Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OFIARA - Dary i ofiary za grzech.

Co oznaczają słowa Apostoła, że nasz Pan był postanowiony aby ofiarował dary i ofiary za grzech?

Pismo Święte dowodzi, że w Tysiącleciu rodzaj ludzki będzie miał przywilej składania Bogu darów, lecz nie jako ofiary. Przetoż w Tysiącleciu część dzieła Najwyższego Kapłana będzie przyjąć te dary, i uczynić je przyjemnymi Bogu, przez Swoją własną zasługę i prawa jako Kapłana Melchizedeka. Możemy jednak zastosować ten tekst słusznie i do obecnego czasu. Apostoł wspomina najpierw o darach, więc zobaczmy w jaki sposób Najwyższy Kapłan ofiaruje dary obecnie. Niewątpliwie, gdy nasz Pan poświęcił swoje życie, był to dar z Jego strony. Ojciec przyjął ten dar, a ostatecznie dozwolił na to aby dar Pana naszego stał się ofiarą za grzech za wszystkich. Podobnie, w Wieku Ewangelii "bracia" są zapraszani do stawiania ciał swoich ofiarą żywą - aby oddali samych siebie Bogu. - Rzym. 12:1.

Gdy w ten sposób samych siebie przedstawiamy jako dar Bogu, nie jest to ofiara za grzech, ponieważ tego nie jesteśmy w stanie uczynić. Lecz według Boskiego zrządzenia, każdy dar taki jest przyjęty przez zasługę Chrystusa; to też ostatecznie dary te, według zarządzenia Boskiego, będą stanowić wielką ofiarę za grzech złożoną przez Najwyższego Kapłana na korzyść świata. W ten sposób Najwyższy Kapłan jest postanowiony, aby ostatecznie złożył ten dar jako ofiarę za grzech świata.

Apostoł powiada, że wśród tych, którzy służyli w urzędzie Najwyższego Kapłana był zwyczaj ofiarowania darów i ofiar za grzechy. Następnie Apostoł wskazuje na Jezusa, owego pozaobrazowego Najwyższego Kapłana, który z konieczności musiał mieć coś do ofiarowania. On również musiał ofiarować dary i ofiary za grzechy dla wypełnienia urzędu kapłańskiego. On stawił Siebie bez zmazy przed Bogiem; i na tej podstawie stał się Ofiarą za Grzech; a przez Jego zasługę to samo jest prawdą i o Jego Kościele, o tych wszystkich którzy dobrowolnie ofiarowali się Bogu.

KPiO 1911; ang: 609