Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CZŁOWIEK - Chrystus Jezus.

Kogo mamy rozumieć przez wyrażenie "Człowiek Chrystus Jezus?" - 1 Tym. 2:5-6.

Na to odpowiadani, że według mojego wyrozumienia, wyrażenie "Człowiek Chrystus Jezus, który wydal samego siebie," nie oznacza Kościoła, ale bezpośrednio wskazuje na Jezusa, naszego Pana, który, jako człowiek, przy Swoim chrzcie oddał się zupełnie Bogu i został od Niego przyjęty, jako Pośrednik między Bogiem a światem. Lecz nie znaczy, że Jezus wówczas już mini sprawować to dzieło, wcale nie, lecz wtedy stał się Pośrednikiem. Prawda, ze On się narodził na to, aby był Pośrednikiem, ale nie był uznany od Boga, aż dopiero po ofiarowaniu się Pan Bóg uznał Go za Pośrednika: "Ten jest, w którym mi się upodobało." On ma być wielkim Królem i wielkim Kapłanem. Co On będzie czynił, jako Król i Kapłan? Będzie pośredniczył między Bogiem a światem. Czy to pośrednictwo będzie pomyślne? O tak: "Przyjdą czasy ochłody od obliczności Pańskiej i pośle Onego, który wam opowiedziany jest Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa objął, aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział przez usta wszystkich świętych Swoich proroków od wieków."

Czy będzie On zawsze zajmował to stanowisko, jako Człowiek Chrystus Jezus, czy też w pewnym sensie przypuści do działu i Kościół? Odpowiadam, Słowo Boże uczy, że teraz jest wybierane z pośród świata Ciało Chrystusowe - Kościół, który ma mieć udział z Chrystusem tak w Jego chwale królewskiej, jak i w kapłaństwie. Jako członkowie Jego Ciała są namaszczeni na królów, aby zasiedli na Jego tronie. Jako członkowie Jego Ciała otrzymają udział także w pomazaniu Najwyższego Kapłana, jak to jest przedstawione w 133 Psalmie:, gdzie czytamy, że olejek najwyborniejszy był wylany na głowę Aarona Najwyższego Kapłana i ściekał aż na podołek szat jego.

To wyobraża, za cale Ciało Chrystusowe ma być namaszczone, zatem ma być Pomazańcem czyli Chrystusem, bo wyraz "Chrystus" znaczy Pomazaniec. Z tego powodu Apostoł mówi: "To pomazanie, któreście wzięli od Niego." (1 Jan 2:27) dla tego, że jesteście członkami Pomazańca. Jeżeli pomazani na Pośrednika, pomazani także na królów i kapłanów, aby mogli mieć udział z Nim jako członkowie onego wielkiego Pośrednika, który ma sprawować wielkie dzieło pośrednictwa między Bogiem i ludźmi podczas Tysiąclecia.

KPiO 1910; ang: 451