Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHRZEST - Czy Apostołowie przyjęli chrzest Jana?

Czy wszyscy Apostołowie i prawdziwi Izraelici przyjęli chrzest przez zanurzenie w wodzie, bądź chrzest Janowy, lub w symbolicznym zanurzeniu?

Wiemy, że Apostoł Paweł był ochrzczony w wodzie, lecz nie w tym sensie, jak go przyjmowali nawróceni Poganie. Paweł był Żydów, a dla Żydów były inne warunki. Żydów przez Zakon, który jedynie stosował się do nich, a nie do pogan, już byli w społeczności z Bogiem, przeto, gdy żyd uwierzył w Chrystusa, w umyśle jego Chrystus zajął miejsce Mojżesza. Otóż każdy żyd, jeżeli był prawdziwie w Mojżeszu a uwierzył w Chrystusa, pozaobrazowego Mojżesza, wówczas wiarą już się znajdował w pozaobrazowym Mojżeszu.

Z tego powodu Żydów nie potrzebowali tego samego rodzaju chrztu w Chrystusa Pana co poganie i w owym czasie żaden Żyd nie przyjmował takiego chrztu. Chrzest, jaki Żydów praktykowali był pozafiguralnym omyciem grzechów; wyobrażał jedynie oczyszczenie, przez które mogli powrócić do harmonii z Zakonem - Prawem Bożym - przez odstąpienie od grzechu i odrzucenie od siebie wszelkich nieczystości.

Jan Chrzciciel nie głosił takiego chrztu, którym my zostaliśmy ochrzczeni. On głosił chrzest jedynie dla Żydów, tym co byli grzesznikami, mówiąc: "Pokutujcie," nawróćcie się i ochrzcijcie się. Czy mówił on: Ochrzcijcie się w Chrystusa? Wcale nie, Żydów już byli ochrzczeni w Mojżesza, (1 Kor. 10:2), lecz on im mówił, ażeby pokutowali, byli ochrzczeni i omyli swoje grzechy. Jakie grzechy mieli oni do omycia? Grzechy, którymi wystąpili przeciw Zakonowi Mojżeszowemu, przeciw Prawu Przymierza, wszystkie zewnętrzne przestępstwa, jakie popełnili, a których mogliby się ustrzec. Przez chrzest mogli okazać, że odwracają się od tych przestępstw, że tego żałują, od siebie odrzucają i odtąd będą prowadzić życie czyste, na ile to będzie dla nich możliwe. To jest co wszyscy Żydów uczynili, gdy przyszli do Jana, aby byli ochrzczeni.

Nie mamy żadnego powodu przypuszczać, ażeby który z uczniów miał udział w tym chrzcie, albo, żeby Jan był ochrzczony. Dlaczego? Ponieważ w owym czasie nie należeli oni do klasy, która była zwaną "grzesznicy". Ani Jan Chrzciciel do niej nie należał, ponieważ starał się postępować według Prawa Bożego na ile mógł. Uczniowie również nie byli grzesznikami. Starali się bowiem postępować według zasad Zakonu i nie przestępowali go świadomie. Z tego powodu widzimy przyczynę, dlaczego nigdzie nie mamy wzmianki, ażeby który z Apostołów był chrzczony z wyjątkiem Apostoła Pawła. Pismo święte nie mówi, ażeby Jan Chrzciciel był chrzczony. Gdy Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, ażeby być od niego ochrzczonym, Jan się wzbraniał, mówiąc: Jak to, ja mam Cię chrzcić? Ty nie jesteś grzesznikiem. Ty nie masz grzechów do zmycia, ani nie przestępowałeś Zakonu, ja nie nawołuję takich jak Ty. Jeżeli który z nas ma być ochrzczony, to raczej ja, niż Ty, ponieważ jesteś święty, niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników. Ja nie jestem tak doskonały, a jednak nie potrzebuję być ochrzczony.

Tak więc wszyscy Żydów znajdowali się w szczególniejszych warunkach, odmiennych od wszystkich innych. Poganie zaś nie byli wcale w społeczności z Bogiem, zatem było potrzeba, ażeby najprzód zostali przyprowadzeni do społeczności. Odkąd poganie nie potrzebowali być przyprowadzani do Mojżesza, a następnie od Mojżesza do Chrystusa, oni zostali przyprowadzeni do Chrystusa wprost przez chrzest, zamiast przez Mojżesza. Nie wiem czy ta odpowiedź jest zadowalająca, ponieważ uczynić to wyraźnym, byłoby potrzeba przynajmniej godziny czasu, aby wytłumaczyć czym jest chrzest. Jeżeli jest jeszcze jakie pytanie w tym względzie, postaram się wytłumaczyć, a jeżeli jest dla wszystkich zrozumiałe, to nie potrzebuję się więcej nad tym rozwodzić.

KPiO 1911; ang: 33