Czy brat lub siostra, samotni lub owdowiali, mogą żenić się (lub iść zamąż) z osobą poświęconą lub światową, opuszczoną przez poprzedniego męża (lub żonę) i sądownie rozwiedzioną?

Przede wszystkim, według rady Apostoła (l Kor. 7:39), a także szóstego tomu Wykładów Pisma Św. (str. 634-640) , osoby będące Nowym Stworzeniem, czyli poświęcone Panu, gdy się żenią, lub wychodzą za mąż, mają to czynić "w Panu," czyli z osobą będącą w Panu - poświęconą. "Ktokolwiek postąpi według tej rady, przekona się, że będzie to dla niego błogosławieństwem; kto zaś radę tę zlekceważy, przekona się później w swym życiu o swej głupocie, gdyż spotka go wiele przykrych doświadczeń." - Tom 6, str. 634.

Co do osób opuszczonych i sądownie rozwiedzionych, to z biblijnego punktu zapatrywania, rozwód taki nie zawsze daje im wolność do nowego wstąpienia w związek małżeński z inną osobą.

Pan Jezus pewnego razu powiedział: "Ktobykolwiek opuścił żonę swoją (albo żona męża), oprócz przyczyny cudzołóstwa, przywodzi ją w cudzołóstwo; a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży" (Mat. 5:32; zob. też Mat. 19:9; Łuk. 16:18). A apostół Paweł pisze: "Tym, którzy są w stanie małżeńskim, rozkazuję nie ja ale Pan, mówiąc: Żeby się żona od męża nie odłączała. Ale jeźli by się odłączyła (z jakiejkolwiek innej przyczyny a nie z powodu cudzołóstwa), niechże zostaje bez męża, albo niech pojedna się z mężem." - l Kor. 7:10.

Z powyższych pism wynika, że tylko zdrada małżeńska czyli cudzołóstwo jednej strony, daje drugiej stronie legalną, biblijną podstawę do rozwodu, a tym samym do ponownego wstąpienia w stan małżeński z mną osobą. Mogą niekiedy zachodzić inne powody do opuszczenia męża lub żony; mogą to być powody ważne i zupełnie legalne do seperacji, a nawet do rozwodu, według sądów tego świata, jeżeli strona przeciwna (nie będąca w prawdzie) tak woli. Powody takie są opisane w szóstym tomie Wykładów Pisma Św., str. 624 do 627. Jednakowoż rozwód uzyskany z jakiejkolwiek innej przyczyny, nie daje poświeconemu bratu lub poświęconej siostrze wolności i prawa do wejścia w stan małżeński z inną osobą. Do takich właśnie opuszczonych, w seperacji będących lub rozwiedzionych żon stosują się słowa apostoła: Jeźli by się żona od męża odłączyła, niechże zostaje bez męża. To, ma się rozumieć, stosuje się także i do męża, iż w razie seperacji lub rozwodu z żoną, taki mężczyzna "niechże pozostaje" bez żony.

Gdyby w takich okolicznościach rozwiedziony mąż ożenił się z inną, lub poszedł do innej niewiasty i z nią, żył to według słów Chrystusa Pana, taki popełniłby cudzołóstwo, a tym samym dostarczyłby rozwiedzionej żonie zupełnej wolności. Ponowne zamążpójście takiej niewiasty w takich okolicznościach, nie czyniłaby ją cudzołożnicą, ani też nie cudzołożyłby ten, który z nią ożeniłby się. Taka sama zasada stosuje się do rozwiedzionego męża. Innymi słowy, w wypadkach gdzie po uzyskaniu sadowego rozwodu, jedno z rozwiedzionych, wstępuje w nowy związek małżeński, druga strona jest wolna (Biblijne), ze to samo może uczynić. Strona, która pierwsza to czyni, ściąga na siebie biblijny zarzut cudzołóstwa, gdy zaś strona druga wolna jest od takiego zarzutu. Tak sprawa ta przedstawia się nam z punktu zapatrywania powyżej przytoczonych Pism, bez względu jak na nią patrzą sądy świeckie i publiczna opinia tego o wiata.

Straż 1948.12