Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1967, nr. 5
1967 Numer 5.
Straż 1967 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Dusza Jezusowa w Piekle

W Psalmie 16:10 czytamy: "Bo nie zostawi duszy Mojej w piekle, ani dopuścisz świętemu Twemu oglądać skażenia" (tłumaczenie angielskie). Rozumiem że tekst ten mówi o Jezusie. Jeżeli tak, to proszę wyjaśnić dla czego dusza Jezusowa była w piekle? Czy piekło nie jest miejscem kary dla dusz złych?

Tak, zrozumienie że tekst ten stosuje się do Jezusa jest właściwe. W Dniu Pięćdziesiątnicy św. Piotr zastosował to proroctwo do Jezusa i wyjaśnił, że Jego osusza nie pozostała w piekle, ale że Bóg wzbudził Go od umarłych. Trudnością pytającego, dla czego dusza Jezusowa była w piekle jest to, że według tradycji piekło jest miejscem mąk przeznaczone wyłącznie dla grzeszników.

Słowo "piekło," jak ono używane jest w Biblii, nie określa miejsca mąk. Jest to raczej stan śmierci. U Izajasza 53:12 czytamy o Jezusie, że On "wylał na śmierć duszę Swoją." Dla tego Biblia mówi, że Jego dusza była w piekle. W Starym Testamencie słowo "piekło" przetłumaczone jest z hebrajskiego sheol. W większości wypadków, gdzie tekst mówi o osobach sprawiedliwych, słowo sheol przetłumaczono na "grób." Przykłady tego można znaleźć w l Moj. 37:35 i w księdze Ijobowej 14:13.

Lecz w Psalmie 16:10 tłumacze angielscy znaleźli się w zakłopotaniu, bowiem nie wierzyli aby dusza Jezusowa poszła do grobu. Wierzyli w błędną tradycję, że dusze w piekle są żywe, przeto hebrajskie słowo sheol przetłumaczyli na angielskie heli (piekło) zamiast na grób (jak tekst ten oddany jest w polskim). Z ich stanowiska dusza Jezusowa byłaby przynajmniej żywa w piekle, a nie umarłą, jakby to wykazywało gdyby w tym tekście słowo sheol przetłumaczyli na grób.

Gdy zrozumiemy, że istotne znaczenie słowa piekło, jak ono używane jest w Biblii, oznacza stan śmierci, to nie będzie żadnej trudności w zrozumieniu tego tekstu. On tylko potwierdza tę biblijną naukę, że Jezus zajął miejsce grzeszników w śmierci, że umarł jako Odkupiciel świata, św. Paweł napisał, że Jezus "dał samego siebie na okup" - równoważną ceną za wszystkich. Napisał również, iż jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. - l Tym. 2:3-6; l Kor. 15:21-22.

Nie ma też żadnej trudności w zrozumieniu czemu "dusza" Jezusowa była w biblijnym piekle. Słowo "dusza" po prostu oznacza "istotę." W l Moj. 2:7 powiedziane jest wyraźnie, że Bóg- stworzył człowieka z prochu ziemi i natchnął w oblicze (nozdrza) jego dech żywota "i człowiek stał się duszą żyjącą." Dusza ludzka nie jest istotą odłączoną od ciała, która nadal żyje po śmierci ciała. Jest nią kombinacja dechu żywota z ciałem, które złączone razem stanowią żywą istotę, czyli duszę żyjącą.

Straż 1967.5 "The Dawn"-IV,1967.