Na Straży 1978/2/05, str. 23
Poprzedni artykuł
Wstecz

Sprawozdanie z uroczystości 50-lecia założenia Zboru Krakowskiego Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego

Tekst do tematu wyjęty z 1 Sam. 7:12 – „Samuel zaś wziął kamień i położył go między Mispą a Jeszną i nazwał go Eben-Haezer, mówiąc: Aż dotąd pomagał nam Pan”.

Drodzy w Panu Braterstwo i Szanowni Czytelnicy pisma „Na Straży”!

Podajemy z przyjemnością do wiadomości, że w dniu 25.12.1977 r. zorganizowano uroczystość z okazji 50-lecia założenia Zboru Krakowskiego w Domu Modlitwy przy ul. Filipa 13, wzorując się na uroczystościach opisanych w Starym Testamencie, gdzie rok pięćdziesiąty był uroczystym świętem Jubileuszu z graniem na rogach i trąbach (3 Mojż. 25:8-9).

Pierwsza oficjalna wzmianka o działalności Zboru została podana w miesięczniku „Straż” Nr 3 z marca 1928 r. Doniesiono o zorganizowaniu dwudniowej konwencji w okresie Świąt Narodzenia Pańskiego w roku 1927 przy ul. Dunajewskiego 5 (obecnie ul. 1 Maja). Konwencji przewodniczył br. A. Stahn (organizator Zgromadzenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Polsce).

Wzięło w niej udział ok. 220 osób. Jak wynika z opisu konwencja przyniosła duże błogosławieństwo i zbudowanie w duchu świętym wszystkim jej uczestnikom. Na zakończenie bracia i siostry łamali się chlebem zgodnie ze zwyczajem z czasów apostolskich (gr. agape – uczta miłości, Dzieje Ap. 20:7).

Uroczystość miała następujący przebieg. Nabożeństwo świąteczne rozpoczęto w dniu 25.12.1977 r. o godz. 1000 pieśnią i modlitwą. Wykładem okolicznościowym na temat „Narodzenia Pańskiego” usłużył br. J. Szczepanik z Krakowa. Drugim wykładem na temat „Ruchu czasowego Badaczy Pisma Świętego oraz Narodzenia Pańskiego” usłużył br. B. Kasprzykowski z Warszawy. Następnie zakończono pierwszą część uroczystości pieśnią i modlitwą o godz. 1300. W czasie przerwy bracia i siostry uczestniczyli we wspólnym posiłku przy herbacie i cieście (które siostry przyniosły z domu z wypieku świątecznego). Wspominano czasy przedwojenne, gdy nie było tak dostatnio, a wiele konwencji rozbijano i prześladowano braci z powodu nietolerancji religijnej.

Po przerwie o godz. 15°° wykładem usłużył br. Wrona z Jugowic. Nawiązał on do początków organizacji Zboru w Jugowicach (pod Krakowem) i współpracy ze Zborem Krakowskim w okresie przedwojennym. Wymienił pierwszych organizatorów Zboru w Jugowicach: br. Pokutę, br. Kościelniaków, br. Orawczyków. Następnie o godz. 1600 br. J. Szczepanik zreferował początki historii założenia Zboru Krakowskiego. Wymienił braci, którzy po przyjeździe z U.S.A. w 1921 r. jako pierwsi pracowali dla szerzenia Ewangelii w Krakowie i okolicach ze szczególnym poświęceniem. Byli to: bracia: Kret, Bogdanik, Kusma.

Braciom tym wytaczano procesy sądowe i byli więzieni za swoje przekonania religijne. Brat J. Szczepanik wymienił nazwiska braci, którzy jako pierwsi członkowie Zboru Krakowskiego zbierali się przy ul. Bonerowskiej 3 w suterenach w domu, gdzie zamieszkiwali br. Z. K. Jaworscy. Listę tą uzupełnili bracia będący na sali, zgłaszając z pamięci nazwiska pierwszych braci. Na początku zgromadzało się około 25 osób. Nazwiska braci i sióstr z roku 1927: br. br. Jaworscy, Żurkowie, Michoniowie, Laskowie, Baurowie, Widurkowie, Orzędały, siostra Syrkowa, Kloc, Molo, M. Szczurek, Raźny, Mikuła, M. Szczepanik, Chodakiewicz.

Brat Szczepanik odczytał życiorys br. A. Stahna i okoliczności śmierci br. M. Grudnia. Zakończył życzeniem dalszej opieki od Ojca Niebiańskiego i wszelkich błogosławieństw dla członków Zboru. Uroczystości zakończono odśpiewaniem tekstu z Ew. Św. Jana 3:16 o godz. 1800.

Bracia i siostry pozostali na sali do godz. 1900 ciesząc się wspólnie społecznością w duchu miłości Chrystusowej.

W ten to sposób dobry nasz Bóg Ojciec wspierał braci od początku pracy ewangelicznej, błogosławiąc nam hojnie aż po dziś.

Mając w pamięci naukę z Listu św. Pawła do Rzym. 13:11-12 – „Bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedyśmy uwierzyli. Noc przeminęła, dzień się przybliżył, odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy zbroję światłości”, wzmóżmy bracia gorliwość w poświęceniu, byśmy mogli ostać się w tych dniach złych, trwając w wspólnocie bratniej i czuwaniu. Społeczność bratnia jest społecznością z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Doceniajmy błogosławieństwo uczestnictwa we wspólnych zebraniach naszych zgodnie z zaleceniem ap. Pawła do Hebr. 10:25 oraz słowami psalmisty Dawida: „Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę raczej stać na progu domu Boga mego niż mieszkać w namiotach bezbożnych” – Psalm 81:11-12.

Społeczność bratnia jest najcenniejszą rzeczą, przymierzem wiary miłości i braterstwa zgodnie z przykazaniem Pana Jezusa Chrystusa: „Toć jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jakom i ja was umiłował. Większej miłości nad tę żaden nie ma, jedno gdyby kto duszę swoją położył za przyjaciół swoich” – Jan 15:12-13. To właśnie wspólna miłość jest tą więzią nierozerwalną pomiędzy Kościołem i naszym Panem Jezusem Chrystusem przez cały okres Wieku Ewangelii. Cieszmy się nią, niech rośnie i kwitnie w nas (ta „filadelfia” – bratnia miłość) w czasie, gdy Pan jest obecny po raz wtóry w fazie niewidzialnej, tj. okresie parousji – Obj. 3:20-21.

Sprawozdanie niniejsze napisano na życzenie braci uczestniczących w tej podniosłej uroczystości ku pokrzepieniu serc domowników wiary i oddaniu dziękczynienia Bogu i Ojcu Niebiańskiemu za niezliczone błogosławieństwa jego i opiekę nad Zborem naszym.

Życzymy Braterstwu i wszystkim Czytelnikom uczestnictwa w Wielkim Jubileuszu Jubileuszy, który przygotował Wszechmogący Stwórca Bóg dla wszystkich mieszkańców Ziemi.

Historia lokalizacji Zboru Krakowskiego:

W latach od 1925 do 1941 nabożeństwa naszego Zboru odbywały się według niżej podanego zapisu:

W 1925-1927 w Domu Modlitwy przy ul. Bonerowskiej 3; 1928-1930 przy ul. Sołtyka 11a; 1931-1932 przy ul. Bonerowskiej 3; 1933-1886 przy ul. Krowoderskiej 17; 1936-1G39 przy ul. Warszawskiej 17; 1940-1941 przy ul. Krakowskiej 26.

Po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej w roku 1941 Zrzeszenie zostało rozwiązane przez okupanta do końca II Wojny Światowej.

W roku 1945 nabożeństwa wznowiono i odbywały się przy ul. Warszawskiej 17 do roku 1946.

Od roku 1946 nabożeństwa odbywają się przy ul. Filipa 13 do chwili obecnej.

W imieniu Zboru Krakowskiego br. J.S i C.K.


Następny artykuł
Wstecz   Do góry