Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRZYKAZANIA - Czy przybite do krzyża?

Czy dziesięcioro przykazań było wiecznie trwałym prawem, czy też zostały one przybite do krzyża?

Dziesięcioro przykazań wcale nie było przy bite do krzyża. One były dane Żydom i znajdują się nad żyda mi dotąd. Przymierze jakie Bóg zawarł z Izraelem nie było rozwiązane. Ich przymierze zakonu ostatecznie zleje się z Nowym Przymierzem. Błogosławieństwa obiecane im przez proroków nie spłyną na nich przez ich przymierze zakonu. Bóg im powiedział: "Ale nie według przymierza twego." (Ezech. 16:61). Stare przymierze będzie nad nimi aż zostaną wprowadzeni pod nowego Pośrednika Nowego Przymierza, którym jest Chrystus Jezus Głowa, i Kościół Jego Ciało. W miarę jak żydzi starali się zachować zakon, czyli dziesięć przykazań, oni dostępowali i dostępują błogosławieństw od Boga.

Chrześcijanie nie znajdują się pod zakonem danym tylko Izraelowi na górze Synaj; lecz zawsze znajdowaliśmy się i wszelkie stworzenie Boże wszędzie znajduje się pod duchem owych dziesięciu przykazań, o tyle o ile ma o nich znajomość. Duch zakonu był określony przez Pana Jezusa, gdy powiedział, że zakon może być łatwo zrozumiany w dwóch przykazaniach: "Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca, z całej duszy, myśli i siły." Każdy chrześcijanin znajduje się pod tym przy- kazaniem. Znajdują się pod nim także Aniołowie. Wszelkie stworzenie Boże żyjące w harmonii z Nim, musi znać i miłować. Boga z całego serca, oraz z całej duszy, myśli i siły. Pan po wiedział że drugim przykazaniem jest, iż mamy miłować bliźniego jak samego siebie. - Wszyscy chrześcijanie znajdują się pod tym przykazaniem. Jezus i Apostołowie znajdowali się pod nim, a także Aniołowie. Duch zakonu Izraelskiego był Boską wolą względem wszystkich Jego inteligentnych stworzeń i w tym znaczeniu zakon ten nigdy nie przeminie.

Kościołowi dane było trzecie przykazanie. Jezus powie dział: "Nowe przykazanie daję wam, abyście się społecznie miłowali, jakom Ja was umiłował." To stosuje się tylko do Kościoła. Przykazanie to nie ma ogólnego zastosowania; ono dane było tylko Kościołowi na wiek Ewangelii. W taki sposób miłować mamy nie świat ani Aniołów, a tylko jedni drugich. Do jakiego stopnia mamy miłować braci? Aż do stopnia wydania swego życia za nich, jak Jezus wydał swe życie za nas. Musimy wyrabiać w sobie taką miłość, jeżeli chcemy mieć nad sobą Boskie najwyższe błogosławieństwo.

Niektórzy nie osiągnąwszy tego stopnia miłości, dostaną się do Wielkiego Grona, lecz ci wszyscy co znajdą się w ciele Chrystusowym muszą miłować jedni drugich, jak Jezus miłował ich. Apostoł wykazując jak Jezus umarł za nas, powiedział: "My także powinniśmy kłaść duszę za braci." Wszyscy zwycięzcy będą zachowywać to trzecie przykazanie. Tylko w ten sposób możemy wypełnić nasze przymierze ofiary.

Cóż tedy Jezus przybił do krzyża? On przybił nie zakon, ale przymierze zakonu. Bóg uczynił przymierze, czyli umowę z żydami i pod tym przymierzem oni mieli nadzieję stania się częścią wybranego Kościoła. Gdyby oni mogli zachować doskonały zakon Boży, to dowiedliby tym, że są doskonałymi istota mi. W tym wypadku oni mogliby być przeniesieni do przymierza ofiary bez odkupienia. Jednakowoż żydzi nie mogli zachować warunków przymierza zakonu - tego przymierza, które wymagało tak dobrych uczynków, jakie tylko człowiek doskonały mógłby czynić. Bóg wiedział o tym, ale Izraelici nie wie dzieli. Boskie przymierze zarządziło, że gdyby oni zachowali zakon, mogliby otrzymać żywot wieczny i nie potrzebowaliby od kupienia.

Gdy Jezus przyszedł i zachował wszystkie wymagania przymierza zakonu. On stał się dziedzicem obietnic tegoż przymierza. Tym sposobem uczyniony był koniec wszystkim nadziejom, jakie ktokolwiek inny mógłby mieć pod tymże przymierzem. Jakiekolwiek błogosławieństwa pod przymierzem zakonu mogłyby przyjść tylko przez Chrystusa, a nie inaczej. To przymierze było więc tym, co zostało przybite do krzyża. Niektórzy z Żydów, Apostołowie i inni, ostatecznie zrozumieli, że jedyny sposób dostąpienia błogosławieństw ofiarowanych zakonem Synaickim, byłby przez przyjście do Chrystusa i przez stanie się umarłym z Nim - przez cierpienie z Nim.

My, którzyśmy byli poganami, staliśmy się częścią duchowe go Izraela i uczestniczymy w błogosławieństwach, które cielesny Izrael spodziewał się otrzymać; lecz otrzymujemy to przez Chrystusa, pod warunkami Jego przymierza ofiary. "Zgromadźcie mi świętych Moich, którzy ze Mną uczynili przymierze przy ofierze." - Ps. 60:5.

KPiO 1911; ang: 134