Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1948, nr. 1
1948 Numer 1.
Straż 1948 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Proszę o kilka słów pojaśnienia co do chrztu symbolicznego. Czy to znaczy, że człowiek ma się tak zanurzyć w dobrych postępkach jak się zanurza w wodzie; czy też chrzest w wodzie też trzeba przyjąć i kto może udzielić?

Na ostatnią część pytania odpowiadamy najprzód, że według naszego zrozumienia Pism traktujących o tym przedmiocie, chrzest w wodzie też jest potrzebny dla wstępujących w ślady Chrystusa Pana. Udzielić chrztu, czyli usłużyć i dopomóc tym co mają być chrzceni - zanurzeni - w wodzie, może każdy poświęcony brat, który już sam został ochrzcony.

Co do rzeczywistego chrztu duchowego, to zanurzenie w wodzie jest symbolem nie na zanurzenie się człowieka w dobrych postępkach, ale zanurzenie swej woli w wolę Bożą; jakoby pogrzeb swej woli. Jezus był zawsze w dobrych postępkach, a nie dopiero po chrzcie. Uczucia i cel Jego chrztu są dobrze określone przez Proroka i Apostoła: "Oto idę abym czynił, o Boże, wolę Twoją." (Ps. 40:7-9. Żyd. 10:5-10.) Była to wola Boża wyrażona nie w przepisach etyki (moralne postępowanie) - nie w przykazaniach zakonu, ale w zakonnych ofiarach i w proroctwach. Tam Jezus poznał Boski zamysł okupu i zobaczy? potrzebę ofiarowania Samego Siebie, aby prawdziwie i zupełnie usprawiedliwić tych co przez Niego zechcą przybliżyć się do Boga. Ofiara Jego doskonałego człowieczeństwa mogła w zupełności dokonać tego co ofiary zakonne dokonywały tylko częściowo, chwilowo i figuralnie - czyli mogła być równoznaczną ceną za Adama, zupełnym zadośćuczynieniem Boskiej sprawiedliwości za grzech pierworodny i za wszystkie grzechy całego świata, wynikłe z tegoż grzechu pierworodnego. To też gdy Jezus przyszedł do Jana aby był ochrzcony, a Jan wzbraniał się Go ochrzcić, Jezus rzekł: "Zaniechaj teraz (nie wzbraniaj się); albowiem tak przystoi (potrzebnym jest) abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość, (abym przez podjęcie i dokończenie tej samo-ofiary, zapłacił sprawiedliwości za grzechy całej ludzkości i dał jej sposobność powrotu do żywota i do społeczności z Bogiem".) - Mat. 3:14-15.

Widzimy więc, że chrzest Jezusa przedstawiał Jego zupełne poświęcenie się i zgodzenie się na Boską wolę względem Niego. Był to symbol, czyli obraz Jego dobrowolnej śmierci ofiarniczej. O Jego naśladowcach również jest powiedziane: "Którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego ochrzceni jesteśmy." (Rzym. 6:3.) "Którzy wierzą Bogu, przymują Jezusa za ich Zbawiciela, bywają usprawiedliwieni od grzechu - jakoby przechodzili z śmierci do żywota." (Jan 5:24.) Jednakowoż w wieku Ewangelii usprawiedliwienie to jest tylko w tym specjalnym celu, aby takim umożliwić następny krok, t.j. stawienie ich ciał ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, przez Jezusa Chrystusa. (Rzym. 12:1. 1 Piotra 2:5.) Jest to przyjęciem jarzma Jezusowego (Mat. 11:29); - przyjęciem Jego uczniostwa i wstąpieniem w Jego ślady samo-ofiary i poświecenia.- Mat. 16:24. Którzy ten krok poświęcenia podejmują (i to co chrzest w wodzie symbolizuje), tacy dobrowolnie tracą (poświęcają) duszę swoją (swoją usprawiedliwioną istotę ludzką - swoje prawo do życia wiecznego na ziemi, zapewnione im śmiercią Chrystusową) dla Jezusa (aby jako członkowie Jego ciała mogli mieć udział z nim, teraz w cierpieniach, a w przyszłości w chwale, w Jego dziele i królowaniu.) - Mat. 16:25. Kol. 1:24. Rzym. 8:14-18. 2 Tym. 2:12. 2 Kor. 4:17-18. Jan 17:22-24.

Pisząc do takich Apostół mówi: "Jeźliście po wstali z Chrystusem (jako Nowe Stworzenie; stary człowiek został przez chrzest jakoby pogrzebany), tego co jest w górze szukajcie (starajcie się to niebieskie powołanie i wybranie pewnym uczynić 2 Piotra 1:10); albowiemeście umarli (obrazowo, będąc ochrzczeni w śmierć Chrystusa - Rzym. 6:3-8), i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu." - Kol. 3:1-4.

Takie jest znaczenie chrztu wodnego, jak my sprawę tę pojmujemy z Pisma Świętego. Ma się rozumieć, że dobre postępowanie jest spodziewanym od ochrzczonych. Pismo mówi wyraźnie, że ci co mają nadzieję uczestniczenia z Jezusem w chwale, mają "oczyszczać się, jako i On czysty jest"; a także iż przez oczyszczanie samych siebie od zmaz ciała i ducha "wykonujemy (dopełniamy) nasze poświęcenie w bojaźni Bożej" (l Jana 3:1-5. 2 Kor. 7:1); jednakże główną treścią i symbolem chrztu wodnego jest nie tyle zanurzenie się w dobre postępowanie, ile raczej poświęcenie samego siebie na służbę Bogu, zanurzenie swej woli w wolę Bożą. Ogólnym wynikiem tego powinien być wzrost w łasce, w znajomości prawdy i w owocach ducha świętego, a w słusznym czasie nastąpi hojne wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. - 2 Piotra 1:4-11.

Straż 1948.1