Prosimy o wyjaśnienie czy Maria, siostra Marty i Łazarza, była tą samą Marią, która nazywana była również Magdaleną.

Niektórzy tak to rozumieją; lecz większość badaczy Biblii jest zdania, że były to dwie inne niewiasty. Tak samo tłumaczył to br. Russell. Zestawiając wszystkie biblijne wzmianki o Mariach, zdaje się, że Nowy Testament mówi o sześciu (a niektórzy są zdania, że o siedmiu) Mariach. Lista tychże Maryj przedstawia się następująco:

  1. Maria, matka Jezusa Chrystusa, której imię wspomniane jest w następujących tekstach: Mat. 1:16,18,20; 2:11; 13:55; Mar. 6:3; Łuk. 1:27, 30,34,38-39,41,46,56; 2:5,16,19,4 i Dz. Ap. 1:14.
  2. Maria, siostra, czyli kuzynka matki naszego Pana. była żoną Kleofasza (Jan 19:25), który prawdopodobnie jest tym samym, który nazwany jest Alfeuszem u Mat. 10:3 i Łuk. 6:15, oraz u Marka 2:14, gdzie Alfeusz podany jest jako ojciec Lewiego, czyli Mateusza celnika (Mat. 10:3). Jeżeli to przypuszczenie, że Alfeusz jest tym samym co Kleofasz u Jana 19:25, jest prawdziwym, to Maria żona Kleofasza byłaby również matką Jakuba i Józefa, wspomnianą u Mat. 27:56; u Mar. 15:40,47; 16:1; i u Łuk. 24:10; a także ową drugą Marią u Mat. 27:61 i 28:1.

Niektórzy wnoszą, że Kleofasz nie jest tym samym co Alfeusz, ojciec Jakóba i Józefa. Jeżeli wniosek ten byłby uzasadniony, to w takim razie Maria, żona Kleofasza (Jan 19:25), byłaby inna Marią od tej wspomnianej w tych wszystkich wyżej przytoczonych tekstach. Jest to więc punkt nieustalony, lecz większość badaczy biblijnych przechyla się na stronę tego pierwszego wniosku.

  1. Maria, siostra Marty i Łazarza, której imię wspomniane jest w następujących tekstach: Łuk. 10:39, 42 i Jan 11:1-2,19-20,28,31-32,39,45; 12:3.
  2. Maria, zwana także Magdaleną (czyli pochodząca z miejscowości czy wioski Magdala). O tej Marii mówią teksty następujące: Mat. 27:56,61; 28:1; Mar. 15:40,47; 16:1,9; Łuk. 8:2; 24:10; Jan 19:25; 20:1,18.
  3. Maria, matka Jana (zwanego także Markiem), apostoła i ewangelisty. - Dz. Ap. 12:12.
  4. Maria, "która wiele pracowała" (Rzym. 16:6), o której niema więcej dodatkowych informacyj; lecz sam fakt, że mieszkała w Rzymie, zdaje się dowodzić, iż była inną od wspomnianych poprzednio, które prawdopodobnie życia dokonały w Palestynie.

Zestawienie i porównanie tekstów mówiących o Marii Magdalenie, z tekstami mówiącymi o Marii, siostrze Marty, nie daje nam konkretnego dowodu, że wszystkie te teksty mówią o jednej i tej samej osobie. Wolimy więc wnosić, że były to dwie odmienne niewiasty. Nie potrzebujemy jednak robić z tego dogmatu, ani sprzeczać się z tymi, co mieliby inne pojęcie w tym względzie. Test to sprawa zbyt małej wagi aby się o nią sprzeczać i uparcie przy swoim obstawać.

Straż 1947.2