Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Melchizedek - Biografia.

Kim był Melchizedek?

Pismo Święte mówi, że Melchizedek był kapłanem i królem jednocześnie. Żył on w czasach Abrahama. Pamiętacie ten opis, że był on z miasta Salem, co tłumaczone jest na pokój. Było to więc miasto pokoju i Melchizedek był królem tego miasta. Przypuszczeniem jest, że Salem było miastem przedstawiającym królestwo pokoju, a król tegoż miasta był typem na Pana naszego, Jezusa Chrystusa w chwale Swego królestwa, gdy będzie Księciem Pokoju, czyli Królem Pokoju. Jako kapłan, Melchizedek nie sprawował ofiar; był on raczej kapłanem chwalebnym, błogosławiącym. Przeto, gdy Aaron, żydowski kapłan, przedstawiał naszego Pana w Jego dziele ofiarniczym; Melchizedek, jako typ przedstawiał naszego Pana, jako uwielbionego i panującego kapłana. Inaczej mówiąc, są to dwa odrębne typy, jeden przedstawiający ziemską misję Chrystusa Pana, Jego cierpienie i ofiarę, oraz przedstawienie zasług Jego ofiary Ojcu. Wszystko to było przedstawione w Aaronie; jego synowie zaś będący kapłanami pod nim, byli figurą na członków Kościoła Chrystusowego, którzy dopełniają ostatków ucisków Chrystusowych. Natomiast kapłaństwo Melchizedekowe przedstawia Chrystusa i Kościół w uwielbionym stanie, w królestwie, zdolnych i gotowych do błogosławienia świata i ustanowienia królestwa pokoju tysiącletniego królestwa, w którym błogosławione będą wszystkie rodzaje ziemi.

Bardzo mało mamy powiedziane o Melchizedeku. Apostoł Paweł mówi, że on był bez początku i bez końca. Nie rozumiemy aby myślą apostoła było że Melchizedek nigdy się nie urodził i że nie umarł, a raczej, że jako kapłan był typem i że kapłaństwo jego nie przeszło na niego z ojca, tak jak kapłaństwo Aaronowe przechodziło z ojca na syna ale że Melchizedekowe kapłaństwo było oryginalnym. On nie miał rodziców w swoim kapłaństwie, ani też nie miał w nim dzieci; kapłaństwo jego było bez początku dni i nie miało końca lat, i tym sposobem było figurą na Chrystusa, którego urząd kapłański jako Kapłana nowego obrządku w Tysiącletnim królestwie będzie nieograniczony i który to urząd nie otrzymał Jezus dziedzicznie od kogoś innego, ani też nie przekaże go innemu.

Brat Harrison: - Czy mogę postawić jeszcze jedno pytanie? Kwestia ta była poruczona mojej uwadze niedawno temu. Wielce oceniam to co przed chwilą powiedziałeś, lecz czy nie można by rozumieć w tej sprawie, że ponieważ żydzi byli bardzo staranni w prowadzeniu rodzinnych zapisków, czyli genealogii, wypadku Melchizedeka niema zapisków o jego urodzeniu, o jego, rodzicach, ani o jego kapłaństwie, że bo do pewnego stopnia wyjaśnia owo orzeczenie, że on był bez początku dni, i końca lat nie mając? Wiesz zapewne, że żydzi byli bardzo akuratnymi w swych genealogicznych i chronologicznych zapiskach. Radbym otrzymać nieco informacji w tym względzie, jeżeli łaska.

Brat Russell: - Na ile to wiemy, żydzi nie rozumieli, że mają dokładne zapiski urodzin każdej osoby. Być może, iż zapiski takie były, lecz one nie stanowiły części Pisma świętego. Żydzi byli zobowiązani trzymać genealogiczne zapiski ich kapłanów; to jest powodem, że nasi żydowscy przyjaciele, w czasach obecnych nie mogą mieć kapłaństwa, ponieważ żaden żyd nie może udowodnić że jest nasieniem Abrahamowym, przez rodzinę Aaronową. Każdy żyd może rościć sobie pretensję że pochodzi z rodu Abrahamowego, lecz żaden nie może udowodnić ze z Aarona; ani też żaden nie wie, kto obecnie jest potomkiem Aarona. Zatem chociażby żydzi otrzymali z powrotem cały ich kraj, nie mogliby ponownie ustanowić swego dawnego kapłaństwa, ponieważ wymaganym jest, że każdy kapłan służący przy Pańskim ołtarzu, musi być w stanie wykazać swoją genealogię, że jest potomkiem Aarona. To jednakowoż nie stosuje się do Melchizedeka, ponieważ on był kapłanem innego obrządku.

Apostoł starał się wykazać w swoim argumencie, gdy współistniał o Melchizedeku, coś w ten sposób: "Gdy mówię wam Żydom, że Chrystus jest kapłanem nowego obrządku, wy niedowierzacie i gotowiście się zapytać: Gdzie są jego zapiski? On nie mógł być kapłanem, jeżeli nie mógł wykazać że pochodził z pokolenia Lewiego, z rodziny Aaronowej. Ja jednak odpowiadam wam Hebrajczykom (Żydom), że Bóg wystawił inny typ. Spojrzyjcie wstecz na Melchizedeka. Czy macie jaki dowód, że on był z pokolenia Lewiego? Nie! Melchizedek żył w czasie zanim jeszcze pokolenie Lewiego zostało zapoczątkowane. Czy macie jaki dowód, że Melchizedek był w jakimkolwiek pokrewieństwie z Lewim? Nie! Zauważcie więc, że było tam inne kapłaństwo, Melchizedekowe i że ono było wyższym od kapłaństwa Aaronowego, ponieważ Abraham, będący ojcem Aarona, według ciała, złożył dziesięcinę kapłanowi Melchizedekowi, a Aaron był naonczas w biodrach Abrahamowych, co pokazuje, że z Boskiego punkt zapatrywania, obrządek Melchizedekowy jest wyższy od obrządku Aaronowego. Na tej podstawie więc mówię wam, że Chrystus t kapłanem według obrządku Melchizedekowego. Jest to wyższy obrządek. Wy żydzi chcecie, abym wam udowodnił, że Jezus aby mógł być kapłanem, musiałby pochodzić z pokolenia Aaronowego. Pokolenie Aaronowe nie ma nic wspólnego z tym wyższym kapłaństwem. Melchizedek był typem na nie, a Chrystus jest tym kapłanem. Takim był argument apostoła. Nie myślę aby fakt iż nie było genealogicznych zapisków o Melchizedeku, miał z tym coś do czynienia.

KPiO 1908; ang: 484