Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KRÓLESTWO - Odnośnie do Mesjasza.

Proszę podać w skrócie, jakie jest znaczenie wyrażenia Królestwo Mesjaszowe i działanie tego Królestwa?

Rozumiemy, że Królestwo Mesjaszowe będzie duchowe, niewidzialne dla oczu śmiertelnych, a jednak wszechpotężne, aby dokonać rzeczy wielkich, obiecanych przez Zakon i Proroków. Panowanie jakie Pan utwierdzi, niewidzialne dla ludzi, będzie na miejscu panowania szatana, również niewidzialnego. Król Chwały zajmie miejsce księcia ciemności. Głównymi ziemskimi przewodami i przedstawicielami niewidzialnego Króla będą Abraham, Izaak i Jakub, oraz wszyscy Prorocy, którzy zmartwychwstaną w zupełnej ludzkiej doskonałości. Zamiast ojcami, staną się oni dziećmi Mesjasza, który uczyni ich książętami na całej ziemi. (Ps. 45:16). Do królestwa tego naród Izraelski szybko się przyłączy i ewentualnie każdy naród na ziemi przyjdzie do harmonii z Mesjaszem i wszyscy ludzie dostąpią przywileju wejścia pod Nowe Przymierze Izraela, które wówczas ustanowione zostanie przez Onego Wielkiego "Anioła Przymierza, którego wy żądacie." - Jer. 31:31-34; Mal. 3:1-3.

Pełnego chwały Mesjasza, żydzi rozpoznają jako "Michała, wielkiego Księcia, który się zastawia za synami ludu." (Dan. 12:1). Mahometanie także wyglądają takiego proroka, jakoby Mahometa z przeszłości. Masoni również spodziewają się takiej samej chwalebnej osoby i w tradycjach swych utożsamiają go z Hiramem Abiff, wielkim Mistrzem masonów. Tego wielkiego Mesjasza, Michała Archanioła, pozafiguralnego Melchizedeka, Kapłana jak i Króla, my utożsamiamy z "Człowiekiem Chrystusem Jezusem, który dał Samego Siebie na Okup za wszystkich, aby było świadczone w czasie słusznym." (1 Tym. 2:5-6). Gdy ten wielki Król ukaże się w chwale Swej i ustanowi Swoje królestwo z Izraelami, stanie się On, jak zapewnili Prorocy "pożądaniem wszystkich narodów." (Hag. 2:7). "Wówczas oczy wszystkich niewidomych otworzą się i uszy głuchych zostaną otworzone." Wtedy stanie się wiadome dla wszystkich na ziemi i w niebie kto On jest i jak powinien być utożsamiony z nasieniem Abrahamowym i z rodem Dawida. Teraz nie jest On rozpoznanym, lecz gdy rozpocznie panować w sprawiedliwości, wszyscy dokładnie zrozumieją znaczenie proroctwa Zach. 12:7-10 i Ps. 22:16. Zadowoleni z tego, że Mesjasz pokaże Prawdę w dniu Swego objawienia, z radością wskazujemy Żydom, mahometanom, chrześcijanom i wszystkim na chwalebnego Mesjasza i na wielkie dzieło błogosławienia wszystkich narodów, jakie będzie dokonane przez nasienie Abrahamowe, zgodnie z Przymierzem Boga i Jego Przysięgą.

KPiO 1910; ang: 422