Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KOŚCIÓŁ - Ofiary za grzech składane przez najwyższego kapłana.

Za jakie grzechy cierpi Kościół?

Członkowie Kościoła cierpią za jakiekolwiek grzechy ciała, za które nie odpowiednio pokutują i nie dokonują zadość uczynienia. Apostoł powiedział, że gdybyśmy się sann rozsądzali, czyli gdybyśmy nakładali na się pewną karę, pewne ćwiczenie ku naprawie, to nie bylibyśmy sądzeni przez Pana. Gdybyśmy dobrze dopilnowali tej sprawy sami, to nie potrzebowalibyśmy ćwiczenia od Pana. Gdy On widzi potrzebę ćwiczenia nas i gdy to czyni, to na to abyśmy z światem nie byli potępieni.

Cały świat znajduje się w stanie potępienia. Bóg wybiera niektórych z świata, którzy będą usprawiedliwieni do żywota wiecznego na duchowym poziomie. Jeżeli jesteśmy odpowiednio wiernymi, to nie będzie potrzeby, aby Pan nas karał, ale raczej udzieli nam zachęty i pomocy. To nie znaczy, że nie będziemy mieli doświadczeń i trudności, lecz znaczy, że jeżeli sami się rozsądzamy i ćwiczymy, to nie będziemy przez Pana karani za nasze grzechy, za słabości cielesne, których moglibyśmy uniknąć i za które jesteśmy do pewnego stopnia odpowiedzialni.

Nie mamy przypuszczać że nowe stworzenie będzie grzeszyć dobrowolnie. Gdyby tak grzeszyło, to nie byłoby już Nowym Stworzeniem. Osoba taka wróciłaby się, tak jak "świnia umyta do walania się w błocie." Grzechy, za które nowe stworzenie ponosiłoby cierpienie, byłyby grzechami ciała, którym ono mogło zapobiec i których zaniedbało naprawić. Cierpienia la te grzechy dopomagają nowemu stworzeniu do lepszej oceny swoich obowiązków; będą więc chłostą dla jego dobra.

Być może, iż nie w takiej myśli stawione było to pytanie. Pytający może miał na myśli: Czy Kościół ma co do czynienia z ofiarą za grzech. Pan Jezus jest tym, który ma odpowiedzialność w całej tej sprawie. W figurze, ofiary dokonywane były nie przez niższych kapłanów, ale przez najwyższego kapłana. Podobnie. Pan nasz ofiarował Samego Siebie. On ofiarowuje także nas jako Swoich członków, lecz nie czyni tego przeciwko naszej woli. My pragniemy, aby On ofiarował nas jako części Samego Siebie, abyśmy w ten sposób mogli mieć udział "w cierpieniach Chrystusowych i w następnej za tym chwale." Tym co da}e naszej ofierze wartość, jest tylko Jego zasługa.

Cała odpowiedzialność spoczywa więc w rękach Onego Wielkiego Arcykapłana Chrystusa. Mamy udział z nim w ofierze za grzech świata, jako Jego członkowie. Uczestniczymy w cierpieniach, które liczą się Jego cierpieniami. Wy i ja, nie moglibyśmy cierpieniami naszymi dokonać pojednania za jakiekolwiek grzechy, ani za własne, ani za drugich. To dzieło znajduje się w rękach naszego Pana.

KPiO 1915; ang: 122