Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DZIECI - Pierwszego, czy drugiego Adama?

Gdy ludzie zostaną wzbudzeni w Poranku nowej Dyspensacji, czyimi oni będą: dziećmi Adama, czy dziećmi Chrystusa, wtórego Adama?

My rozumiemy, że jeszcze będą dziećmi Adama. Gdy mówimy o naszym Panu, jako Dawcy żywota dla świata, to powinniśmy pamiętać, że On jest jedynie dla tych, którzy przystępują do Boga przez Chrystusa. Gdy w przyszłym wieku masy rodzaju ludzkiego zostaną wzbudzone nie ulegną takiej zmianie, ażeby zostali uwolnieni od przekleństwa Adamowego i przeniesieni do Chrystusa i usprawiedliwienia żywota.

Nowe Przymierze, które Bóg zapieczętuje drogocenna krwią Chrystusa, najprzód będzie uczynione z Izraelem z tymi żydami którzy przyjmą Chrystusa. Wierni żydzi, co przyjmą Chrystusa i społeczność Przymierza przez Pośrednika, które tym sposobem zostanie wprowadzone i okaże się dla nich korzystne i jak tylko to uczynią spłyną na nich błogosławieństwa tegoż Przymierza. Co się tyczy rodzaju ludzkiego w ogóle, który jeszcze nie będzie w stanie, aby przyjąć Pośrednika, znajdować się będzie w tym samym usposobieniu, w jakim się znajduje dzisiaj, to jest przychodniami, cudzoziemcami i obcymi. Dzieło Kościoła, jakie będzie w ciągu onego czasu, jest opisane w księdze Objawienia 22:17. "Duch i Oblubienica mówi: Przyjdź." Nikt jednak nie będzie mógł rozpocząć żyć, aż zacznie czerpać z Wody Żywota.

Teraz rodzaj ludzki umiera jako cudzoziemcy, oddaleni od Boga, a gdy powstaną z grobów od nich będzie zależało wykorzystać przywileje czasu. Apostoł Jan mówi: "Kto ma Syna, ma żywot." Ci, co powstaną z grobów, nie będą mogli otrzymać tego żywota, aż przyjdą do społeczności z Chrystusem. Jego społeczność w ciągu przyszłego wieku prawdopodobnie będzie podobną do dobrego Władcy, który starać się będzie, by ich oświecić, a jeżeli zechcą być przyjętymi za dzieci, aby ich mógł przyprowadzić do stanu, przez który mogliby otrzymać żywot wieczny. Będzie potrzeba całego tysiąca lat, aby przyprowadzić cały rodzaj ludzki do doskonałości.

Głoś wszemu światu tę nowinę
We drzwiach jest pokój, a nie kat;
Powiedz strapionym wszystkich krajów,
Trwa jubileusz tysiąc lat.

Pan Jezus stanie się Ojcem tych wszystkich, którzy się zastosują do wymaganych warunków. Najprzód obdarzy ich światłem i umiejętnością; następnie, jeżeli skorzystają z posiadanego światła, umiejętności i sposobności i zapragną przyjść z Panem do harmonii, wówczas On ich przyjmie jako Swoje dzieci, udzielając błogosławieństw Nowego Przymierza.

Przypominamy tekst Pisma, który mówi, że Zakon wyjedzie z Syonu a Słowo Pańskie z Jeruzalemu. "I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdźcie a wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył dróg Swoich i będziemy chodzili ścieżkami Jego; albowiem z Syonu wyjdzie Zakon, a Słowo Pańskie z Jeruzalemu." - Izaj. 2:3.

Ci ludzie wyobrażają świat w ogólności poza obrębem tych, którzy przyjęli warunki Przymierza. Przedstawia ich jako tych, co już nauczyli się i zapragnęli przyjść do harmonii z Bogiem. Oni to mówią jeden do drugiego: Pójdźcie a wstąpmy na górę domu Pańskiego i chodźmy ścieżkami Jego. Dopóki tego nie uczynią, Pośrednik ich wcale nie uzna ani nie otrzymają próby wiecznego żywota. Jak tylko okażą się gotowymi do postępowania drogą świątobliwości, liczyć się będą dziećmi wtórego Adama.

KPiO 1914; ang: 59