Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ŚMIERĆ - Odnośnie Adamowej - rodzenie po czasie ucisku.

Kiedy ustanie śmierć Adamowa? Czy będzie rodzenie po czasie ucisku?

Pojmuję to w ten sposób, drodzy przyjaciele: Czas ucisku sparaliżuje że się tak wyrażę, cały świat i to będzie ten czas, o którym jest mowa w Psalmie 46, gdzie Pan mówiąc o tym, rzekł: "Łuk kruszy i oręże łamie, mówiąc: Uspokójcie się, a wiedzcie, żem Ja Bóg." To będzie pierwsza wielka lekcja, jaką świat pozna: "Uspokójcie się!" Świat szukał tu i ówdzie, uczył o ewolucji i o wszystkim innym, z wyjątkiem Słowa Bożego. Powinni byli już dawno nauczyć się tej lekcji: "Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości," oraz wiedzieć, że On jest Bogiem. Ludzie będą potrzebować trochę czasu ażeby się uspokoić. Bóg nie czeka, aż ludzie opamiętają się, lecz zaczyna nowy porządek rzeczy. Ukażą się dajmy na to, Święci Starego Testamentu i Izrael pod zarządzeniami Nowego Przymierza, a kiedy to będzie ustanowione, inne narody zauważą błogosławieństwa i powodzenie pod zarządzeniami Boskimi i będą widzieli, iż mają Świętych Starego Testamentu, Abrahama, Izaaka, Jakuba itd. i powiedzą: "Chodźmy na górę Królestwa Pańskiego." Patrzcie, jak Pan uczy Żydów: "On nas nauczy dróg Swoich i będziemy chodzić ścieżkami Jego, albowiem zakon wyjdzie z Syjonu a Słowo Pańskie z Jeruzalemu;" i "przyjdzie pożądanie wszystkich narodów." Poznają, że to jest ową rzeczą, którą zawsze pożądali: rząd Boski, pokój, pomyślność, radość z życia itd. Przekonają się, że jedyną drogą do otrzymania błogosławieństw Boskich będzie podporządkowanie się pod warunki Nowego Przymierza za pośrednictwem Izraela. Jeżeli tego nie uczynią, Bóg nie uzna ich, a według słów Proroka, deszcz na nich nie przyjdzie.

Czy to ma być literalny deszcz, czy też w znaczeniu błogosławieństw? Prawdopodobnie jedno i drugie. Pan użyje wszystkich sił natury, aby dać naukę dla swoich celów. Każe ziarnom zboża zwiększyć plon, a na puszczy każe zakwitnąć kwiatom, pustynia zakwitnie jako róża. Cała ziemia będzie pod rozkazami Pana, a każdy, kto będzie czynił sprawiedliwość, otrzyma błogosławieństwa, kto będzie niesprawiedliwym, będzie ukarany i wówczas cały świat pozna, że sprawiedliwość się opłaca. Niektórzy ludzie sądzą teraz, że nie opłaci się być uczciwym, ale wówczas będą inaczej sądzić, bo uczciwy znajdzie błogosławieństwo, a kto będzie w niezgodzie z Bogiem, otrzyma pewnego rodzaju chłostę, aby wszyscy mogli być doprowadzeni do Boga i być podniesieni ze stanu śmierci.

Kiedy ustanie śmierć Adamowa? Będzie ona stopniowo ustawać. Błogosławieństwa Boże przyjdą w rezultacie Nowego Przymierza i tylko ci, którzy będą pod Nowym Przymierzem, otrzymają Boskie błogosławieństwa; zacznie się to od Izraela, a potem wszystkie narody zobaczą błogosławieństwa Izraela, że spowodowane są stosunkiem Izraela do Boga i narody te również zechcą otrzymać te błogosławieństwa, dlatego też zechcą dojść do zarządzeń i warunków Nowego Przymierza.

Jak prędko ustanie śmierć po czasie ucisku? To zależy od tego, jak prędko te narody dojdą do znajomości Boga, ponieważ nie będzie innej drogi do uzyskania żywota jak tylko przez Syna - to jest teraz regułą i potem będzie regułą - "Kto ma Syna, ma żywot, a kto nie ma Syna, nie ogląda żywota."

Czy będą trwać rodzenia dzieci po czasie ucisku? Sądzę, że rzecz ta będzie załatwioną w sposób całkiem naturalny. Przede wszystkim ci, którzy znajda się w warunkach Nowego Przymierza, będą mieć wyższe pragnienia i szlachetniejsze zalety umysłu, dlatego rodzenie dzieci będzie coraz rzadsze, a wreszcie pod koniec Tysiąclecia ustanie zupełnie. Równocześnie pod koniec wieku Tysiąclecia dojdzie wreszcie do skutku stopniowe zmienianie się ludzkiej rodziny, odpowiadające zmianie na początku, tylko w odwrotnym kierunku, kiedy to Bóg oddzielił matkę Ewę z boku Adamowego. Sądzimy, że wówczas rodzaj ludzki będzie takim, jakim był Adam przed stworzeniem Ewy. Nie znaczy to, że niewiasty zostaną wymazane z rodzaju ludzkiego, lecz że stopniowo przybierać będą potrzebne im męskie zalety, zaś mężczyźni będą przybierać łagodne zalety i przymioty niewieście. Doskonałe życie będzie przedstawiać zarówno łagodniejsze przymioty, jak i silniejsze przymioty, tak, że zarówno mężczyźni, jak i niewiasty w wieku Tysiąclecia będą doskonałymi, podobnie jak był Adam, zanim Bóg oddzielił Ewę z jego boku.

KPiO 1909; ang: 204