Czy bestia, z siedemnastego rozdziału Księgi Objawienia, miała już ową moc na godzinę, czy dopiero będzie mieć? O ile będzie mieć to czy w czasie jej mocy będzie jeszcze "Św. inkwizycja?"

Pomiędzy komentatorami Księgi Objawienia niema dotąd ustalonej opinii co do akuratnego znaczenia owej bestii i jej mocy. Większość komentatorów protestanckich jest zdania, że symboliczne to określenie stosuje się do systemu papieskiego. Do tego zdania przychylał się także br. Russell. Komentowanym jest także przez wielu, że wiersz 12, siedemnastego rozdziału Objawienia, w poprawnym tłumaczeniu brzmi: "A dziesięć rogów, któreś widział są dziesięć królów, którzy królestwa jeszcze nie wzięli, ale wezmą moc, jako królowie, jednej godziny z bestią."

O ile to tłumaczenie i powyżej przytoczona myśl co do znaczenia owej bestii są właściwe to wychodziłoby na to, że proroctwo to wypełniło się w wiekach średnich. Historia wykazuje, że państwo Rzymskie (czwarta bestia z proroctwa Danielowego roz. 7) uległo rozbiciu w czasie t. zw. wędrówki ludów (w 5 i 6 stuleciu) i na jej terytorium powstało dziesięć królestw, które w takiej lub innej formie istnieją dotąd, reprezentowane w różnych państwach europejskich. W czasie rozkładu państwa Rzymskiego i formowania się dziesięciu królestw europejskich, Chrześcijanizm (nominalny) miał już przewagę nad poganizmem, a biskup Rzymski rościł pretensję do naczelnej władzy nie tylko duchowej (jako głowy kościoła), ale i cywilnej. Przez intrygę, sprytną dyplomację i schlebianie przedniejszym władcom nowo powstałych państw europejskich, papiestwo nie tylko, że zdobyło władzę cywilną lecz, na początku ósmego stulecia, wyniosło ją ponad wszelką inną władzę ziemską. Od roku 800 (kiedy to Karol Wielki, król frankonów dał się ukoronować Papieżowi) aż do r. 1799 (kiedy Napoleon uwięził Papieża) biskupi Rzymscy dzierżyli najwyższą władzę na ziemi; mieli nawet moc detronizowania Cesarzy.

Jest więc faktem historycznym, że jednocześnie z formowaniem się dziesięciu rogów (królestw) na terytorium Państwa Rzymskiego, powstał także ów róg pośledni (Dan. 7:8,20-21), który wyniósł się i sam stał się bestią, czyli, tak w teorii jak i w praktyce, zajął stanowisko Rzymskich Cezarów. Faktem także jest, że do uformowania tej władzy cesarsko-papieskiej dopomogło owych dziesięciu królów, czyli że była to wzajemna pomoc, współdziałanie, wspólne dochodzenie do władzy. Myśl tę wyrażałby dobrze wiersz 12, w jego poprawnym tłumaczeniu: "A dziesięć rogów, któreś widział są dziesięć królów, które królestwa jeszcze nie wzięli (w czasie gdy ap. Jan to pisał); ale wezmą moc jako królowie jednej godziny (jednocześnie, wraz) z bestią.." Wiersz 13 jest również potwierdzony faktami historycznymi z czasów formowania się Papiestwa i pierwotnych dziesięciu Państw europejskich: "Ci jedną radę mają i moc i zwierzchność swoją bestii podadzą." Przez tysiąc lat, królestwa t. zw. chrześcijańskie poddawały się zwierzchności Rzymskich papieży.

Jeżeli więc to tłumaczenie wiersza 12 byłoby właściwe to owa moc bestii należałaby już do przeszłości. Jest jednak możliwym, że nastąpi jeszcze chwilowe powtórzenie historii, jak to często bywa; i uformowaną zostanie pewna władza na podobieństwo średniowiecznej władzy papieskiej. Niektóre proroctwa i rozwijające się wypadki zdają się na to wskazywać. Wątpimy jednak aby średniowieczna "Św. inkwizycja" ożyła ponownie w całym swym pierwotnym okrucieństwie; albowiem dzisiejsi władcy europejscy czują wstręt do kościelnictwa (nienawidzą wszetecznicę) i stosunek ich to kościoła podchodzi pod proroctwo szesnastego wiersza tegoż samego rozdziału Objawienia.

Na temat wzięcia władzy przez bestię jest dużo mówione i są rozmaite przypuszczenia. Brat Russell, w tomie 4, na stronicy 13, pisał następująco:

Pismo Św. wskazuje, że Kościół anglikański zbliży się do Związku Ewangelickiego i nada mu apostolskie upoważnienie do nauczania. Z powodu tej unii, czyli łączności, Związek ten będzie mógł powiedzieć - Mamy apostolskie upoważnienie do nauczania. Nie wolno nikomu mówić, dopóki nie otrzyma naszej sankcji. Ten czyn z ich strony jest opisany w Obj. 13:17. Nikomu nie będzie wolno sprzedawać lub kupować rzeczy duchowych na rynku duchowym, dopóki nie będzie miał czy to znaku Bestii, czy znaku Obrazu.

W Objawieniu 16:13 znajdujemy wzmiankę o Fałszywym Proroku, czyli innym objawieniu Obrazu - ożywiony produkt Związku Ewangelickiego, który przybrał formę Federacji Kościoła i posiada dzisiaj wielką żywotność. Czy mamy spodziewać się, że zdobędzie ona więcej władzy, da to się jeszcze widzieć. Pismo Święte jasno wykazuje, że Obraz Bestii zdobędzie jeszcze potęgę, że będzie wykonywać te same rzeczy, które Kościół Rzymsko - Katolicki robił w przeszłości, oraz, że te dwa systemy, Katolicki i Protestancki, będą rządzić cywilizowanym światem mocną ręką i to za pośrednictwem cywilnej władzy - Smoka.

Władza, jaką cieszyło się papiestwo do dni Napoleona, została odjęta od bestii, raz na zawsze ze śmiercią papieża w więzieniu paryskim. Jednakże Objawienie mówi o powstaniu innej bestii, mianowicie o obrazie onej bestii, o systemie podobnym, jaki egzystował do dni Napoleona, to jednak nie z władzą koronowania lub detronizowania królów, ale z władzą pośredniczą czyli za pomocą władzy cywilnej ta bestia ma ująć panowanie. Jesteśmy świadkami jak kościoły wszystkich wyznań nominalnego chrześcijaństwa obecnie się łączą i jak schlebiają się władzom cywilnym świata demokratycznego, a to w celu wypełnienia tego proroctwa.

Stowarzyszenie nasze, kiedy odniosło się do niektórych rozgłośni radiowych celem nadania odczytów aby było wydane świadectwo o Królestwie Bożym, to właściciele tych stacyj radiowych poinformowali nas, abyśmy się odnieśli do rady kościołów, czy pozwolą nam na wydanie tego świadectwa. Tu się proroctwo spełnia, że nie będzie wolno ani sprzedawać, ani kupować rzeczy duchowych na rynku duchowym. Wobec tego naszym zdaniem jest, że Obraz bestii obecnie przychodzi do władzy ku potarciu "pięty" nasienia, czyli ostatnich członków Ciała Chrystusowego. Papiestwo obecnie bardzo boleje nad utratą władzy na wschodniej półkuli naszej ziemi i rzecz prosta, wini za to przeważnie tych, którzy głoszą poselstwo o ustanowieniu Królestwa Bożego na ziemi.

Straż 1948.4