Czytam wasze pisma i treść ich przypada mi do przekonania, lecz proszę objaśnić dla czego w niektórych pismach waszych umieszczacie znak krzyża? Moim zdaniem, jest to znak hańby - szubienica naszego Pana, więc nie powinno się go używać.

Tak, krzyż był znakiem hańby, szczególnie za czasów naszego Pana, kiedy na krzyżową śmierć skazywano przestępców najgorszej kategorii. Mimo to jednak pierwsi uczniowie Pana, a szczególnie tak gorliwy i czynny jak ap. Paweł chlubili się swoim Mistrzem ukrzyżowanym; i ap. Paweł oświadczył z naciskiem: "Mowa o krzyżu jest głupstwem tym, którzy giną; ale nam którzy bywamy zbawieni jest mocą Bożą;" a nieco dalej dodaje: "Ale my każemy Chrystusa ukrzyżowanego." (l Kor. 1:18,23; 2:2). Tak, Apostół Paweł kładł szczególniejszy nacisk na ten fakt, że Chrystus był ukrzyżowany. To co dla innych osób byłoby hańbą, dla niego było chlubą, bo rozumiał dobrze że przez tę haniebną śmierć na krzyżu, Jezus odkupił jego i innych żydów z przekleństwa zakonu, stawszy się przekleństwem za nich - Gal. 3:13.

Ewangelia nie byłaby zupełną gdyby obwieszczała tylko o narodzeniu, o życiu, o naukach i o cudach Chrystusa Pana, pomijając Jego śmierć i to. śmierć haniebną na krzyżu. Śmierć ta uczyniła Go ofiarą za grzechy nasze i jest tym głównym magnesem pociągającym wiernych do Jezusa a przez Niego do Boga, jak to i Jezus Sam powiedział: "A Ja gdy będę podwyższony od ziemi pociągnę wszystkich do Siebie." (Jan 12:32-33). Mamy też powiedziane iż za to że się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej, "Bóg nader Go wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię." - Filip. 2:8-9.

Zatem dla Chrześcijanina krzyż nie jest znakiem hańby ale uprzytomnieniem ofiarniczej śmierci Chrystusa Pana, "którą to ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni" (Żyd. 10:10,14). W duchowym zaś znaczeniu krzyż jest synonimem dobrowolnego cierpienia dla sprawiedliwości, w postępowaniu za Panem, jak to i On Sam określił: "Jeźli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mię." - Mat. 16:24.

Nie znaczy to, że za przykładem Katolików, literalny krzyż (krucyfiks) wynosimy do specjalnej świętości, do przedmiotu czci i religijnego hołdownictwa lub całowania. Tego nie czynimy ani innym czynić nie zalecamy, bo to byłoby bałwochwalstwem. Objaśniamy tylko znaczenie, w jakim znak ten jest używany przez nas, kiedykolwiek i gdziekolwiek go używamy.

Straż 1948.4