Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

IZRAEL - Siedem kroć kary błogosławieństwem.

Jeżeli karanie począwszy od przelanej krwi Abla sprawiedliwego aż do czasu Jezusa spadło na żydów roku 70 A. D., to jak możemy wytłumaczyć karanie, które oni ponosili przez cały wiek Ewangelii?.

Wiemy dobrze, iż Żydzi gdy osądzili Jezusa na śmierć, wołali: "Krew Jego na nas i na dzieci nasze." To pokazuje, że oni zgodzili się nie tylko sami być odpowiedzialnymi za śmierć Jezusa, ale uczynili odpowiedzialnym i swoje potomstwo. Bez wątpienia Pan Bóg przewidział co naród żydowski będzie czynił, jak również wiedział w jakim stanie serca będzie się znajdował, więc także przewidział dla nich "Siedem kroć karania" - niełaski. Kary te były żydom zapowiedziane od Boga przez Mojżesza i zostały zapisane w 3 Moj. 26:18-45. Bóg im oświadczył, że jeżeli się nie poprawią, a będą występować przeciwko uczynionemu Przymierzu i jeżeli zsyłane na nich kary nie pomogą, natenczas do tych dołoży im jeszcze siedem kroć innych kar.

W chronologii biblijnej "czas" liczy się za rok symboliczny. Według żydowskiego liczenia czasu, rok składał się z 360 dni, co miałoby znaczyć symbolicznie biorąc dzień za rok 360 lat, zaś siedem takich symbolicznych lat miało stanowić 2520 literalnych lat. Tych "siedem kroć" to jest czasów, albo siedem symbolicznych lat zaczęły się w roku 606 przed Chrystusem, gdy rozpoczęło się burzenie Jerozolimy i przeprowadzenie narodu żydowskiego do Babilonu podczas zapowiedzianych 70 lat spustoszenia ziemi (Jer. 25:8-12; 2 Kron. 36:14-22) i trwało według naszego wyrozumienia do września ostatniego roku - 1914 roku.

W ciągu tego długiego okresu kary nałożonej na Izraela Pan Bóg dał sposobność narodom pogańskim pokazania jak one mogą się rządzić. Bóg oświadczył, że w ciągu tych "Czasów" będzie postępował odmiennie z narodem, z którym pozostawał w Przymierzu, aniżeli to czynił poprzednio. Zapowiedział rozproszenie ich pomiędzy pogan i że będą pod władzą swych nieprzyjaciół itp. Historia dowodzi, że żydzi w rzeczywistości byli prześladowani przez wszystkie narody przez cały ten czas, że pozostawali "bez króla" tak, jak Bóg przepowiedział. Doświadczenia, przez które przechodził Izrael były dla niego nieprzyjazne a także przyjazne. Nie stanowiły one jedynie kary za grzechy, ale także były zamierzone dla ich dobra.

Zanim upokorzony byłem, błądziłem.

W ciągu tych siedmiu czasów, czyli "Siedem kroć," żydzi przechodzili przez srogie doświadczenia i ćwiczenia. Podobnie we wszystkich wiekach lud Boży potrzebował ćwiczeń dla poprawy i rozwoju, niektórzy potrzebowali mniej, inni zaś więcej.

Pan Bóg mówi do duchowego Izraela: "Któryż jest syn, któregoby ojciec nie karał. Jeżeli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, tedyście bękartami, a nie synami". (Żyd. 12:7-8). Podobnie było z Izraelem, domem sług. Ponieważ Izrael był w przymierzu z Bogiem, dlatego Pan Bóg z nim się liczył. Doświadczenia narodu Izraelskiego w ciągu tych 2520 lat były zamierzone dla dobra tych, którzy zechcieliby postępować właściwie. Te doświadczenia były im o tyle korzystne, że podczas pierwszego przyjścia Chrystusa żydzi z pomiędzy wszystkich narodów byli najbardziej bogobojnymi, pomimo, że z nałożonej na nich kary "Siedem kroć" ponieśli do onego czasu tylko małą część.

Głoszenie Ewangelii przez Chrystusa i Apostołów do czasu zesłania ducha świętego pociągnęło pięćset osób z żydów, którzy uwierzyli i przyjęli Jezusa jako Mesjasza, zaś po zesłaniu ducha świętego, ci co uwierzyli, liczyli się na tysiące, byli to prawdziwi Izraelici, w których nie było zdrady. Było to także znamienne, że taka znaczna liczba z Izraela była gotową przyjąć Mesjasza. Gdyby nie doświadczenia, przez które przechodził naród żydowski, tego by nie było. Trudności, które oni doświadczali, były zamierzone, ażeby żydzi trzymali się zdała od pogan i żeby ich ochronić od mieszania się z innymi narodami ziemi.

Gdyby Żydzi nie przechodzili trudności i gdyby się im dobrze powodziło pod panowaniem różnych rządów: Babilonu, Medo-Persji, Grecji i Rzymu, to na pewno byliby się pomieszali z tymi narodami i przestaliby być żydami. Ta sama rzecz się ma od czasu, gdy jako naród zostali pokonani przez Tytusa R. P. 70. Bóg zamierzył, ażeby Żydzi w dalszym ciągu ponosili prześladowanie przez cały wiek ewangeliczny, ażeby trzymali się zdała od reszty narodów. Tym sposobem ich umysł pozostawał w stanie upokorzenia, w którym mogą być lepiej przygotowanymi do służby Bożej, gdy przyjdzie czas do zupełnego przywrócenia ich do łaski Bożej.

Naszą myślą jest, że gdy nadejdzie właściwy czas, Żydzi bardziej będą gotowymi na przyjęcie królestwa Chrystusowego, aniżeli jakikolwiek inny naród. Ich cierpienia, przez które przechodzili i posłuszeństwo Zakonowi, przygotowuje ich do królestwa. Zatem ten długi okres cierpień i upokorzeń Izraela nie mamy uważać jedynie jako karę, ale raczej, iż były poniekąd dobrodziejstwem, że byli deptani od pogan, dopóki nie wypełniła się zupełna władza pogan.

Wielkie ponowne zgromadzenie Izraela.

Święty Paweł pisze, że jak tylko Kościół zostanie uzupełniony, łaska Boża powróci do Izraela w całości. "Zatwardziałość z części przyszła na Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan (zamierzona liczba członków Kościoła z pomiędzy pogańskich narodów). A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu (uwielbiony Kościół, duchowy Syon) Wybawiciel (Chrystus, Głowa i Ciało, Jezus i Jego Oblubienica) i odwróci niepobożności od Jakuba (Izraela); a to będzie przymierze Moje z nimi, gdy odejmę grzechy ich." - Rzym. 11:1-33.

Pan Bóg zamierzył odjąć wszystkie grzechy, tak grzechy Izraela, jak i grzechy Kościoła i całego świata. Dlatego Chrystus przyszedł na świat i umarł. Usuwanie i niszczenie grzechu całego świata będzie postępowało na ile kto uzna dar Boży w przebaczeniu i będzie posłuszny rządowi Chrystusowemu.

Żydzi, tzw. Ortodoksi, posiadający wiarę w Boga i trzymający się nauki Zakonu i proroctw, będą więc najpierwszymi, którzy otrzymają błogosławieństwa Nowego Wieku. "Według Ewangelii nieprzyjaciółmi są dla was (dla Kościoła); lecz według wybrania są miłymi dla ojców." Zatem ucisk, w jakim znajdowali się Żydzi, już po ich rozproszeniu w R. P. 70, to jest przez cały wiek ewangeliczny, było w rzeczywistości dla nich błogosławieństwem Bożym. Te "Siedem kroć" karania przez które ten naród przechodzi, przygotuje ich ostatecznie do przyjęcia błogosławieństw królestwa Mesjasza. Kościół będzie pierwszym w królestwie. Izrael i Ojcowie święci na czele będą następnymi. Poza tym wszystkie narody przyjdą do łaski Bożej, przyłączą się do Izraela i otrzymają błogosławieństwa. Wszyscy będą błogosławieni przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

KPiO 1915; ang: 355