Czy Juda, którego list znajduje się przed Księgą Objawienia, był Apostołem?

Na pewno nie wiemy; albowiem nie zostało to ustalone przez egzegetów, to jest tych, co objaśniają Pismo Św., ani też nie można tego dobitnie ustalić na tymże Piśmie. Na liście imion dwunastu Apostołów, jaką podał ewangelista Mateusz 10:2-4, znajdujemy tylko jednego Judasza Iskariotę który okazał się zdrajcą. Lista imion onych dwunastu podana przez Marka (3:16-19) jest taka sama jak podana przez Mateusza, z wyjątkiem tego, że Lebeusz, Tadeusz u Mateusza, nazwany jest tylko Tadeuszem u Marka. Ewangelista Łukasz zaś w swej liście podaje dwóch Judaszów i tego drugiego nazywa bratem Jakuba, zapewne tego, który był synem Alfeusza. - Łuk. 6:14-16.

Ewangelista Jan nie podaje całej listy Apostołów; wspomina jednak o Judaszu innym od Iskarioty (Jan 14:22). Nie mówi wprawdzie, że ten drugi Judasz był jednym z owych dwunastu, lecz gdy się zważy, że w rozdziałach 13 do 18-go podaje słowa naszego Pana i niektóre szczegóły pomiędzy ostatnią wieczerza a pojmaniem Pana, wychodziłoby na to, że w owym czasie nie było z Jezusem żadnych innych oprócz onych dwunastu, z którymi spożył ostatnią wieczerzę, a po wieczerzy (i po odejściu Iskarioty) udał się z jedenastoma do Getsemane. To również wskazywałoby, że ów wspomniany przez Jana drugi Judasz był Apostołem.

Pozorna sprzeczność co do imienia jednego z onych dwunastu mogłaby być zharmonizowana wnioskiem, że nazwany przez Mateusza Lebeusz, Tadeusz, a przez Marka Tadeusz, był tym samym, którego Łukasz i Jan nazywają Judaszem. W takim razie imiona, Lebeusz, Tadeusz i Judasz (lub Juda) stosowałyby się do jednego i tego samego mężczyzny, który był bratem Jakuba (syna Alfeuszowego) i Apostołem; a także mógł być autorem listu Judy; albowiem wstępne słowa tego listu są: "Judas, sługa Jezusa Chrystusa a brat Jakuba." Porównaj Łuk. 6:16 i Juda 1.

Imiona Jakuba i Judy wspomniane są też u Mateusza 13:65, gdzie ci dwaj wraz z Jozesem i Szymonem, nazwani są "braćmi" Jezusa. Przez porównanie tego tekstu z Mat. 27:56,61; 28:1; Mar 15:40, 16:1; Łuk. 24:10 i Jana 19:25, wychodziłoby na to, że matką Jakuba i Jozesa była Maria, siostra (prawdopodobnie pierwsza kuzynka) matki naszego Pana. Ta sama Maria mogłaby też być matką Szymona i Judy, czyli owych wszystkich czterech wspomnianych u Mat. 13:56, a że była ona siostrą (czy kuzynką) matki Jezusowej (Jan 19:25), więc synowie jej mogli być nazwani braćmi Jezusa (bo w rzeczywistości byliby jego ciotecznymi braćmi, kuzynami, ze strony Jego matki). Jeżeli wniosek ten byłby właściwy, to mąż owej Marii, siostry (czy kuzynki) matki Jezusowej, który u Jana (19:25) nazwany jest Kleofasem, byłby tym samym co Alfeusz, ojciec apostołów Jakuba i Judy (Łuk. 6:15-16). To czyniłoby tych dwuch Apostołów ciotecznymi braćmi naszego Pana, co zdaje się mieć poparcie w oświadczeniu Pawła apostoła: "A inszegom z Apostołów nie widział oprócz Jakuba, brata Pańskiego." - Gal. 1:19. Porównaj z Mat. 13:56.

Chociaż powyższe zdaje się harmonizować niektóre sprzeczności w tym względzie, to jednak zawiera w sobie też pewne domysły; a więc nie jest to ustaloną prawdą. Stąd autorstwo listów Judy i Jakuba jest dotąd nieustaloną kwestią pomiędzy egzegetami.

Straż 1950.1