Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

KAPŁAŃSTWO - Obecne dzieło pozafiguralnych kapłanów.

Czy są jacyś pozafiguralni kapłani sprawujący kapłaństwie dzieło w obecnym czasie?

Według naszego wyrozumienia, obraz kapłanów jest obrazem osobistym. Nie jest to dziełem, jakie wykonywać mieliby w znaczeniu zbiorowym:, ale dokonać tego ma jeden kapłan. Innymi słowy, kapłani niżsi uznani byli tylko jako przedstawiciele głównego kapłana, podobnie jak my jesteśmy przedstawicielami Chrystusa. W tym znaczeniu można powiedzieć, że kapłan jest tylko jeden, urzędujący, ten, który dokonuje szczególniejszego dzieła; lecz w innym znaczeniu istnieje także niższe kapłaństwo, to jest w tym znaczeniu, że my mamy oddzielną osobistość jako jednostki, jednakowoż działamy w łączności z naszym Panem, jako Jego członkowie.

Uznając oświadczenie Pisma: "Wy jesteście królewskim kapłaństwem," połóżmy jednak odpowiedni nacisk na słowa apostoła, który o naszym Panu oświadczył, że: "gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, pókiby zostawali oni kapłani, którzy według zakonu dary ofiarują." (Żyd. 8:4). Następnie apostoł dowodzi że nasz Pan był Kapłanem według obrządku Melchizedekowego i że to kapłaństwo uznane było od Boga przysięgą, gdy zaś Aaron i jego kapłaństwo nigdy w taki sposób uznanym nie było. Lecz względem tego człowieka Bóg tak powiedział: "Przysięgam. Tyś jest kapłanem na wieki, według obrządku Melchizedekowego."

Melchizedek był naturalnie tylko jednym kapłanem i ten jeden kapłan przedstawia więc wszystkich członków Pana, a ponieważ ono wielkie dzieło tego pozafiguralnego Kapłana nie jest teraz, ale będzie w przyszłości, możemy więc zauważyć, że to jest powodem dlaczego Aaron nie jest szczegółowo wspomniany jako typ Onego Wielkiego Arcykapłana. Ten Wielki Arcykapłan dokona Swego wielkiego dzieła w rzeczywistości dopiero w Tysiącleciu; co dotąd było i teraz jest czynione, jest tylko pracą przygotowawczą, przygotowywaniem się do głównego dzieła.

Najpierw Pan nasz Jezus, w trzech i pół latach Swej misji, udowodnił Swoją godność aby być Kapłanem, następnie, w minionych dziewiętnastu stuleciach, On doświadczał wierności Swoich członków, a gdy dokończy tego dzieła doświadczenia naszej godności do uczestniczenia z Nim w tym zaszczytnym stanowisku Proroka, Kapłana, Pośrednika Króla i Sędziego świata, w tym samym czasie On mieć będzie na Swój rachunek pewną zasługę, którą będzie mógł zastosować za świat i na podstawie której będzie mógł sprawować Swój urząd kapłański na korzyść całej ludzkości. Urząd ten, jak to już zaznaczyliśmy, należy więcej do przyszłości, aniżeli do teraźniejszości. Obecny czas jest czasem ofiarniczym, na dokonanie przymierza z Bogiem przez ofiarę.

Przyznajemy, naturalnie, że żaden z nas nie dokonuje tej ofiary. Kapłan Najwyższy zabił cielca i ten sam kapłan zabił też i kozła. Jest pewne stawienie sarniego siebie, jak na przykład, mówi apostoł: "Stawiajcie ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu" itp.; lecz on nie mówi: Sprawujcie czynność kapłana z waszym ciałem; ale, stawiajcie samych siebie na ofiarę Panu. On może was przyjąć, ofiarować i dokonać pewnej służby nad wami, która przygotuje was do uczestnictwa z Nim, jako członków Jego Ciała, w chwalebnym Jego dziele przyszłym - w dziele błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi i wprowadzeniu czasów naprawienia wszystkich rzeczy, co był Bóg przepowiedział przez usta wszystkich Swoich świętych proroków od wieków. - Dz. Ap. 3:19-21.

KPiO 1910; ang: