Jaka Masa lub organizacja reprezentuje ciało Chrystusowe, czyli prawdziwy Kościół Chrystusowy na ziemi?

Żadna klasa ani organizacja jako taka, nie jest Kościołem Chrystusowym; albowiem Kościół ten nie jest budowany na ziemi, ale w niebie Przez cały wiek ewangeliczny byli i dotąd są wybierani, ćwiczeni i przygotowywani członkowie do tegoż Kościoła, jako żywe kamienie do duchowej świątyni Bożej, lecz istotne zbudowanie Kościoła, tak jak my sprawę tę pojmujemy z Pisma Świętego, miało być dokonane przy wtórym przyjściu Pana, kiedy to ci z powołanych, wybranych i wiernych członków, którzy już zasnęli (snem śmierci) w Chrystusie, mieli być wzbudzeni a ostatni członkowie, jeszcze żyjący, mieli dostąpić przemiany w okamgnieniu, czyli w momencie śmierci ich ciał (1 Kor. 15:51-2; 1 Tes. 4:14-17). Będzie to "pierwszym zmartwychwstaniem," zbudowaniem Kościoła poza zasłoną, w chwale, czci i nieśmiertelności; i wtedy ten zupełny Chrystus - Głowa i ciało - rozpocznie Swoje królowanie nad ludzkością i błogosławienie wszystkich rodzajów ziemi. - Rzym. 2:6-7; l Kor. 15:53-54; Obj. 20:6.

Chociaż w wieku Ewangelii, w czasie wybierania, ociosywania i przygotowywania tych żywych kamieni, ci wybierani byli również nazywani Kościołem i są tak w Biblii nazywani, to jednak o żadnej klasie ani organizacji chrześcijan nie może być prawdziwie powiedziane, że ona jako całość stanowi Kościół Chrystusowy, że tylko ona reprezentuje ciało Chrystusowe na ziemi, że poza jej obrębem niema już nigdzie żadnych członków Chrystusowych itp. Pretensje takie roszczą nieomal wszystkie organizacje zwiące się kościołami, lecz są to tylko ludzkie uroszczenia, a nie prawdziwe określenie tej tak ważnej sprawy.

Tylko "Pan zna którzy są Jego" - powiedział Apostół, a na innym miejscu określił: "Tylko ci, co duchem Boży prowadzeni bywają - są synami Bożymi" (2 Tym. 2:19; Rzym. 8:14). Zatem członkostwo w ciele Chrystusowym nie zależy od należenia do tej lub owej klasy czy organizacji, ale od osobistej społeczności z Bogiem, przez szczerą wiarę i przez zupełne poświęcenie się Bogu, oraz od wiernego wypełnienia tego przymierza ofiary aż do śmierci. "Bądź wiernym aż do śmierci, a dam ci koronę żywota" - powiedział Pan. - Obj. 2:10.

Im bliżej która klasa czy organizacja stara się trzymać prawdy i ducha Słowa Bożego, i przestrzegać zasady w nim wyłożone, tym pomocniejszą może być poszczególnym członkom do sprawowania ich zbawienia, do uczynienia ich wezwania i wybrania pewnym; lecz żadna nie powinna o sobie rozumieć ani głosić, że jest jedyną wyrocznią Bożą na ziemi; albowiem tylko Bóg jest Tym, który "ułożył członki każdy z nich z osobna w ciele, jako chciał" (1 Kor 12:18). Pamiętać przytym należy, na zasadę, że "nie ten co się sam zaleca doświadczonym jest, ale ten, którego Pan zaleca" (2 Kor. 10:18). A Pan nie tyle zaleca wielkich, sławnych i mądrych według tego świata, ile raczej tych maluczkich, wierzących w Niego, wzgardzonych u świata i ubogich w dobra tego świata, ale bogatych w wierze i w owocach ducha świętego (Mat. 10:42; 25:40; 1 Kor. 1:26-29; Jak. 2:5; Jan 17:8). Tacy i tylko tacy mają zapewnienie Słowa Bożego i ducha świętego, że są dziećmi Bożymi i współdziedzicami Chrystusowymi (Rzym. 8:16-17) i sto czterdzieści cztery tysiące członków takich stanowić będą ciało Chrystusowe, Jego Oblubienicę i Kościół w chwale. - Obj. 14:1.

Straż 1949.10