKA I DUCHOWA SĄ ODRĘBNE I RÓŻNE
 • POWSZECHNE BŁĘDNE ZROZUMIENIE - NATURA ZIEMSKA, CZYLI LUDZKA, I NIEBIAŃSKA, CZYLI DUCHOWA - ZIEMSKA CHWAŁA I NIEBIAŃSKA CHWAŁA - ŚWIADECTWO BIBLII O ISTOTACH DUCHOWYCH - ŚMIERTELNOŚĆ I NIEŚMIERTELNOŚĆ - CZY ŚMIERTELNE ISTOTY MOGĄ ŻYĆ WIECZNIE? - SPRAWIEDLIWOŚĆ W OBDARZANIU WZGLĘDAMI - ZBADANIE DOMNIEMANEJ ZASADY - RÓŻNORODNOŚĆ W DOSKONAŁOŚCI - NADRZĘDNE PRAWA BOSKIE - PLAN BOGA DOTYCZĄCY CZŁOWIEKA W PEŁNI ZADOWALAJĄCY - WYBÓR CIAŁA CHRYSTUSOWEGO - W JAKI SPOSÓB DOKONA SIĘ PRZEMIANA JEGO NATURY?
 • WYKŁAD XI - TRZY DROGI: SZEROKA, WĄSKA I ŚWIĘTA
 • SZEROKA DROGA DO ZAGŁADY - WĄSKA DROGA DO ŻYCIA - CO TO JEST ŻYCIE? - BOSKA NATURA - ZWIĄZEK MIĘDZY NATURĄ BOSKĄ A LUDZKĄ - NAGRODA NA KOŃCU WĄSKIEJ DROGI - WYSOKIE POWOŁANIE OGRANICZONE DO WIEKU EWANGELII - TRUDY I NIEBEZPIECZEŃSTWA WĄSKIEJ DROGI - GOŚCINIEC ŚWIĄTOBLIWOŚCI
 • WYKŁAD XII - OBJAŚNIENIE WYKRESU PRZEDSTAWIAJĄCEGO PLAN WIEKÓW
 • WIEKI - ŻNIWA - POZIOMY RZECZYWISTEGO I PRZYPISANEGO STANOWISKA WZGLĘDEM BOGA - DROGA PANA JEZUSA - DROGA JEGO NAŚLADOWCÓW - TRZY KLASY W KOŚCIELE NOMINALNYM - ROZDZIELENIE W CZASIE ŻNIWA - UWIELBIENIE KLASY POMAZAŃCÓW - KLASA WIELKIEGO UCISKU - SPALENIE KĄKOLU - BŁOGOSŁAWIENIE ŚWIATA - CHWALEBNY WYNIK
 • WYKŁAD XIII - KRÓLESTWA TEGO ŚWIATA
 • PIERWSZE PANOWANIE - UTRATA PANOWANIA - JEGO ODKUPIENIE I ODNOWIENIE - FIGURALNE KRÓLESTWO BOŻE - UZURPATOR - DWIE FORMY OBECNEGO PANOWANIA - ISTNIENIE OBECNYCH WŁADZ USTANOWIONYCH PRZEZ BOGA - WIZJA NABUCHODONOZORA -WIZJA DANIELA I JEJ INTERPRETACJA - KRÓLESTWA TEGO ŚWIATA ROZPATRYWANE Z INNEGO PUNKTU WIDZENIA - WŁAŚCIWY STOSUNEK KOŚCIOŁA DO OBECNYCH RZĄDÓW - KRÓTKIE ZBADANIE "BOSKIEGO PRAWA" KRÓLÓW - NIEUZASADNIONE ROSZCZENIA CHRZEŚCIJAŃSTWA - LEPSZA NADZIEJA ZWIĄZANA Z PIĄTYM OGÓLNOŚWIATOWYM IMPERIUM
 • WYKŁAD XIV - KRÓLESTWO BOŻE
 • DONIOSŁOŚĆ PRZEDMIOTU - CHARAKTER KRÓLESTWA - KRÓLESTWO W WIEKU EWANGELII - BŁĘDNE POGLĄDY POPRAWIONE PRZEZ PAWŁA - REZULTATY BŁĘDNYCH POGLĄDÓW NA KRÓLESTWO - DWA POZIOMY KRÓLESTWA BOŻEGO - DUCHOWY POZIOM I JEGO DZIEŁO - POZIOM ZIEMSKI I JEGO DZIEŁO - ICH HARMONIJNE DZIAŁANIE - CHWAŁA ZIEMSKIEJ FORMY KRÓLESTWA - CHWAŁA NIEBIAŃSKIEJ FORMY - KORZEŃ PRZYMIERZA, Z KTÓREGO TE GAŁĘZIE WYRASTAJĄ - ZIEMSKA FORMA KRÓLESTWA BĘDZIE MIAŁA CHARAKTER IZRAELSKI - ZAGINIONE POKOLENIA - NIEBIAŃSKIE JERUZALEM - IZRAEL JAKO LUD OBRAZOWY - ODRZUCENIE IZRAELA I PRZYWRÓCENIE MU ŁASKI - KLASY WYBRANE - DZIEDZICE KRÓLESTWA - ŻELAZNA WŁADZA - ILUSTRACJA CELU TYSIĄCLETNIEGO PANOWANIA - OdtANIE KRÓLESTWA OJCU - REALIZACJA PIERWOTNEGO ZAMYSŁU BOGA
 • WYKŁAD XV - DZIEŃ JAHWE
 • "DZIEŃ JAHWE", "DZIEŃ POMSTY", "DZIEŃ GNIEWU" - CZAS WIELKIEGO UCISKU - JEGO PRZYCZYNA - ŚWIADECTWO BIBLII O WIELKIM UCISKU - JEGO OGIEŃ I BURZA, PORUSZENIE I ROZTAPIANIE SĄ SYMBOLICZNE - ŚWIADECTWO DAWIDA - ŚWIADECTWO JANA OBJAWICIELA - OBECNA SYTUACJA I PERSPEKTYWA PRZYSZŁOŚCI WIDZIANE PRZEZ PRZECIWNE SOBIE PARTIE KAPITALISTÓW I ROBOTNIKÓW - LEKARSTWO, KTÓRE NIE ULECZY - PODNIESIENIE ZASŁONY I DOPUSZCZENIE ŚWIATŁA NASTĄPI DOKŁADNIE WE WŁAŚCIWYM CZASIE - DOWODY NA TO - WARUNKI ŚWIĘTYCH W CZASIE UCISKU I ICH WŁAŚCIWA POSTAWA WZGLĘDEM NIEGO
 • WYKŁAD XVI - MYŚLI KOŃCOWE
 • NASZE OBOWIĄZKI WOBEC PRAWDY - JEJ CENA, WARTOŚĆ I KORZYŚĆ Z NIEJ PŁYNĄCA
 • Skorowidz Cytatów Biblijnych