Na Straży 1982/5/08, str. 79
Poprzedni artykuł
Wstecz

SPRAWOZDANIE

z Międzynarodowej Konwencji Badaczy Pisma Świętego w Kufstein – Austria

Kraków, dnia 9.VIII.1982 r.

Drodzy w Zbawicielu Bracia i Siostry, droga chrześcijańska Młodzieży, drodzy czytelnicy naszego czasopisma „Na Straży”!

Z prawdziwą przyjemnością chcemy podzielić się z Wami doznaną radością w Panu, a także wspaniałymi błogosławieństwami Bożymi, jakich byliśmy uczestnikami na pierwszej Międzynarodowej Bratniej Społeczności, jaka miała miejsce w dniach 10-14.VII.1982 r. w mieście Kufstein – Austria.

Według ustaleń braci organizatorów tej konwencji uczestniczyło w niej ok. 280 osób braci i sióstr – przedstawicieli 13-tu krajów. Idea zorganizowania omawianej konwencji narodziła się ok. 4 lata temu w USA. Głównym inspiratorem tej międzynarodowej uczty duchowej był znany już wielu braciom w Polsce br. Hagensick z Chicago.

Pomimo istniejących jeszcze trudności w naszym kraju, dzięki uprzejmości Władz, z Polski uczestniczyły 44 osoby spośród polskiego braterstwa. Naprawdę trudno jest opisać wspaniałą atmosferę duchową, jaka towarzyszyła tej pięciodniowej konwencji. Cokolwiek napiszemy, są tylko okruchy tego, co mogliśmy widzieć i przeżywać.

Konwencja odbyła się w pięknej sali hotelu „Andreas Hofer”. Wykłady były tłumaczone za pośrednictwem przygotowanej instalacji radiofonicznej w pięciu językach: angielskim, niemieckim, polskim, francuskim i greckim. Wszyscy uczestnicy konwencji mogli korzystać z miniaturowych słuchawek, które były podłączone do kabiny tłumacza. Dla odróżnienia i ułatwienia kontaktów każdy uczestnik konwencji posiadał małą plakietkę przyczepioną do piersi, na której było umieszczone jego imię i nazwisko, a kolor oznaczał, jakiej jest on narodowości. Ponadto ci, którzy mówią kilkoma językami, mieli na plakietkach zamieszczone kółka, których kolor określał, w jakim języku można z tym bratem czy siostrą porozumieć się. Dla orientacji podam, że Polacy mieli kolor zielony, Anglicy niebieski, Niemcy brunatny itp. Nadmienić należy, że daleko wcześniej przed zorganizowaniem konwencji został opracowany program, który na ogół był w pełni realizowany.

Dla orientacji podajemy nagłówki tematów, jakie zostały podane uczestnikom uczty duchowej w Kufstein.

W dniu 10.VII.82

Na rozpoczęcie konwencji była zaśpiewana pieśń: „Połączmy serca wraz”. Przedstawiciele każdego narodu śpiewali tę pieśń w swoim języku, lecz łączyła nas w jeden akord bratniej miłości wspólna melodia. Następnie została odczytana „Manna” na dzień 10.VII. Odczytano również postanowienia poranne i ślub Panu.

Pierwszym wykładem ze Słowa Bożego usłużył br. Michael Nekora (USA). Temat: „Szafarze Boży”. Brat w sposób wnikliwy przedstawił ważność naszego szafarstwa i odpowiedzialności, jaka z niego wynika.

Następnym wykładem usłużył br. Ruthman z RFN. Temat: „O drugiej i trzeciej straży” (Łuk. 12:38). Mówca w sposób dobitny wskazywał na coraz wyraźniejsze znaki wtórej obecności naszego Pana.

Po przerwie obiadowej wziął udział w usłudze duchowej br. Kaziak z Detroit (USA), który przeprowadził „zebranie świadectw”. Bracia z różnych stron świata wyrażali swe uczucia radości z powodu przybycia na tę wspaniałą ucztę duchową w Kufstein.

Kolejnym wykładem ze Słowa Bożego usłużył br. Młotkiewicz z Francji. Temat: „Winny krzew” (Jan 15:1-8). Brat wskazał na naszą odpowiedzialność jako latorośli znajdujących się w winnym krzewie, czyli w Ciele Chrystusowym. Najważniejszym zadaniem winnych latorośli jest przenoszenie owoców ducha, gdyż to gwarantuje nam pozostawianie w Chrystusie.

Następnym punktem programu było czytanie raportów o życiu braterstwa w różnych krajach świata.

Przy zakończeniu pierwszego dnia zostały odśpiewane pieśni w wykonaniu chórów z Polski, Francji i St. Zjednoczonych.

W dniu 11.VII.82

W tym dniu również na rozpoczęcie została zaśpiewana pieśń nr 23 w różnych językach. Manna również była odczytana w kilku językach: angielskim, francuskim, niemieckim i polskim.

Wykładem ze Słowa Bożego usłużył br. Gonos z Grecji. Temat: „Cóż uczyniłem, przyszedłem na rozkazanie ojca”. Temat został zaczerpnięty z okresu życia Dawida, gdy przyszedł odwiedzić swych braci będących w armii króla Saula. Podobnie jest niekiedy z nami, że choć pragniemy wykonać przykazania naszego Ojca Niebieskiego, jesteśmy niezrozumiani przez drugich.

Następny wykład został wygłoszony przez br. Krupę z USA. Temat: „Jeden Mistrz wszyscy jesteście braćmi”. Brat w pięknych słowach przedstawił naszą pozycję wobec Pana i naszych współbraci.

Kolejnym mówcą w tym dniu był br. Schültz z RFN. Temat: „Betania”. Brat ten w rozrzewniających słowach naświetlił dramat chorego, a następnie zmarłego Łazarza, rozpacz Marii i Marty, a następnie wspaniałą radość z ożywienia Łazarza.

Po przerwie obiadowej wykładem usłużył br. A. Ziemiński z Polski. Temat: „Szata weselna”. Mówca przedstawił znaczenie i ważność szaty weselnej, która oznacza zasługę Chrystusową przypisaną nam przez wiarę i jak powinniśmy strzec tej szaty, aby jej nie zabrudzić i nie stracić.

Przy zakończeniu dnia nastąpiło wyświetlenie przeźroczy zawierających program biblijny pt.: „Dla tej przyczyny”. Był to program przeznaczony głównie dla publiczności, z której pewne jednostki skorzystały, gdyż mogły dowiedzieć się, co było przyczyną przyjścia na świat naszego Pana, Jego śmierci krzyżowej, a następnie zmartwychwstania.

Należy zauważyć, że i bracia wielce z tego programu skorzystali, tym bardziej, że program był podawany w tłumaczeniu na kilka języków.

W dniu 12.VII.82

Pierwszym wykładem tego dnia usłużył br. Holliday (Anglia). Temat: „Pieśń nad pieśniami Salomona”. Brat przedstawił w sposób jasny i obszerny znaczenie tej księgi w odniesieniu do żywej społeczności Chrystusa i Kościoła.

Następnym mówcą tego dnia był br. Pilarski z Francji. Jego temat: „Ambasadorzy Chrystusa” (2 Kor. 5:20). Brat przedstawił w zwięzły sposób nasze sprawowanie w Chrystusie jako ambasadorów Króla królów.

Po tym wykładzie odbyło się zebranie świadectw, w którym przewodniczył br. Leslie z USA. I znów wielu braci w różnych językach dzieliło się swoimi doświadczeniami i błogosławieństwami z uczestnikami konwencji. Po przerwie obiadowej wykładem ze Słowa Bożego usłużył br. Binns z Anglii. Jego temat: „Niezłomność charakteru w Kościele”. Pan szedł (nocą), a głowa Jego pełna była rosy. Oblubienica ociągała się otworzyć drzwi i wtedy Pan od niej oddalił się. Temat zachęcał braci i sióstr do większej gorliwości w służbie dla Pana.

Wieczorem został wyświetlony film przez br. Spyrosa z RFN pt.: „Podróże ap. Pawła”. Bracia i siostry mogli śledzić fragmenty z życia tego wielkiego apostoła pogan.

W dniu 13.VII.82

Pierwszym tematem tego dnia usłużył br. Bojczuk z Kanady. Temat: „Wielbienie naszego Niebieskiego Ojca”. Brat zwracał uwagę słuchaczy na właściwe oddawanie czci naszemu Stwórcy – w duchu i w prawdzie, a także na wzorowe życie chrześcijanina jako dziecka Bożego.

Następnym mówcą był br. Newell z Anglii. Temat wykładu: „Cierpliwa wytrwałość chrześcijanina”. W temacie została zwrócona uwaga na wytrwałe znoszenie różnych prób i doświadczeń, jakie On Wielki Rafinator złota zechce na nas dopuścić.

Z kolei przemówił br. Stefan Grudzień z Polski. Temat: „Oto jako rzecz dobra, gdy bracia zgodnie mieszkają”. Był to temat napominający i zachęcający do braterskiej miłości i zgody. Tekst ten był umieszczony na sali konwencyjnej w pięciu językach, w których były tłumaczone wygłaszane wykłady.

Po przerwie obiadowej wziął udział w usłudze duchowej br. Suresh z Indii. Jego temat: „Dobrze jest cierpliwie oczekiwać na wybawienie Pańskie” (Treny 3:26). Brat ten przytoczył szereg przykładów biblijnych, m. in. z życia Dawida, który 38 lat musiał czekać, zanim Saul umarł i wtedy mógł zostać królem.

Wieczorem został wyświetlony program biblijny projektowany przez br. Tabac z USA pt.: „Jak wielki jest Bóg”. Był to wspaniały program charakteryzujący potęgę i działalność naszego Stwórcy.

W dniu 14.VII.82

Pierwszym mówcą tego dnia był br. Busz z USA. Temat: „Droga duchowego Izraela do Chanaanu”. Brat wskazał na trudności wąskiej drogi, a także na towarzyszące nam błogosławieństwa Boże w drodze do niebiańskiej ojczyzny.

Z kolei przemówił br. Dębski z Francji. Jego temat: „Dwójnasób Izraela”. Brat naświetlił proroctwa, które głosiły o karaniu Żydów za odrzucenie Mesjasza.

Po przerwie obiadowej przemówił do braci br. R. Luke z USA. Temat: „Podróż ap. Pawła na okręcie” (Dzieje Ap. 27 rozdz.). Mówca zwrócił uwagę na kierownictwo Pańskie we wszystkich okolicznościach życiowych apostoła Pawła.

Po wykładzie odbyło się ostatnie zebranie świadectw, w którym przewodniczył br. Siwak z Kanady. I znów wielu braci i sióstr wyznawało swe serdeczne uczucia i wyrażało swą wdzięczność Ojcu Niebieskiemu za Jego błogosławieństwa i łaski.

Wieczorem odbyła się pożegnalna „Uczta miłości”. Bracia, którzy brali udział w usłudze duchowej na konwencji, ustawili się w długi szpaler, po czym wszyscy uczestnicy konwencji podchodzili do nich i składali sobie wzajemne życzenia dalszych błogosławieństw Bożych. Była to najbardziej wzruszająca chwila pożegnania braci i sióstr, z których wielu widziało się po raz pierwszy w życiu, lecz umiłowali się na zawsze.

Na tej międzynarodowej uczcie duchowej odczuliśmy głęboki sens słów ap. Pawła zawartych w Gal. 3:28 „Nie masz Żyda ani Greka” – gdyby ap. Paweł był dziś osobiście wśród nas, rozszerzyłby ten tekst – nie ma Niemca, Anglika, Francuza czy Polaka, lecz wszyscy stanowią jedną wspaniałą rodzinę Bożą w Chrystusie Jezusie.

W ostatnim dniu została podana sugestia, aby jeżeli Pan pozwoli również w przyszłości takie międzynarodowe konwencje Badaczy Pisma Świętego miały miejsce. Bracia większością głosów wyrazili życzenie, aby następna Międzynarodowa Konwencja odbyła się za dwa lata, tj. w roku 1984. Miejsce przyszłej międzynarodowej konwencji zostanie ustalone w późniejszym czasie.

Kończąc nasze sprawozdanie z tej wspaniałej bratniej społeczności, chcielibyśmy zacytować słowa ap. Pawła z Rzym. 16:27: „Samemu mądremu Bogu niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki Amen”.

Za uczestników konwencji: br. A.Z.


Następny artykuł
Wstecz   Do góry