Czy jest różnica pomiędzy tak zwanym zebraniem gospodarczym a zebraniem braci starszych i diakonów? Jeśli jest, to jaka?

Tak jak określeń tych używamy tu w Ameryce, to zebrania braci starszych i diakonów są właśnie zebraniami gospodarczymi, o ile to nie są zebrania specjalne na załatwienie jakiej szczególniejszej sprawy. Zwykłe zebrania braci starszych i diakonów, są zebraniami gospodarczymi w tym znaczeniu, że omawiane załatwiane są na nich sprawy gospodarcze zgromadzenia, a przy okazji większych zjazdów (konwencyj generalnych) gospodarcze sprawy tyczące się pracy międzyzborowej. Do gospodarczych spraw zgromadzenia wliczamy sprawy finansowe (dohody i rozchody), sprawy tyczące się wynajmu i utrzymania porządku w lokalu zborowym, sprawy tyczące się biblioteki zborowej, pracy publicznej, porządku zebrań itd. Jakie są gospodarcze sprawy międzyzborowe przytaczać nie będziemy, ponieważ są one zwykle szczegółowo opisane w raportach dorocznych konwencyj generalnych, zazwyczaj w listopadowych wydaniach Straży.

Z pewnością że oprócz zwykłych (zazwyczaj miesięcznych) zebrań gospodarczych, bracia starsi i diakoni, szczególnie w zgromadzeniach większych, miewają też niekiedy innego rodzaju zebrania, które nie są gospodarczymi. Naprzykład, mogą to być zebrania na omówienie pewnych spornych kwestyj doktrynalnych, spraw karnościowych, misyjnych lub t.p.

Straż 1949.4